Що таке товарне виробництво?

Товар – будь-яка річ, яка бере участь у вільному обміні на інші речі, продукт праці, здатний задовольнити людську потребу і спеціально вироблений для обміну. Предмети, вироблені для особистого споживання, в економічному сенсі товарами не є.

Походження слова «товар»

Російське слово «товар», на думку М. Фасмера, відбулося від тюркського taua («Тауар»), яке і в ряді сучасних мов має значення «товар». В Уйгурському мовою tavar позначало майно, худобу – що, можливо, і є вихідним значенням слова.

Товар як економічна категорія

Адам Сміт в аналізі процесу обміну вказував на наявність в будь-якому товарі одночасно двох різних категорій: «споживчої вартості» (цінність для споживача) і «мінової вартості» (вартість, яка регулює відносини при обміні товарами).

Марксизм розглядає товар як єдність споживної вартості і вартості. Товар тут:

 • «Зовнішній предмет, річ, яка, завдяки її властивостям, задовольняє будь-які людські потреби»
 • річ, обмінюється на іншу річ, тобто, як продукт праці, зроблений для продажу.

У цьому ракурсі Карл Маркс виділяв дві властивості товару:

 • споживчу вартість, як здатність товару задовольняти потребу у використанні його корисних властивостей (і тим самим забезпечити попит);
 • вартість, як втілення затрат праці (забезпечують пропозицію).

У нормальних, ідеальних умовах товари продаються «за вартістю», тобто у відповідності з грошовою оцінкою трудовитрат, пов'язаних з виробництвом товару.

Марксистська політична економія строго розмежовує категорії ціни та вартості товару:

 • вартість товару є еквівалент суспільно-необхідних витрат праці на його виробництво;
 • ціна товару є грошове вираження вартості.

При цьому на реальному ринку ціна як сума, фактично сплачується за товар, відхиляється від вартості в силу різних причин.

За загальним правилом, ціна завжди так чи інакше перевищує вартість. Ціна завжди вище рівня, що забезпечує виробнику можливість простого відтворення, так як нормою вважається відтворення розширене. Але часто ціна перевищує і цей рівень, формуючи джерело надприбутки.

Зворотний випадок – коли виробник змушений продавати товар, не покриваючи своїх витрат на виробництво – розглядається як аномалія, виключення, ознака економічної кризи, деградації. Виробник, систематично не покриває своїх витрат, «проїдає» свій капітал і рано чи пізно перестає існувати як капіталіст, як виробник.

Рідкість, обмеженість пропозиції товару – важлива, але не єдина причина завищення товарних цін. У цьому ж напрямку діють: цінові змови і інші прийоми монополістичного ціноутворення, стихійна й організована спекуляція, фактори національної і міжнародної кон'юнктури, психотропну дію реклами, маркетингові маніпуляції (брендинг, спекуляція на почутті страху за здоров'я, на прагненні здаватися представниками привілейованих класів) і т . п.

Відсутність в капіталістичному ринку вбудованого механізму, який нейтралізував б прагнення продавця до завищення цін над вартістю, є однією з передумов цінового чинника інфляції – непереборної хронічної хвороби ринкової економіки.

Визначення Ф. Котлера

За Ф. Котлеру, товар – це все, що може задовольнити чи потребу нестаток і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. Різниця у визначеннях, що даються товару прихильниками трудової теорії вартості і теорії граничної корисності полягає в тому, що в останньому визначенні закамуфльовано участь живої праці у створенні товару; власне праці в цьому визначенні і не видно. Виходить, що й придбані будь-яким іншим способом (не обов'язково трудовим) речі, предмети (як і ідеї, інформація) в руках певної категорії людей можуть стати товаром.

Особливості сучасних товарів

Частина сучасних товарів неможливо віднести до предметів: електроенергія, інформація, квота на викиди озоноруйнуючих і парникових газів, робоча сила. Частина товарів ніколи безпосередньо не задовольняє людських потреб і не використовується в технологічних процесах: цінні папери, гроші (особливо паперові та електронні). Над частиною товарів покупці не отримують повного права власності: комп'ютерна програма, фонограма, відеокасета. Є товари, до появи яких людина не має ніякого відношення: можна купити собі шматочок Місяця, Марса чи дикого лісу. Сьогодні самостійним товаром може виступати будь право на що-небудь. При виготовленні речі відразу ж виникають різні права на цю річ. На початку розвитку товарного обміну сама річ була носієм усіх прав, які передавалися разом з передачею речі і окремо не вичленяли. Можливо, першим відокремилося право користування у вигляді оренди. Організаційне, юридичне, технічний розвиток суспільства дозволило розділити колись єдине право власності на велике число окремих прав і незалежно один від одного передавати їх від однієї особи до іншої. Сьогодні річ часто передається як додаток до придбаного праву (повної власності, користування, прослуховування).

Товарна одиниця

Товар – це узагальнена категорія ринкової економіки. Відособлена ж товарна цілісність, яку можна виділити із загальної товарної маси за показниками розмірів, зовнішнього вигляду, ціни і деяким іншим параметрам, буде являти собою товарну одиницю. Так, зокрема, туалетне мило – товар. Упаковка же мила Duru з трьох брикетів вагою по 150 г кожен, із запахом лимона, за ціною X руб. за упаковку – товарна одиниця. Таким чином, товарна одиниця являє собою частину цілого, і тому вимагає до себе іншого, диференційованого підходу. З боку виробника ця диференціація повинна виявлятися в діях, спрямованих на створення достатньо великої різноманітності моделей, марок, сортів товарів, на постачання їх всілякої зручною упаковкою і т.п.. З боку продавця – в маневруванні цінами, забезпеченні найбільш зручних умов продажу, в післяпродажному поведінці і т.п. І для виробника, і для продавця тут в остаточному підсумку відкривається широке поле для маркетингової діяльності.

Юридичні визначення

 • Згідно ГОСТ Р 51303-99, товар – будь-яка річ, не обмежена в обороті, вільно відчужувана і переходить від однієї особи до іншої за договором купівлі-продажу.
 • У Митному праві РФ товари – переміщувані через державний або митний кордон предмети, що є об'єктами зовнішньоторговельної купівлі-продажу або міни (бартеру).

Товарне виробництво

Товарне виробництво – це такий вид організації виробництва, при якому всі продукти створюються для продажу на ринок. Виникає через суспільного розподілу праці і ведеться економічно відособленими виробниками.

Просте товарне виробництво – це виробництво продуктів для обміну між самостійними приватними виробниками-селянами і ремісниками. Його істотні риси такі:

 • суспільний поділ праці як матеріальна умова існування товарного виробництва.
 • приватна власність на засоби виробництва і продукти праці.
 • особиста праця власника на засоби виробництва,
 • задоволення суспільних потреб за допомогою купівлі-продажу продуктів праці.
 • Економічна зв'язок між людьми здійснюється через ринок, тобто носить суспільний характер.

При розвиненому товарному виробництве товарами стають не тільки всі продукти праці, але й фактори виробництва, у тому числі й робоча сила. Ринкові відносини набувають загальний характер.

Відбувається уречевлення всієї системи економічних відносин, які виступають як відносини між речами. У новій якості товарне виробництво пов'язане із затвердженням капіталістичного способу виробництва у процесі первісного нагромадження капіталу, яке утворює передісторію капіталу, і включає дві сторони:

 • перетворення маси виробників у особисто вільних, але в той же час позбавлених усяких засобів виробництва з одночасним появою «нового товару» – робочої сили (насильницьке обезземелення селянства);.
 • зосередження грошового багатства і засобів виробництва в руках меншості (поява перших капіталістів через колоніальні системи, системи державних позик, податкові системи, системи протекціонізму).

Типові риси розвинутого товарного виробництва:

 • є відкритим;
 • відбувається на основі поглиблення суспільного поділу праці;
 • полегшено застосуванням машинної техніки;
 • економічне відокремлення виробників.

Джерела та додаткова інформація:

 • ru.wikipedia.org – матеріал з Вікіпедії про товар;
 • ru.wikipedia.org – матеріал з Вікіпедії про товарному виробництві;
 • esperanto.mv.ru – К. Маркс «Капітал», том I, гл.1. Товар;
 • kursach.com – товари, класифікація товарів;
 • good-reklama.ru – товар: визначення і класифікації.

Додатково на Vidpo.net:

 • Що таке вартість?
 • Що таке ціна?
 • Що таке гроші?

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply