Що таке традиційний принцип орфографії?

Принципи російської орфографії

Орфографія (грец. ortographia, від ortos – правильний, grapho – пишу) – система правил про написання слів та їх форм.

Орфографія складається з п'яти основних розділів:

1) передача літерами фонемного складу слів;
2) злиті, роздільні і дефісное (полуслітние) написання слів та їх частин;
3) вживання великих і малих літер;
4) перенесення частини слова з одного рядка на іншу;
5) графічні скорочення слів.

Розділи орфографії – це великі групи орфографічних правил, пов'язані з різними видами труднощів передачі слів на письмі. Кожен розділ орфографії характеризується певними принципами, що лежать в основі орфографічної системи.

Принципи орфографії – це закономірності, що лежать в основі орфографічної системи.

Російська орфографія має тривалу історію, що пояснює деякі складності сучасного правопису. У Древній Русі (X-XII ст.) Не було розходжень між вимовою і написанням слів, проте з часом відбулися значні зміни в звуковій системі мови, і тепер багато слова вимовляються не так, як пишуться. З'явилося безліч правил, що визначають ті чи інші орфограмми.

1. Написання багатьох російських слів підтримуються традицією: слова пишуться так, як писалися сотні років тому. Наприклад: після шиплячих ж, ш прийнято писати і: жити, шити; В прикметників у формі родового відмінка однини пишеться закінчення -ого,-його: великого, доброго (Хоча замість г тут вимовляється в). В основі таких написань лежить традиційний принцип.

2. Є в російській мові і такі слова, написання яких відповідає їх вимові, наприклад: розпис – розписка (Під наголосом у приставці пишеться про, а в безударном складі, як і чується, а); розбити – розпити (Перед дзвінким приголосним чується і пишеться дзвінкий звук з, перед глухим – глухий з). Подібні написання визначаються фонетичним принципом: як чуємо, так і пишемо.

3. Однак традиційні та фонетичні написання в російській орфографії не набули великого поширення, тому що більш зручним для російської мови виявився морфологічний принцип (= фонематичний, фонемний). Це провідний принцип російської орфографії. Він позначає, що морфеми (значущі частини слів) завжди пишуться однаково, незалежно від вимови. Наприклад, у споріднених словах корені мають однакове накреслення. Так, корінь вод- пишеться в словах: вода, водяний, повінь, підводний, хоча звук [о] вимовляється тільки під наголосом в останньому слові, а в інших словах він змінюється в звук [а] або більш короткий звук, середній між [и] та [а] (в транскрипції йому відповідає ь). У звуковій мові коріння слів, приставки, суфікси, закінчення можуть вимовлятися по-різному, але пишуться вони завжди однаково, інакше важко було б зрозуміти значення написаних слів. Застосування морфологічного принципу правопису полегшує розуміння писемного мовлення.

Відповідно до морфологічним принципом в російській мові пишуться:

1) коріння споріднених слів: будинок, домашній, домовик (У першому слові в корені вимовляється [о], у другому – голосний [а], у третьому – ослаблений голосний, середній між [и] та [а]);

2) приставки: подвиг – посунути (У першому слові в приставці голосний [о] вимовляється чітко, так як стоїть під наголосом, у другому замість [о] чується [а], але треба писати по-); підкинути – підписати (У першому слові в приставці вимовляється дзвінкий приголосний [д], а в другому – глухий приголосний звук [т], до того ж замість [о] в обох приставках звучить [а]; але приставок «Пад-», «Пат-» в російській мові немає, тому пишемо тільки приставку під-);

3) суфікси: турботливий – мовчазний (У першому слові в суфіксі вимовляється ослаблений голосний, у другому – під наголосом голосний [і], але пишеться один і той же суфікс -лів-); звіриний, курячий, солов'їний (В суфіксі -ин- завжди пишеться одне н);

4) закінчення: на річці – на річці (У першому слові е під наголосом вимовляється чітко як [е], у другому – замість [е] вимовляється ослаблений звук, середній між [е] та [і] (в транкріпціі йому відповідає ь), Але пишеться е; говорить – дихає (У першому слові закінчення під наголосом вимовляється чітко, у другому – немає. Однак і в цьому випадку в дієслові другої дієвідміни у формі третьої особи однини треба писати таке ж закінчення -ит).

Морфологічний принцип орфографії дозволяє виробити єдине написання однакових граматичних форм, які в усному мовленні нерідко мають незначні відмінності. Це особливо важливо для російської мови, який виділяється різноманітністю форм словозміни.

4. Існує в сучасній орфографії та принцип диференційованого написання (смисловий принцип), згідно з яким слова пишуться в залежності від їх лексичного значення. Дифференцирующие написання дозволяють розрізняти на письмі, наприклад, такі слова: підпал (Іменник: вчинити підпал) – підпалив (Дієслово у формі минулого часу: Хто підпалив папір?); компанія (Група людей) – кампанія (Захід, наприклад: посівна кампанія); бал (Танцювальний вечір) – бал (Оцінка: отримав на іспиті п'ять балів); плач (Іменник: плач дитини) – плач (Форма наказового способу однини дієслова плакати: Не плач, ще все можна виправити!). У російській мові небагато слів, які збігаються у вимові, але пишуться по-різному.


5. Крім названих, в російської орфографії є принципи, що регулюють злите, роздільне і дефісное написання, вживання великих літер, правила переносу слів та ін

Сучасна російська орфографія грунтується на Зводі правил, опублікованому в 1956 році. Правила російської мови відображені в граматиках російської мови та орфографічних словниках. Правила написання нових слів встановлюються орфографічної комісією і фіксуються перевірки правопису. Найповніший сучасний орфографічний словник складений під редакцією вченого-орфографіста В.В. Лопатіна (М., 2000).

Вправа на тему «Принципи орфографії»

Завдання: вставте пропущені букви; розподіліть слова по групах відповідно до їх написанням (морфологічний принцип, фонетичне, традиційне або дифференцирующее написання).

Сва .. ьба, бе .. граничний, під містом Ростов .. м, Здра .. ствуйте, поз .. ний, про .. дав, очікуван .. г, ж .. знь, Ремеш .. до, ні .. вергнути, рю .. зак, ю .. ка, на ц .. нирках, Патриція .. й, пред .. юльскій, понад .. зисканний, к.. мпанія, ба (л, лл), к.. лач, веч .. РКА, смеш .. н, платтячок .., м.. ссаж .. р, чуж .. го, ц .. нга, (урочистий) туш .., Поджо .. г (будівля), к.. Рамель, запрошен .. н, Панцьо .. рь, про .. тесати, але .. дри, м.. ворожнечу, х .. лодной, в .. труснути, під .. двигнути, (в) наслідок .. (У справі), з Дарвін .. м, уяз .. вим, сп .. койне, ц .. фра, уз .. ци.

Джерела:

  • Розділ «Принципи російської орфографії» в посібнику Голуб І.Б. «Російська мова і культура мови»
  • Розділ «Принципи російської орфографії» на сайті videotutor-rusyaz.ru
  • Вправи і тест до розділу «Принципи російської орфографії» на сайті videotutor-rusyaz.ru

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply