У яких словах російської мови часто припускаються помилок у наголосі?

Правильна постановка наголосу в словах – необхідний ознака культурної, грамотної мови.

Розділ науки про мову, що вивчає природу, особливості та функції наголосу, називається акцентології.

Наголос – своєрідний фонетичний «паспорт» слова. Часто достатньо змінити наголос у добре відомому слові, щоб воно стало невпізнанним.

Складність і примхливість російського наголоси відомі всім. Мабуть, жодна область російської мови не викликає стільки суперечок, непорозумінь і вагань. Багато в чому це обумовлено специфікою російського наголосу в цілому:

 • воно відрізняється разноместностью (може бути на будь-якому складі в слові, ср: ку'' хонний, експе'' ртний, прохідний'' ї);
 • рухливістю (може міняти своє місце в різних формах одного слова, ср: нача'' ть, на'' чал, почала'', на'' чало);
 • крім того, наголос може змінюватися з плином часу. Однак коливання в сфері наголоси спостерігаються і в межах одного відрізка часу. Такі варіанти рідко бувають рівноцінними. Хоча однаково правильним вважається вимова таких варіантів, як тво''ріг і творпро''г, ба''ржа і баржа'' та ін;
 • Деякі складні слова, а також слова з приставками анти-, між-, близько-, контр-, понад-, супер-, екс- та ін можуть мати, крім основного, побічна (або другорядне) наголос, умовно позначається знаком гравіс ('). Побічна наголос зазвичай по порядку буває першим (ближче до початку слова), а основне – другим (ближче до кінця слова): кля'твопреступле''ня, про'колозе''мний, ві'це-презид''нт.

Зазвичай існує кілька варіантів вимови в залежності від сфери вживання:

 • літературний і нелітературних (тобто просторічні, жаргонний, діалектна);
 • основний (використовуваний в офіційній обстановці) і додатковий (допускається тільки в побутовому спілкуванні, в неофіційній обстановці).

Наприклад, дієслово заня''ться в минулому часі фіксується в мові у трьох варіантах: зайнявся'' – Основний варіант, заня''лся – додатковий літературний варіант (допустимо в неофіційному спілкуванні), за''нялся – зустрічається в просторіччі, не рекомендується для використання в літературній мові.

Постановка наголоси може залежати від значення слова:

заброні''ровать місце в готелі – забронірова''ть нове знаряддя;

приво''д в міліцію – при''вод в механізмі;

осіння вогкість і мокрота''- кашель з мокро''тій;

мовно''й бар'єр – мовно''вая ковбаса;

зайнято''ї людина – за''нятое місце;

ша''баш відьом – Шаба''ш роботі.


Найбільші труднощі зазвичай викликають іншомовні, книжкові, застарілі або, навпаки, тільки ввійшли в мову слова. Коливання спостерігаються також і в деяких шірокоупотребітельних словах.

Однак в мові існують певні моделі постановки наголосу в цілих групах слів, хоча більшість з них діє лише як тенденція, тобто можливі різні відхилення, коливання всередині цієї моделі. Для полегшення запам'ятовування постановки наголосу наводяться групи слів із загальними акцентологические ознаками. Так, запам'ятавши одне з коротких пасивних дієприкметників жіночого роду, наприклад, зайнята'' Ви будете знати, як вимовляти більше двадцяти ідентичних форм: знята'', віднята'', піднята'', розпочата'' і т.д.

Є чимало слів, вимова яких служить «лакмусовим папірцем» рівня мовної культури людини. Неправильна постановка наголосу не тільки ускладнює розуміння, відволікає слухачів, але й підриває довіру до мовця, змушує сумніватися в його компетентності не тільки в галузі мовної культури, але і в професійній діяльності.

З приходом системи ЄДІ стали популярні так звані «акцентологические мінімуми» (це мінімум слів, викликають труднощі у правильній постановці наголосу, яким повинен володіти школяр, абітурієнт, студент; своєрідна «шпаргалка»).

Акцентологические мінімуми можна знайти практично в будь-якому сучасному посібнику з культури мовлення чи в Мережі. Всі вони містять різний набір слів, оскільки такі списки не можуть не бути суб'єктивними.

Нижче наведений один з таких переліків слів, в яких часто припускаються помилок у наголосі.

Акцентологические мінімум (один з варіантів)

А'' вгустовскій

Агроном'' мія

алкого'' ль

Алфавіт'' т

ана'' лог

ана'' тому

апартаме'' нти

апостро'' ф

гарбу'' з

арістокра'' тия

АФЕ'' ра

базуватися'' рова

Балів'' ть

ба'' ржа, баржа''

бензопрово'' д

бомбардірова'' ть

буття'' (не е)

валово'' ї

ве'' РБА

ве'' рование

вероіспове'' даніе

всі'' нощно

втрі'' дорога

високопоста'' влені

високопродуктивних'' тільних

газують'' ванний

газопрово'' д

ге'' незіс, гені'' зис

глубокоуважа'' емий

ге'' рбовий

давні'' шний

діспансе'' р

доби'' ча

догово'' р, догово'' ри

докуме'' нт

досу'' г

ереть'' до

жалюзі''

заброні'' ровать (закріпити)

забронірова'' ть (покрити бронею)

зави'' дно

задо'' ЛМО

Заку'' поріть

знаме'' ня

ізбалова'' ть

хата'' ванний

і'' здавна

винаходів'' ня

і'' конопісь

Індустрі'' я

інстру'' ктором

інструме'' нт

інсу'' льт

і'' скра

іспове'' даніе

і'' сподволь

исче'' рпать

катало'' г

каучукові'' до

кварта'' л

килом'' тр

кічі'' ться

кла'' дбіще

КЛАДОВА'' я

Коклен'' ш

ко'' лледж

Комба'' йнер і комбайні'' р

кори'' сть

костюміро'' ванний

Крапов'' ва

краси'' вее

ку'' хонний

ломо'' ть, скибки''

ломо'' та

ма'' льчіковий, хлопчик'' вий

маневр

марці'' тинг, ма'' ркетінг

медикамен'' нт

металу'' ргія, металурги'' я

мі'' зерна, мізе'' рний

Перемишль'' ня

назва'' ний (брат)

наме'' рение

нача'' ть

не'' навість

неперевершений

нефтепрово'' д

нікчемний

новонароджений

нормування'' ня

норми'' рова, нормування'' ванний

обеспе'' чення

полегшити'' ня

полегши'' ть

Узагальнюючи'' ть

одновре'' менний, одновремено'' нний

однойменний

Близько'' Сіца, нісенітниця

опе'' ка (не е)

опломбують'' ванний

опто'' вий

осве'' доміть

обізнане

осмислення'' ня

осми'' слена

вістря

отзи'' в (відкликання, отзи'' в депутата)

про'' тзив (рецензія)

отча'' сті

па'' м'яту

парті'' р

па'' сквіль

па'' хота

пе'' рвенствовать

повреме'' нний

підрив'' стковий

поіменний

поміренний

по'' ховали, по'' ховали, на похорон'' х

предвосхі'' тить

запропонуй'' ть

премірова'' ня

преміює'' ванний

прецеденти'' нт

Прігова'' р

Прийшовши'' ве

призи'' в

примусового'' дить

приня'' ть

придбан'' ня

вироблений

виголошений

пуло'' вер

пу'' рпур, Пурпе'' рний

Псевдонім'' м

раду'' шний

раку'' шка

рассредото'' чення, розосереджені'' ня

(Словники розходяться щодо даного слова)

реда'' ктором

ремі'' нь

Іржаві'' ть, ржа'' веть

Рудні'' до

сантимів'' тр

буряк

сі'' лос

Сімм'' трія (вуст.: Симетрія'' я)

сирота'', сироти'' (нар. п.), сиро'' ти (мн. ч.)

соболі'' знованіе

совреме'' нний

СОЗи'' в

сосредото'' чення

сре'' дство

сре'' нання (мн. чис.)

стату'' т

ста'' туя

Стіл'' р

тамо'' жня

та'' йная ве'' черя

Танці'' вщік, танці'' вщіца

тво'' ріг, творити'' г

третини'' ровать

трубопроводів'' д

уве'' доміть

уве'' домленний

углиб'' ть

Узаков'' ненний

украї'' нец

уку'' поріть

розумі'' ршій

упро'' чення

порце'' р

фено'' мен, феномен'' н

Феті'' ш

філо'' соф

фо'' рзац

формирова'' ть

фла'' нговий, (устар. флангу'' вий)

ха'' нжество

ходу'' тайствовать

ходу'' тайство

гос'' єва

Христіані'' н

цехів'' ї

че'' рпать

шасі''

шофер

щаве'' ль

екзальтіро'' ванний

експе'' ртний

мовно'' вая (ковбаса)

Язикова'' я (система)

Примітки.

 • У російській мові не прийнято ставити знак наголосу над буквою «е», так як вона завжди ударна. Винятком є запозичені і складні, складові слова (наприклад, трех'я'' вірусні).
 • Деякі слова в різних словниках мають різне наголос або додаткові варіанти наголосу.

У разі труднощів при постановці наголосу в слові краще звертатися до спеціальних словників (див. посилання нижче) і складати свій індивідуальний акцентологические мінімум.

Див також: Де знайти паронімічних мінімум?.

Словники онлайн:

 • slovari.yandex.ru – Зарва М.В. «Русское словесний наголос»;
 • dazor.narod.ru – Резніченко І.Л. «Орфоепічний словарь.Проізношеніе. Наголос »;
 • dazor.narod.ru – Борунова С.Н., Воронцова В.Л., Єськова Н.А. «Орфоепічний словник російської мови: вимова, наголос, граматичні форми» (під ред. Р. І. Аванесова).

Джерела:

 • ysu.ru – «Наголос у словах і формах слів»; акцентологические мінімум (див. останні сторінки документа);
 • evartist.narod.ru – Розенталь Д.Е., Джанджакова Є.В., Кабанова Н.П. «Довідник з правопису, вимови, літературному редагуванню» (§ 240 «Русское словесний наголос», там же акцентологические мінімум).

Додаткові джерела:

 • ru.wikipedia.org – «Наголос» (розділ «Русское словесний наголос»);
 • licey.net – особливості російського наголосу;
 • ru.wikipedia.org – про види наголоси, про особливості наголосу в інших мовах;
 • tspu.edu.ru – акцентологические мінімум (інший варіант);
 • rus-lang.com – акцентологические мінімум (ще варіант);
 • alleng.ru – Розенталь Е.Д. «Посібник з російської мови для вступників у вузи» (§ 88 «Наголос у деяких словах і формах»: вправи, акцентологические мінімум);
 • lib.rus.ec – Казаріна С. Г., Мілюков А. В., Усачова М. П. «Стилістика і культура мови: Навчальний посібник по російській мові» (вправа 1);
 • window.edu.ru – Машина О.Ю. «Культура мови. Збірник практичних завдань »(вправи 36-51);
 • rus.1september.ru – Калмикова І. «Цікаві вправи та ігри» (розділ «Наголос як засіб смислового розрізнення слів»);
 • gumer.info – Красівова А. «Діловий російську мову: Навчально-практичний посібник» (розділ «Культура мови. Норми наголоси в російській мові») (вправа 1);
 • licey.net – Балашова Л.В., Дементьєв В.В. «Курс російської мови» (вправа 1 до розділу «Наголос»);
 • licey.net – Балашова Л.В., Дементьєв В.В. «Курс російської мови» (вправи 1-3 до розділу «Особливості російського наголосу в словах і формах слів»).

Додатково на Генона про норми вимови:

 • Що таке орфоепічна норма?
 • Де знайти тест по темі «Орфоепічні норми»?
 • Які орфоепічні норми постановки наголосу в дієсловах?
 • Де знайти теоретичний матеріал по темі «Орфоепічні норми»?
 • Які орфоепічні норми постановки наголосу в іменах прикметників?
 • Які орфоепічні норми постановки наголосу в іменах іменників?
 • Які орфоепічні норми вимови звуків [ж] і [ж''] на місці сполучень жж, жд, зж?
 • Які орфоепічні норми постановки наголосу в причастиях і віддієслівних прикметників?
 • Які орфоепічні норми вимови [о] та [е] під наголосом після м'яких приголосних і шиплячих?
 • Які орфоепічні норми вимови твердих і м'яких приголосних перед Е в запозичених словах?
 • Які орфоепічні норми вимови окремих поєднань звуків, слів і форм слів у російській мові?
 • Що таке орфоепія?
 • Де знайти норми вимови імен та по батькові?
 • Де знайти норми вимови голосних звуків?
 • Де знайти норми вимови приголосних звуків?
 • Де знайти норми вимови граматичних форм?
 • Де знайти норми вимови запозичених слів?
 • Які бувають орфоепічні помилки в російській мові?
 • Як правильно вимовляються слова термін, шинель, темп?
 • Як правильно вимовляються слова дієта, карієс, проект, поет?
 • Де знайти вправи до теми «Наголоси в іменах прикметників»?
 • Де знайти вправи до теми «Наголоси в іменах іменників»?
 • Де знайти електронний орфоепічний словник «Говоримо правильно»?
 • Де знайти вправи на тему «Норми вимови в російській мові»?
 • Де скачати книгу Розенталя Д.Е. «Говоріть і пишіть по-російськи правильно»?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply