У яких випадках вживаються часи групи Perfect в англійській мові?

The Present Perfect Tense (Справжнє вчинене час)

Освіта Present Perfect Tense

1. Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у формі теперішнього часу (have, has) І форми дієприкметника минулого часу (Past Participle) Смислового дієслова: I have worked, he has worked, we have worked.

2. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Have I worked? Has he worked? Have we worked?

3. Негативна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова: I have not worked, he has not worked, we have not worked.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета: Have I not worked? Has he not worked? Have we not worked?

Стверджувальна форма: I have worked; He (she, it) has worked; We have worked; You have worked; They have worked.
Питальні форма: Have I worked? Has he (she, it) worked? Have we worked? Have you worked? Have they worked?
Негативна форма: I have not worked; He (she, it) has not worked; We have not worked; You have not worked; They have not worked.
Запитально-негативна форма: Have I not worked? Has he (she, it) not worked? Have we not worked? Have you not worked? Have they not worked?

Вживання Present Perfect Tense

§ 1.1. Present Perfect вживається для вираження дії, совершившегося до справжнього моменту, результат якого є очевидна в теперішньому часі. Воно може виражати дію, що вчинилося як безпосередньо перед моментом мовлення, так і в більш віддалений час в минулому. При вживанні Present Perfect мовець звертає увагу співрозмовника на результат, витікаючий з досконалого дії, а не на час його вчинення. Наявність результату пов'язує вчинилося дію, виражене в Present Perfect, з сьогоденням.

Present Perfect перекладається на російську мову минулим часом дієслова доконаного виду, а іноді і недоконаного виду, залежно від змісту пропозиції:

а) I have broken my pencil. Я зламав свій олівець.
(Говорящий має на увазі повідомити про конкретний результаті дії have broken, а саме, що олівець зламаний. Він міг би це висловити також пропозицією: My pencil is broken. Мій олівець зламаний.)

б) Has the secretary come? Чи прийшов секретар?
(Хто говорив цікавить результат дії has come, т "е. він хоче з'ясувати, чи тут секретар. Він міг би тому висловити своє питання також пропозицією: Is the secretary here? Тут чи секретар?)

в) I have opened the window. Я відкрив вікно.
(Говорящий звертає увагу співрозмовника на результат дії have opened, тобто на те, що вікно відкрите. Він міг би це висловити також пропозицією: The window is open. Вікно відкрите.)

г) I have not written my exerscise. Я не написав своє вправу,

(Говорящий звертає увагу на результат дії have not written, тобто на те, що вправа не написано, не готове. Він міг би це висловити також пропозицією: My exercise is not written [is not ready]. Моє вправа не написано [не готове].)

д) My father has gone to Leningrad. Мій батько поїхав до Ленінграда,
(Говорящий вказує на результат дії has gone, тобто на те, що батько зараз знаходиться в Ленінграді. Він міг би це висловити також пропозицією: My father is in Leningrad. Мій батько в Ленінграді.)

е) We have built hundreds of new schools in Moscow. Ми побудували сотні нових шкіл у Москві.
(Говорящий звертає увагу на результат досконалого дії, тобто на те, що в Москві є сотні нових шкіл. Він міг би це висловити також пропозицією: There are hundreds of new schools in Moscow. У Москві є сотні нових шкіл.)

2. В залежності від значення дієслова результат дії, вираженого в Present Perfect, може і не бути конкретним, як у наведених прикладах, а виражатися іншим чином:

а) I have not read that book. Я не читав цієї книги.
(Говорящий хоче повідомити, що книга їм не прочитана, тобто що він не знає її змісту. Він міг би це висловити також пропозицією: I don't know the contents of that book. Я не знаю змісту цієї книги.)

б)They have informed me of the time of shipment of the goods. Вони сповістили мене про час відвантаження товару.
(Говорящий хоче повідомити, що він повідомлений про час відвантаження товару, тобто що воно йому відомо. Він міг би це висловити також пропозицією: I know the time of shipment of the goods. Я знаю час відвантаження товару).

Як видно з наведених прикладів, мовець, замість речення з дієсловом в Present Perfect, може висловити свою думку також пропозицією з дієсловом у теперішньому часі, оскільки його метою є повідомити про результат совершившегося дії, яке є очевидна в сьогоденні.

3. Present Perfect вживається для вираження як однократного дії, так і дії, повторює кілька разів:

I have read that book twice. Я прочитав цю книгу двічі.
I have seen the film "Lenin in October" three times. Я бачив фільм «Ленін у Жовтні» три рази.

Примітка. Учні часто допускають помилки, вживаючи Present Perfect замість Past Indefinite і навпаки, оскільки обидва часу виражають минула дія, що закінчилося до теперішнього моменту, і відповідають в російській мові пройшов часу дієслова доконаного і недоконаного виду. Однак Past Indefinite і Present Perfect докорінно відрізняються один від одного. Past Indefinite виражає дію, що вчинилося в минулому відрізку часу, констатує факт вчинення дії в минулому. Тому Past Indefinite вживається в оповіданні, тобто при викладі подій, що мали місце в минулому, або в розмові про минулі події. Present Perfect виражає дію, хоча і вчинилося в минулому, але пов'язане з сьогоденням завдяки наявності його результату в теперішньому часі. Тому Present Perfect вживається не в оповіданні, а в розмові або сповіщення, які стосуються стану речей в даний час:

Present Perfect

 • I have finished my work and am going home now. Я закінчив свою роботу і йду тепер додому.
 • The manager has signed the letter. Can you post it at once? Завідувач підписав лист. Не можете ви відправити його негайно?
 • - Has the steamer arrived? – Пароплав прибув?
  - No, it hasn't. – Ні.

Past Indefinite

 • I finished my work and went home. Я закінчив свою роботу і пішов додому.
 • The manager signed the letter, and I posted it at once. Завідувач підписав лист, і я відправив його негайно.
 • - Did the steamer arrive yesterday? – Пароплав прибув вчора?
  - No, it didn't.
  – Ні.

§ 2.1. Present Perfect часто вживається без вказівки часу вчинення дії, оскільки увага мовця звернено не на час вчинення дії, а на його результат в сьогоденні:

I have broken my pen. Я зламав своє перо.

He has left Moscow. Він виїхав з Москви.
She has finished her work. Вона закінчила свою роботу.

2. Present Perfect часто вживається з прислівниками неозначеного часу ever коли-небудь, never ніколи, often часто, already вже, yet ще, оскільки вони не заважають зосередити увагу на результаті дії в теперішньому:

I have never read that book. Я ніколи не читав цієї книги.
He hasn't finished his work yet.
Він ще не закінчив своєї роботи.
I have often been there. Я часто бував там.
Have you ever been to the Caucasus? Чи були ви коли-небудь на Кавказі?
I have already read this book. Я вже прочитав цю книгу.

3. Present Perfect може вживатися також з обставинними словами, що позначають ще не минулі періоди часу- today сьогодні, this week на цьому тижні, this month в цьому місяці, this year в цьому році і т. п., оскільки вони також не заважають зосередити увагу на результаті дії в теперішньому:

Have you read the newspaper today? Чи читали ви сьогодні газету?
Чи не has not received any letters from her this week. Він не отримував від неї листів на цьому тижні.

Примітка. Слід мати на увазі, що відсутність вказівки часу вчинення дії і наявність прислівників невизначеного часу або позначень неистекших періодів часу не є безумовними показниками необхідності вживання Present Perfect. Так, при відсутності вказівки часу дія може ставитися до подразумеваемому минулий період часу, і в цьому випадку дієслово вживається в Past Indefinite:

She went to the theatre with her brother. Вона була в театрі зі своїм братом.
They left in a hurry. Вони поспішно виїхали.

Past Indefinite може також вживатися при наявності прислівників невизначеного часу:


Suvorov never lost a single battle. Суворов ніколи не програвав жодного бою.
Did you ever speak to him on this subject while you were in Leningrad? Ви коли-небудь говорили з ним на цю тему, коли були в Ленінграді?
We often went for long walks during the summer. Влітку ми часто здійснювали довгі прогулянки.

Past Indefinite вживається також і за наявності слів, що позначають ще не минулі періоди часу, як today, this week, this month і т. п., коли мається на увазі певний момент або певна частина дня, тижня, місяця:

I got up early today. Я встав рано сьогодні (мається на увазі Минулий частину дня – ранок).
Чи не was late for the lecture to-day. Він спізнився на лекцію сьогодні (мається на увазі минулий момент-початок лекції).
I met him this morning. Я зустрів його сьогодні вранці (ранок вже пройшло).
I called on him this week, but he was not at home. Я заходив до нього на цьому тижні, але його не було вдома (мається на увазі якийсь день тижня).

З іншого боку, Present Perfect ніколи не вживається з такими позначеннями минулих моментів або періодів часу як yesterday, last week, an hour ago, at five o'clock і т. п., з якими вживається
Past Indefinite: He left Moscow yesterday. Він поїхав вчора з Москви.

У питаннях, що починаються з прислівника when коли, завжди вживається Past Indefinite, а не Present Perfect, оскільки питання задається про минулий моменті або періоді часу: When did he leave Moscow? Коли він виїхав з Москви?

4. З наріччям lately за останній час, недавно і just тільки що завжди вживається Present Perfect:

I haven't received any letters from him lately. За останній час я не отримував від нього листів.
I have just seen him. Я тільки що бачив його.

Примітка. З наріччям just now тільки що вживається Past Indefinite: I saw him Just now. Я тільки що бачив його.

5. Present Perfect вживається з прийменником since з (з якогось минулого моменту до теперішнього часу:

I haven't heard from him since June. Я не мав від нього звісток з червня.
Science in Russia has made enormous progress since 1917. Наука в Росії зробила величезні успіхи з 1917 року.

Present Perfect також вживається із сполучником since з тих пір як. У цьому випадку Present Perfect вживається в головному реченні, а в підрядному реченні, що починається з since, вживається Past Indefinite:

I have only received two letters from him since I came back from Leningrad. Я отримав від нього тільки два листи з тих пір, як повернувся з Ленінграда.
I haven't heard from him since he left Moscow. Я не отримував від нього звісток з тих пір, як він виїхав з Москви.

Present Perfect також вживається з прислівником since з тих пір:

Чи не left Moscow in 1986, and I haven't seen him since. Він виїхав з Москви в 1986 році, і я не бачив його з тих пір.

§ 3. Present Perfect вживається замість Present Perfect Continuous з дієсловами, не вживаються в часах групи Continuous. У цьому випадку Present Perfect перекладається на російську мову теперішнім часом:

Чи не has been here since two o'clock. Він (знаходиться) тут з другої години.
I have known him for three years. Я знаю його три роки.

Present Perfect вживається також з деякими дієсловами поряд з Present Perfect Continuous:

I have lived in Moscow for five years. Я живу в Москві п'ять років. (Або: I have been living in Moscow for five years).

§ 5. Present Perfect вживається для вираження досконалого майбутнього дії замість Future Perfect в обставинних придаткових пропозиціях часу і умови, які вводяться спілками after, when, as soon as, until (till), if та ін. У цьому випадку Present Perfect перекладається на російську мову майбутнім часом досконалого вигляду:

I shall go to the country as soon as I have passed my examinations. Я поїду в село, як тільки здам екзамени.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply