У яких випадках вживаються часи групи Indefinite в англійській мові?

The Present Indefinite Tense (Справжнє невизначений час)

Освіта Present Indefinite Tense

1. Present Indefinite збігається з формою інфінітива (без частки to) У всіх особах, крім 3-ї особи однини, що приймає закінчення -s: to work – I (we, you, they) work, he works.

Закінчення -s 3-ї особи однини вимовляється після дзвінких приголосних і голосних – [z], а після глухих согласyих – [s]: He reads [ri: dz]. He sees [si: zj. He works [wa: ks].

Дієслова, що закінчуються на ss, ch, sh, x (Тобто на шиплячі або свистячі приголосні звуки), приймають у 3-му особі однини закінчення -es, яке вимовляється [izj: I pass – he passes ['pa: siz]; I dress – he dresses [dresiz]; I wish – he wishes [' wijiz].

Примітка. Як [iz] вимовляється також закінчення 3-ї особи однини дієслів, що закінчуються на німе е з попередньою літерою s, з або g: I rise – he rises ['raizizj; I place – he places [' pleisiz].

Дієслова, що закінчуються на з попередньою приголосної, міняють в 3-м особі однини у на i і приймають закінчення -es: I cry-he cries [Kraiz]; I carry-he carries ['Kaeriz].

Дієслова, що закінчуються на з попередньою голосною, утворюють 3-є особа однини за загальним правилом, тобто додатком -s: I play – he plays [pleiz]. Дієслова to go, to do приймають в 3-му особі однини закінчення -es: He goes [gouz], he does [daz].

2. Питальні форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в теперішньому часі (do з усіма особами, окрім 3-го особи од. ч., з яким вживається does) І форми інфінітива (без to) Смислового дієслова, причому допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Do I work? Does he (she) work?

3. Негативна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в теперішньому часі (Do і does), частинки not і форми інфінітива смислового дієслова (Без to): I do not work, he does not work.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета: Do I not work? Does he not work?

Стверджувальна форма: I work; He (she, it); works; We work; You work; They work.
Питальні форма: Do I work? Does he (she, it) work? Do we work? Do you work? Do they work?
Негативна форма: I do not work; He (she, it) does not work; We do not work; You do not work; They do not work.

Запитально-негативна форма: Do I not work? Does he (she, it) not work? Do we not work? Do you not work? Do they not work?

У розмовній мові вживаються такі скорочення:
У негативній формі: I don't [dount]; Не (she, it) doesn't [dAznt]; We don't; You don't; They don't work.
У запитально-негативній формі: Don't I Doesn't he (she, it) Don't we Don't you Don't they work?

Вживання Present Indefinite Tense

Present Indefinite вживається:

1. Для вираження дії звичайного, постійного, властивого підлягає, тобто дії, що відбувається взагалі, а не в момент мовлення: The postman brings us the news-paper in the morning. (Листоноша приносить нам газету вранці.) (Звичайне дію). He lives in Moscow. (Він живе в Москві) (постійне дію). He speaks French well. (Він добре говорить по-французьки.) (Дію, властиве підлягає).

2. Для вираження дії, совершающегося в момент мовлення (замість Present Continuous), З дієсловами, не вживаються в часах групи Continuous (to see, to hear, to recognize, to want, to understand та ін):

I see a ship in the distance. Я бачу судно вдалині. Don't talk so loudly, I hear you well. Не кажіть так голосно, я чую вас добре. I don't understand this sentence. Я не розумію цього речення.

3. Для вираження майбутньої дії (замість Future Indefinite) В обставинних придаткових пропозиціях умови і часу, які вводяться спілками if якщо, unless якщо … не, provided that за умови якщо, when коли (* Слід мати на увазі, що в придаткових пропозиціях додаткових
(А також підлягають і присудків), які вводяться союзом when коли, майбутнє
час не замінюється справжнім)
, until, till до тих пір поки … не, as soon as як тільки, as long as поки, before перш ніж і т. д. В російській мові у відповідних додаткових пропозиціях вживається майбутній час:
I don't know when I shall see him. Я не знаю, коли я його побачу.
If he comes, I shall ask him about it. Якщо він прийде, я спитаю його про це.
I shall go there unless it rains. Я піду туди, якщо не буде дощу.
I shall stay here until he returns. Я залишуся тут, поки він не повернеться.
We shall send you the documents as soon as we receive them from Leningrad. Ми надішлемо вам документи, як тільки ми отримаємо їх з Ленінграда.

4. Для вираження майбутньої дії (як і нині в російській мові) з дієсловами, що позначають рух: to leave виїжджати, to start відправлятися, to sail відпливати, to return повертатися, to arrive приїжджати, прибувати to go йти, їхати, to come приходити, приїжджати. У цьому случae в англійському реченні (як і у відповідному російською) зазвичай мається обставина часу, що вказує на майбутній час:
Does your wife arrive on Monday? Ваша дружина приїжджає в понеділок?
The steamer sails tomorrow. Пароплав іде завтра.

Зведення випадків вживання Present Indefinite:

1. Дія звичайне, постійне, властиве підлягає.
2. Дію, що відбувається в момент мовлення (замість Present Continuous).
3. Майбутнє дію в придаткових пропозиціях умови і часу.
4. Майбутнє дію з дієсловами to leave, to start, to sail, to arrive, to return, to go, to come.

The Past Indefinite Tense (Минуле невизначений час)

Освіта Past Indefinite Tense

1. Past Indefinite правильних дієслів утворюється шляхом додавання в усіх особах закінчення -ed до форми інфінітива: to live – I lived; to work – I worked; to expect – I expected.
Закінчення -ed вимовляється [D], [t] або [Id]: lived [livd], expected [iks'pektid].

Past Indefinite неправильних дієслів утворюється різними іншими способами: to speak – I spoke; to begin – I began; to sell – I sold; to lose – I lost.

2. Питальні форма як правильних, так і неправильних дієслів утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в минулому часі (Did) і форми інфінітива смислового дієслова (без to), Причому допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Did I work? Did he work? Did I speak? Did he speak?

3. Негативна форма як правильних, так і неправильних дієслів утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в минулому часі (Did), частинки not і форми інфінітива смислового дієслова, причому not ставиться після допоміжного дієслова: I did not work. He did not work. I did not speak. He did not speak.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета. Did I not work? Did you not work? Did he not work?

Стверджувальна форма I worked; He (she, it) worked; We worked; You worked; They worked.
Питальні форма Did I work? Did he (she, it) work? Did we work? Did you work? Did they work?
Негативна форма I did not work; He (she, it) did not work; We did not work; You did not work; They did not work.
Запитально-негативна форма Did I not work? Did he (she, it) not work? Did we not work? Did you not work? Did they not work?


Вживання Past Indefinite Tense


Past Indefinite служить для вираження дії, які вчинили або вчиняють у минулому. Це час вживається в оповіданні, тобто при викладі подій, що мали місце в минулому, а також у розмові про минулі події. Past Indefinite перекладається на російську мову минулим часом дієслова як досконалого, так і недоконаного виду, залежно від змісту пропозиції.

Past Indefinite вживається:

1. Для вираження минулої дії з такими позначеннями часу, як yesterday вчора, last week минулого тижня, an hour ago годину тому, the other day на днях, on Monday в понеділок, in 1917 в 1917 році, during the war під час війни і т. п.:

The goods arrived yesterday. Товари прибули вчора.
The negotiations ended last week. Переговори закінчилися минулого тижня.

Чи не came at five o'clock. Він прийшов в 5:00.
I spoke to him the other day. Я говорив з ним на днях.

Час вчинення дії може бути виражене також підрядним реченням: Чи не called when I was at the Institute. Він заходив, коли я був в інституті.

Час вчинення дії може, однак, і не бути вказане в пропозиції, а подразумеваться: I bought this book in Leningrad. Я купив цю книгу в Ленінграді (мається на увазі: коли я був у Ленінграді). I recognized him with difficulty. Я впізнав його з працею (мається на увазі: коли ми зустрілися).

2. Для вираження ряду минулих дій, переданих в тій послідовності, в якій вони відбувалися:

Чи не left the hotel, took a taxi and drove to the theatre. Він вийшов з готелю, взяв таксі і поїхав в театр.

The manager entered the office, sat down at his desk, and began to look through the morning mail. Завідувач увійшов до контори, сів за письмовий стіл і почав переглядати ранкову пошту.
When I arrived at the railway station, I went to the booking-office and bought a ticket. Коли я приїхав на вокзал, я пішов в касу і купив квиток.

3. Для вираження звичайного, повторюваного минулої дії:

Last winter I spent a lot of time in the library. Минулої зими я проводив багато часу в бібліотеці.
Last year I often went to the theatre. У минулому році я часто ходив у театр.
While she was in Moscow, she called on us every evening. Коли вона була в Москві, вона відвідувала нас кожен вечір.

У цьому випадку замість Past Indefinite дуже часто вживається також used в поєднанні з інфінітивом з часткою to:

Last winter I used to spend a lot of time in the library.
Last year I often used to go to the theatre.
While she was in Moscow, she used to call on us every evening.

Used в поєднанні з інфінітивом перекладається на російську мову минулим часом недоконаного виду, часто з прислівником зазвичай: I used to read я читав, звичайно читав; they used to buy вони купували, зазвичай купували; we used to receive ми отримували, зазвичай отримували.

Used вживається не тільки для вираження повторявшихся дій, але і для вираження дій або станів, які тривали тривалий період часу в минулому (часто з дієсловами to be, to know, to live та ін):

He used to be very strong in his youth.Він був дуже сильним у молодості.
I used to know that man. Я знав цю людину.
Чи не used to live in Kiev. Він жив у Києві.

Used вживається тільки в минулому часі. Питальні форма утворюється як з допоміжним дієсловом did, так і без нього. Негативна форма утворюється без did:

Used you (Did you use) to take English lessons every day? Ви брали уроки англійської мови кожен день?
He used not (usen't, usedn't) to have dinner at home. Він (звичайно) не обідав удома.

Питальні і негативна форми, однак, вживаються рідко.

Зведення випадків вживання Past Indefinite

1. Дія, що вчинилося в минулому відрізку часу.
2. Послідовні минулі дії.
3. Звичайне, повторювалося дію.

The Future Indefinite Tense (Майбутнє невизначений час)

Освіта Future Indefinite Tense

1. Future Indefinite утворюється за допомогою допоміжних дієслів shall і will і форми інфінітива смислового дієслова (без to). Shall вживається з 1-м особою однини і множини, a will з іншими особами: I (we) shall work, he (you, they) will work.

2. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Shall I (we) work? Will he (you, they) work?

3. Негативна форма утворюється за допомогою заперечної частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова: I (we) shall not work, he (you, they) will not work.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета: Shall I (we) not work? Will he (you, they) not work?

Стверджувальна форма I shall work; He (she, it) will work; We shall work; You will work; They will work.
Питальні форма Shall I work? Will he (she, It) work? Shall we work? Will you work? Will they work?
Негативна форма I shall not work; He (she, It) will not work; We shall not work; You will not work; They will not work.
Запитально-негативна форма Shall I not work? Will he (she, it) not work? Shall we not work? Will you not work? Will they not work?


Вживання Future Indefinite Tense

Future Indefinite вживається для вираження дії, яка здійсниться або буде відбуватися в майбутньому. Цей час може позначати як одноразове, так і повторюване дію. Future Indefinite перекладається на російську мову майбутнім часом дієслова як досконалого, так і недоконаного виду, в залежності від загального змісту пропозиції: Чи не will return to Moscow in a few days. Він повернеться до Москви через кілька днів. We shall not see him till Monday. Ми не побачимо його до понеділка. Чи не will be tired after his work. Він втомиться після роботи. They will take English lessons twice a week. Вони будуть брати англійські уроки два рази на тиждень.

Примітка. Future Indefinite не вживається в придаткових пропозиціях часу і умови. У цих випадках замість Future Indefinite вживається Present Indefinite: Чи не will send us a telegram as soon as the steamer arrives. Він пошле нам телеграму, як тільки прибуде пароплав. If I receive a letter from him, I `ll let you know. Якщо я отримаю листа від нього, я дам вам знати.

Поряд з Future Indefinite майбутнє дію виражається також за допомогою:

а) Present Continuous дієслова to go в поєднанні з інфінітивом іншого дієслова:

I am going to send him а telegram. Я пошлю (збираюся послати) йому телеграму.
Чи не is going to spend his summer vacation in the Crimea. Він збирається провести своілетніе канікули в Криму.

б) Present Continuous:
They are leaving for Leningrad to-night. Вони їдуть у Ленінград сьогодні ввечері.
Чи не is taking his examination on Friday. Він тримає іспит в п'ятницю.

в) Present Indefinite:
The steamer sails tomorrow. Пароплав іде завтра.

г) Future Continuous:

Чи не will be meeting us at the station. Він нас буде зустрічати (ветретіт) на вокзалі.
I shall be writing to him to-morrow. Я буду писати (напишу) йому завтра.

Ці способи вираження майбутньої дії дуже часто вживаються в розмовній мові замість Future Indefinite (В особливості поєднання Present Continuous дієслова to go з інфінітивом) для вираження наміру якого-небудь особи вчинити дію або впевненості в його скоєнні. Вони не вживаються, коли вчинення дії в майбутньому ставиться в залежність від зовнішніх обставин, тобто коли майбутнє дію обумовлюється підрядним реченням часу, умови, причини і т. д. У цих випадках вживається Future Indefinite:


I shall send him a telegram, if I do not receive an answer to my letter. Я пошлю йому телеграму, якщо не отримаю відповіді на свій лист.

Зведення випадків вживання Future Indefinite

Дія, яка здійсниться або буде відбуватися в майбутньому.

I shall return to Moscow in a few days. Я повернуся до Москви через кілька днів.
He will take English lessons twice a week. Він буде брати англійські уроки два рази на тиждень.

The Future Indefinite in the Past Tense (Майбутнє невизначений час у минулому)

Освіта Future Indefinite in the Past Tense
Future Indefinite in the Past утворюється так само, як і Future Indefinite, з тією лише різницею, що замість shall і will вживаються відповідно should і would:

Стверджувальна форма I should work; Не (she, it) would work; We should work; You Would work; They would work.
Негативна форма I should not work; He (she, it) would not work; We should not work; You would not work; They would not work.


Вживання Future Indefinite in the Past Tense
Future Indefinite in the Past виражає майбутнє дію по відношенню до минулого моменту, на відміну від форми Future Indefinite, виражає майбутнє дію по відношенню до моменту мовлення. Future Indefinite in the Past вживається тому в додаткових пропозиціях, коли присудок головного речення виражено дієсловом у минулому часі (згідно з правилом послідовності часів).

Future Indefinite in the Past, як і Future Indefinite, перекладається на російську мову майбутнім часом дієслова досконалого або недосконалого виду:
I said that I should go there the next day. Я сказав, що піду туди на наступний день.
He knew that she would return next week. Він знав, що вона повернеться наступного тижня.
He asked them whether they would take part in that work. Він запитав їх, чи приймуть вони участь у цій роботі.

Джерело: К.Н. Качалова, О.Є. Израилевич «Практична граматика англійської мови».

Додатково на Генон:

  • Як вживати артиклі в англійській мові?
  • Як правильно вживати іменники в англійській мові?
  • Де безкоштовно скачати матеріали з граматики англійської мови для школярів?
  • Де в інтернеті є тести на визначення рівня володіння англійською мовою?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply