У яких випадках вживаються часи групи Perfect в англійській мові? – Ч. 2

I'll give you the book after I have read it. Я дам вам цю книгу, після того як я прочитаю її.
We shall start at five o'clock if it has stopped raining by that
time. Ми відправимося в 5:00, якщо дощ припиниться до цього часу.

Зведення випадків вживання Present Perfect

1. Дія, результат якого є очевидна в теперішньому часі (в російській мові відповідає пройшов часу).
2. Замість Present Perfect Continuous (В російській мові відповідає теперішнього часу).
3. Майбутнє досконале дію в придаткових пропозиціях часу і умови (в російській мові відповідає майбутньому часу).

The Past Perfect Tense (Минуле доконаний час)

Освіта Past Perfect Tense

1. Past Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у формі минулого часу (had) І форми при-частини минулого часу (Past Participle) Смислового дієслова: I had worked, he had worked.

2. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Had I worked? Had he worked?

3. Негативна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова: I had not worked, he had not worked.


4. У запитально-негативній формі заперечення not ставиться безпосередньо після підмета: Had I not worked? Had he not worked?

Стверджувальна форма: I had worked; He (she, it) had worked; We had worked; You had worked; They had worked.
Питальні форма: Had I worked? Had he (she, it) worked? Had we worked? Had you worked? Had they worked?
Негативна форма: I had not worked; He (she, it) had not worked; We had not worked; You had not worked; They had not worked.
Запитально-негативна форма: Had I not worked? Had he (she, it) not worked? Had we not worked? Had you not worked? Had they not worked?

Вживання Past Perfect Tense

1. Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яке вже здійснилося до певного моменту в минулому. Past Perfect перекладається на російську мову минулим часом дієслова досконалого, а іноді і недоконаного виду, залежно від змісту пропозиції. Past Perfect являє собою «предпрошедшее» час, оскільки воно виражгет минула дія по відношенню до моменту, також що є минулим. Цей момент може бути визначений:

а) такими позначеннями часу, як by five o'clock до п'яти годинників, by Saturday до суботи \ by the 15th of December до 15 грудня, by'the end of the year до кінця року, by that time до того часу і т. п.:


We had translated the article by five o'clock. Ми (вже) перевели статтю до п'яти годинників.
We had shipped the goods by that time. Ми (вже) відвантажили товар на той час.
By the end of the. year he had learnt to speak French. До кінця року він (вже) навчився говорити по-французьки.
That plant had fulfilled its yearly plan of production by the 5th of December. Цей завод (вже) виконав річний виробничий план до 5 грудня.

б) іншим (більш пізнім) пройшли дією, вираженим у Past Indefinite:

They had shipped the goods when your telegram arrived. Вони (вже) відвантажили товари, коли прибула ваша телеграма.
We carefully examined the samples which they had sent us. Ми ретельно оглянули зразки, які вони нам надіслали.
We sent him a telegram yesterday as we had not received any letters from him for a long time.
Ми послали йому вчора телеграму, так як ми довго не отримували від нього листів.

Past Perfect, як видно з наведених прикладів, може вживатися як в головному, так і в підрядному реченні.

Слід звернути увагу на вживання Past Perfect в негативній формі, коли воно виражає дію, яке ще не встигло здійснитися до певного моменту в минулому:

We had not reached the station when it began to rain. Ми ще не дійшли (не встигли дійти) до вокзалу, як почався дощ.
They had not yet loaded the goods when they received our telegram. Вони ще не занурили (не встигли закинути) товари, коли вони отримали нашу телеграму.

Час або дія, до якого здійснилося дію, виражене в Past Perfect, може не бути вказане в пропозиції з Past Perfect, а згадано в іншому реченні:

As I was going to the station, it began to rain. Fortunately, I had taken an umbrella and (had) put on a coat. Коли я йшов на станцію, почався дощ. На щастя, я взяв з собою парасольку і надів пальто.
I received a letter from my brother yesterday. I had not heard from him for a long time. Я отримав вчора лист від брата. Я довгий час не отримував від нього звісток.

2. Два або кілька минулих дій, переданих в тій же послідовності, в якій вони відбувалися, виражаються дієсловами в Past Indefinite незважаючи на те, що одні дії передували іншим:

а) Чи не arrived at the Leningrad station, took a taxi and drove to the hotel. Then he went to the telegraph office and sent his wife a telegram. Він приїхав на Ленінградський вокзал, взяв таксі і поїхав у готель. Потім він пішов на телеграф і надіслав телеграму дружині.
б) He came home late in the evening. He had supper, read the newspaper and went to bed. Він прийшов додому пізно ввечері. Він повечеряв, прочіталгазету і ліг спати.

Коли ж послідовність дій переривається згадкою про раніше совершившихся діях, то такі раніше совершившиеся дії виражаються дієсловом в Past Perfect:

а) Чи не arrived at the Leningrad station, took a taxi and drove to the hotel where he had reserved a room. He unpacked his things and wanted to go to the restaurant, but he remem-bered that he had promised his wife to wire to her on his arrival in Moscow. So he went to the telegraph office and sent her a telegram. Він прибув на Ленінградський вокзал, взяв таксі і поїхав у готель, в якій він забронював кімнату. Він розпакував свої речі і хотів піти в ресторан, але згадав, що він обіцяв дружині телеграфувати їй після прибуття до Москви. Тому він пішов на телеграф і надіслав їй телеграму.

б) He came home late in the evening. He had visited the Museum of Fine Arts and had been to a concert. He had supper, read the newspaper and, feeling tired, went to bed. Він прийшов додому пізно. Він відвідав Музей Образотворчих Мистецтв і був на концерті. Він повечеряв, прочитав газету і, відчуваючи себе втомленим, ліг спати.

У першому прикладі дієслова arrived, took і drove являють собою ланцюг дій, що слідували одне за іншим і виражених тому в Past Indefinite. Цей ланцюг переривається згадкою про дію, совершившемся раніше і вираженому тому в Past Perfect (had reserved). Далі ланцюг послідовних дій, виражених в Past Indefinite, відновлюється (wanted, remembered). Ланцюг, однак, знову переривається згадкою про дію, совершившемся раніше і вираженому в Past Perfect (had promised), Після чого знову слідують послідовні дії (went, sent).

У другому прикладі ланцюг послідовних дій came, had supper, read, went to bed переривається діями, їм передували і вираженими в Past Perfect в окремому реченні: Чи не had visited the Museum of Fine Arts and had been to a concert.

3. Past Perfect часто вживається в підрядному реченні після союзу after після того як, що пов'язано зі значенням самого союзу. Вживання Past Perfect підкреслює, що дія придаткового пропозиції вже здійснилося до настання дії головного речення. У відповідному російською реченні перед дієсловом у підрядному реченні логічно можливо поставити наріччя вже:

After the sun had set, we decided to return home. Після того як сонце (вже) село, ми вирішили повернутися додому.
After the cases had been counted, I left the warehouse. Після того як ящики (вже) були перераховані, я пішов з складу.

Коли немає необхідності підкреслити передування однієї дії іншій, то після after вживається Past Indefinite. У цьому випадку в російській реченні вживання прислівника вже перед дієсловом у підрядному реченні логічно неможливо:

After he turned off the light, he left the room. Після того як він вимкнув світло, він вийшов з кімнати.
After he signed the letter, he asked the secretary to send it off. Після того як він підписав лист, він попросив секретаря відіслати його.


4. Після when коли зазвичай вживається Past Indefinite. Однак після when може вживатися також Past Perfect, коли замість when можна за смислом спожити союз after після того як, тобто коли підкреслюється, що дія придаткового пропозиції вже здійснилося до настання дії головного речення:

When the secretary received the telegram, he immediately showed it to the manager. Коли секретар отримав телеграму, він негайно показав її завідувачу.

Але:
When (= after) they had gone, he began to work. Коли (= після того як) вони (вже) пішли, він почав працювати.

5. У складно-підпорядкованому реченні, в якому підрядне речення починається з союзу before перш ніж, до того як, Past Perfect вживається в головному реченні, а Past Indefinite в підрядному, оскільки дія головного речення передує дії підрядного речення. Вживання Past Perfect підкреслює, що дія головного речення передувало дії підрядного речення. У відповідному російською реченні в цьому випадку перед дієсловом головного речення логічно можливо поставити наріччя вже:

I had finished my work before he returned. Я (вже) закінчив свою роботу, перш ніж він повернувся.
We had come to an agreement on the terms of payment before you arrived. Ми (вже) дійшли згоди щодо умов платежу до того, як ви приїхали.

Коли немає необхідності підкреслити, що одна дія передувало іншому, то як в головному, так і в підрядному реченні вживається Past Indefinite. У цьому випадку вживання прислівника вже у відповідному російською головному реченні логічно неможливо:

I turned off the light before I left the room. Я погасив світло, перш ніж вийшов з кімнати.
Чи не read the contract again before he signed it. Він знову прочитав контракт, перш ніж підписав його.

Іноді Past Perfect вживається після союзу before в підрядному реченні; при цьому в головному реченні вживається Past Indefinite. У цьому випадку before перекладається на російську мову за допомогою ще перш ніж, ще до того як (він встиг ...):

The manager returned before the typist had typed all the letters. Завідувач повернувся ще перш, ніж друкарка надрукувала всі листи (ще до того, як друкарка встигла надрукувати всі листи).
We reached the station before it had become dark. Ми прийшли на станцію ще до того, як стемніло (ще до того, як встигло стемніти).

6. Past Perfect вживається в головному реченні при наявності прислівників hardly, scarcely, no sooner. У подальшому підрядному реченні вживається Past Indefinite:

Чи не had hardly (scarcely) entered the house, when it started to rain. Ледве він увійшов у дім, як почався дощ.
No sooner had he arrived, than he fell ill. He встиг він приїхати, як захворів.

Зведення випадків вживання Past Perfect

Дія, що вчинилося до певного моменту в минулому.

I had translated article by five o'clock. Я (вже) переклав статтю до п'яти годинників.
They had shipped goods when your the telegram arrived.
Вони (вже) відвантажили товари, коли прибула ваша телеграма.

The Future Perfect Tense (Майбутнє доконаний час)

Освіта Future Perfect Tense

1. Future Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у формі майбутнього часу (Shall have, will have) і форми дієприкметника минулого часу (Past Participle) Смислового дієслова: I shall have worked, he will have worked, we shall have worked.

2. У питальній формі першого допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Shall I have worked? Will he have worked? Shall we have worked?

3. Негативна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова: I shall not have worked, he will not have worked, we shall not have worked.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета: Shall I not have worked? Will he not have worked? Shall we not have worked?

Стверджувальна форма I shall have worked; He (she, it) will have worked; We shall have worked; You will have worked; They will have worked.
Питальні форма Shall I have worked? Will he (she, it) have worked? Shall we have worked? Will you have worked? Will they have worked?
Негативна форма I shall not have worked; He (she, it) will not have worked; We shall not have worked; You will not have worked; They will not have worked.
Запитально-негативна форма Shall I not have worked? Will he (she, it) not have worked? Shall we not have worked? Will you not have-worked? Will they not have-worked?

Вживання Future Perfect Tense

1. Future Perfect вживається для вираження майбутньої дії, яке звершиться до певного моменту в майбутньому. Future Perfect перекладається на російську мову майбутнім часом дієслова доконаного виду. Момент, до якого здійсниться дію, може бути визначений:

а) такими позначеннями часу, як by five o'clock до п'яти годинників, by Saturday до суботи, by the 15th of December до 15 грудня, by the end of the year до кінця року, by that time до того часу і т. п.:

We shall have translated the article by five o'clock. Ми (вже) переведемо статтю до п'яти годинників.
We shall have shipped the goods by that time. Ми (вже) відвантажимо товари до того часу.

б) іншим майбутнім дією, вираженим у Present Indefinite, в придаткових пропозиціях часу і умови:

They will have shipped the goods when your telegram arrives. Вони вже відвантажать товар, коли прибуде ваша телеграма.
I shall have finished this work before you return. Я вже закінчу цю роботу до того, як ви повернетеся.
The train will have left by the time we get to the station. Поїзд уже піде до того часу, як ми приїдемо на вокзал.

У додаткових пропозиціях часу і умови Future Perfect не вживається. У цих випадках замість Future Perfect вживається Present Perfect:

We shall send them the documents after we have shipped the goods. Ми надішлемо їм документи, після того як ми відвантажимо товари.

Примітка. Зіставлення Future Perfect з Past Perfect покавивает, що ці часи вживаються в аналогічних випадках з тією різницею, що Future Perfect відносить дію до майбутнього, a Past Perfect – до минулого:

We shall have translated the article by five o'clock. We had translated the article by five o'clock.
They will have shipped the goods when your telegram arrives. They had shipped the goods when your telegram arrived.

2. Future Perfect іноді виражає не майбутнє дію, а передбачувана дія, що відноситься до минулого. У цьому випадку Future Perfect наближається за значенням до поєднання must з Perfect Infinitive і перекладається на російську мову минулим часом в поєднанні зі словами ймовірно, повинно бути. У такому вживанні Future Perfect часто зустрічається в ділових листах, газетних і журнальних статтях:

You will have read in the newspapers about the conclusion of this agreement. Ви, мабуть, читали в газетах про укладення цієї угоди.
The reader will have observed an upward tendency in wool prices on the London market. Читач, мабуть, помітив тенденцію до підвищення цін на шерсть на лондонському ринку.

Зведення випадків вживання Future Perfect

1. Майбутнє дія, яка звершиться до определе іншого моменту в майбутньому.
2. Передбачуване минула дія.

The Future Perfect In the Past Tense (Майбутнє доконаний час в минулому)

Освіта Future Perfect in the Past Tense

Future Perfect in the Past утворюється так само, як і Future Perfect, з тією лише різницею, що замість shall і will вживаються відповідно should і would:

Стверджувальна форма I should have worked; Не (she, it) would have worked; We should have worked; You would have worked; They would have worked.
Негативна форма I should not have worked; He (she, it) would not have worked; We should not have worked; You would not have worked; They would not have worked.

Вживання Future Perfect in the Past Tense

1. Future Perfect in the Past замінює Future Perfect в придаткових пропозиціях, коли дієслово в головному реченні стоїть в минулому часі. Future Perfect in the Past, як і Future Perfect, перекладається на російську мову майбутнім часом дієслова здійсненого виду:


I said that I should have copied the text by five o'clock. Я сказав, що я (вже) перепишу текст до п'яти годинників.
He said that he would have taken his examinations by the first of July. Він сказав, що він (вже) складе іспити до першого липня.

Джерело: К.Н. Качалова, О.Є. Ізраїльович – практична граматика англійської мови.

Додатково на Генон:

  • У яких випадках вживаються часи групи Indefinite в англійській мові?
  • Як правильно вживати часи групи Continuous в англійській мові?
  • Де знайти правила освіти Present Perfect Tense?
  • Де знайти правила освіти Past Perfect?
  • Де знайти правила освіти Future Perfect?
  • Як вживати артиклі в англійській мові?
  • Як правильно вживати іменники в англійській мові?
  • Де безкоштовно скачати матеріали з граматики англійської мови для школярів?
  • Де в інтернеті є тести на визначення рівня володіння англійською мовою?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply