Що відноситься до основних засобів? – Ч. 2

рівномірне віднесення витрат на собівартість продукції шляхом:
створення резерву на ремонт основних засобів;
використання рахунку обліку витрат майбутніх періодів.
Порядок формування та використання резерву зводиться до наступного: відрахування до резерву списуються на витрати рівними частками на останній день відповідного періоду. Потім сума фактично здійснених витрат на проведення ремонту списується за рахунок коштів резерву.

Якщо за підсумками звітного періоду фактичні витрати перевищили кошти ремонтного фонду, то в бухгалтерському обліку роблять донарахування резерву шляхом віднесення суми на витрати майбутніх періодів. У зворотному випадку (якщо виявлено надлишок коштів ремонтного фонду) "зайві" суми сторнуються.

Відповідно до Податкового кодексу витрати на ремонт основних засобів визнаються в розмірі фактичних витрат у складі інших витрат у тому періоді, в якому вони були здійснені. Для забезпечення рівномірного визнання витрат організація вправі створювати резерви під майбутній ремонт основних засобів.

У цьому випадку відрахування в резерв розраховуються виходячи з сукупної вартості основних засобів та нормативів відрахувань, що затверджуються організацією самостійно в обліковій політиці. Гранична сума резерву не може перевищувати середню величину витрат на ремонт за останні три роки.

Якщо за підсумками податкового періоду фактичні витрати перевищили кошти ремонтного фонду, то-різниця включається до складу інших витрат на кінець періоду. У зворотному випадку сума такого перевищення включається до складу доходів організації.

Витрати на ремонт не збільшують первісну вартість об'єкта, а включаються в собівартість готової продукції.

В залежності від обраного способу відображення витрат в бухгалтерському обліку операції відображаються таким чином:

Основні засоби вибувають з організації в випадках:
списання з причини непридатності до подальшого використання
продажу на сторону
безоплатної передачі
передачі в рахунок внеску в статутний капітал іншої організації
здачі майна в оренду, лізинг
реалізації за договорами міни і т.д.

Вартість об'єкта основних засобів, який вибуває або не здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

Згідно з Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку вибуття основних засобів організація відображає розгорнуто у складі інших доходів і витрат.

За дебетом рахунка 91 відображається списання залишкової вартість і витрати, пов'язані з вибуттям, а по кредиту – сума зносу, виручка від продажу, вартість оприбуткованих цінностей.

Для списання основних засобів до рахунку 01 відкривають субрахунок 01-В "Вибуття основних засобів".

Втрати і витрати у зв'язку з надзвичайними обставинами відображаються на рахунку 99 "Прибутки і збитки".

Доходи і витрати від списання відображаються у звітному періоді, до якого вони відносяться і підлягають зарахуванню на рахунок прибутків і збитків як операційних доходів і витрат

Для цілей оподаткування доходи і витрати від ліквідації основних засобів включаються до складу позареалізаційних. При цьому облік витрат від ліквідації проводиться одноразово (крім випадків отримання збитків).

Організація визначає прибуток (збиток) від реалізації або вибуття майна, що амортизується на підставі аналітичного обліку по кожному об'єкту на дату визнання доходу (витрат). При цьому прибуток, отриманий платником податку, підлягає включенню до складу доходів від реалізації в тому звітному періоді, в якому було здійснено реалізацію майна. А збиток відображається в аналітичному обліку як інші видатки організації рівними частками.

Вибуття основних засобів оформляється уніфікованими первинними документами. При списанні об'єкта за непридатністю необхідно оформити Акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних) за формою № OC-4 або № ОС-4б (якщо списується група об'єктів).

Якщо проводиться списання автотранспортних засобів оформляють Акт про списання за формою № ОС-4а.

Якщо основний засіб було продано, передано в рахунок внеску в статутний капітал або передано на безоплатній основі – Акти про списання не складаються. Такого роду передача оформляється Актами приймання-передачі основних засобів (Форма № ОЗ-1, № ОЗ-1а, № ОЗ-1б).

огласно цивільному законодавству в оренду можуть бути передані земельні ділянки, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання.

Існує кілька варіантів класифікації видів оренди. За економічним змістом розглядають два типи оренди:
Поточна оренда
Фінансова оренда (лізинг)

Оподаткування основних засобів
Податком на додану вартість (ПДВ) обкладаються операції по надходженню, продажу, ремонту основних засобів власними силами, здачі основних засобів в оренду.

ПДВ по придбаних основних засобів приймається до відрахування при одночасному дотриманні умов:
Основні засоби придбані для здійснення діяльності, що обкладається ПДВ
Основні засоби введені в експлуатацію
На придбані основні засоби є належним чином оформлений рахунок-фактура
Основні засоби, отримані безоплатно і прибуток від реалізації основних засобів включаються до доходів при визначенні бази оподаткування з податку на прибуток.

За основними засобами, врахованим на рахунку 01 "Основні засоби" і 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" організація обчислює і сплачує податок на майно організацій.

Інвентаризація основних засобів

Інвентаризація проводиться щорічно відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань і на підставі письмового наказу керівника (Форма № інв-22).

До початку інвентаризації проводиться перевірка:
інвентарних карток, інвентарних книг, описів та інших регістрів аналітичного обліку;
технічних паспортів або іншої технічної документації;
документів на основні засоби, здані чи прийняті організацією в оренду і на зберігання.

При інвентаризації основних засобів комісія проводить огляд об'єктів і заносить в опису (Форма № інв-1) повне їх найменування, призначення, інвентарні номери та основні технічні або експлуатаційні показники.

При виявленні об'єктів, не прийнятих на облік, а також об'єктів, по яких в регістрах бухгалтерського обліку відсутні або вказані неправильні дані, комісія повинна включити в опис правильні відомості й технічні показники по цих об'єктах.

На основні засоби, не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, інвентаризаційна комісія складає окремий опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що призвели ці об'єкти до непридатності (псування, повний знос і т.п.).

Одночасно з інвентаризацією власних основних засобів перевіряються основні засоби, що знаходяться на відповідальному зберіганні та орендовані. По зазначених об'єктах складається окремий опис.

По майну, при інвентаризації якого виявлено відхилення від облікових даних, складаються порівняльні відомості (Форма № інв-18). У слічітельних відомостях відображаються результати інвентаризації, тобто розбіжності між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

Виявлені при інвентаризації розбіжності регулюються в такому порядку:
основні засоби, що виявилися в надлишку, підлягають оприбуткуванню за ринковою вартістю і зарахуванню до складу інших доходів організації на счетe 91;
недостачі відносяться на винних осіб. У тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, збитки від недостач і псування списуються на витрати. Облік нестач ведеться на рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації – у річному бухгалтерському звіті.

Джерела:

  • snezhana.ru – все про основні засоби в бухгалтерському обліку;
  • ru.wikipedia.org – що таке основні засоби з вікіпедії;
  • buhsoft.ru – облік основних засобів та рассчет амортизації основних засобів.

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply