Що таке педагогічна технологія?

Поняття педагогічної технології

В даний час у педагогічний лексикон міцно ввійшло поняття «педагогічна технологія». Однак у його розумінні і вживанні існують великі різночитання. Нижче наведені різні визначення цього поняття.

 • Технологія – це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник).
 • Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б.Т. Лихачов).
 • Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу (В.П. Беспалько).
 • Педагогічна технологія – це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (И.П. Волков).
 • Технологія – це мистецтво, майстерність, уміння, сукупність методів обробки, зміни стану (В. М. Шепель).
 • Технологія навчання – це складова процесуальна частина дидактичної системи (М. Чошанов).
 • Педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В.М. Монахов).
 • Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).
 • Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М. В. Кларін).

Визначення педагогічної технології

Педагогічна технологія є змістовним узагальненням, що вбирає в себе змісти всіх визначень різних авторів (джерел).

Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як науки, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і в якості системи способів, принципів і методів, застосовуваних у навчанні, і в якості реального процесу навчання.

Поняття «педагогічна технологія» в освітній практиці вживається на трьох ієрархічно супідрядних рівнях:

1) Загальпедагогічний (загальнодидактичні) рівень: загальнопедагогічна (загальнодидактичні, загально) технологія характеризує цілісний освітній процес у даному регіоні, навчальному закладі, на певному щаблі навчання. Тут педагогічна технологія синонімічна педагогічній системі: у неї включається сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб'єктів та об'єктів процесу;

2) частнометодіческій (предметний) рівень: частнопредметная педагогічна технологія вживається у значенні «приватна методика», тобто як сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання і виховання в рамках одного предмета, класу, вчителя (методика викладання предметів, методика компенсуючого навчання, методика роботи вчителя, вихователя);

3) локальний (модульний) рівень: локальна технологія являє собою технологію окремих частин навчально-виховного процесу, вирішення приватних дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей, технологія уроку, засвоєння нових знань, технологія повторення і контролю матеріалу, технологія самостійної роботи та ін.)

Розрізняють ще технологічні мікроструктури: прийоми, ланки, елементи й ін Шикуючись в логічну технологічний ланцюжок, вони утворюють цілісну педагогічну технологію (технологічний процес).

Термінологічні нюанси

У літературі та практиці роботи шкіл термін «педагогічна технологія» часто застосовується як синонім поняття «педагогічна система». Як вже зазначалося вище, поняття системи ширше, ніж технології, і включає, на відміну від останньої, і самих суб'єктів і об'єктів діяльності.

Поняття педагогічної технології частнопредметного і локального рівнів майже повністю перекривається поняттям методик навчання; різниця між ними полягає лише в розстановці акцентів. У технологіях більше представлена процесуальна, кількісна та розрахункова компоненти, у методиках – цільова, змістовна, якісна та варіативно-орієнтовна сторони.

Технологія відрізняється від методик своєю відтворюваністю, стійкістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо талановитий учитель, якщо здатні діти, гарні батьки …).

Змішання технологій і методик призводить до того, що іноді методики входять до складу технологій, а іноді, навпаки, ті чи інші технології – до складу методик навчання.

Зустрічається також застосування термінів-ярликів, не зовсім науково коректне, усталене за деякими технологіями (колективний спосіб навчання, метод Шаталова, система Палтишева, вальдорфська педагогіка та ін.) На жаль, уникнути термінологічних неточностей, що утрудняють розуміння, не завжди вдається ».

Про становлення освітньої технології як напрямки зарубіжної педагогіки

«Педагогічної технологією зазвичай називають напрямок зарубіжної педагогіки, яке має на меті підвищення ефективності освітнього процесу, гарантоване досягнення учнями запланованих результатів навчання» (М. В. Кларін).

Власне словосполучення «педагогічна технологія» є неточним перекладом англійського an educational technology – «освітня технологія». До недавніх пір ця неточність не викликала ніякого дискомфорту. Але останнім часом під назвою «педагогічна технологія» все частіше фігурують у Росії роботи, присвячені проблемам виховання. У зв'язку з цим з'являється потреба в розмежуванні. Можна прийняти термін «дидактична технологія», як це має місце, наприклад, у Болгарії, або «освітня технологія», що найбільш точно відповідає початковому глузду.

Спроби внести технологію в навчальний процес не припинялися всі 20 сторіччя. Приблизно до середини 50-х років вони були пов'язані з створенням якоїсь технічного середовища, комплексу автоматизованих засобів для традиційного навчання. З середини 50-х років з'явився новий технологічний підхід до побудови самого навчального процесу. Але і перший підхід продовжує розвиватися по шляху освоєння нових інформаційних технологій. Обидва напрямки все більше замикаються, міняючи саму парадигму освіти.

Сьогодні поняття освітньої технології може розглядатися широко як галузь педагогічної науки і як конкретна освітня технологія.

Джерело:

 • charko.narod.ru – розділ «До питання про визначення понять« технологія навчання »,« метод навчання »,« форма навчання »,« педагогічна техніка »і т.п.» у виданні БГУ «Аналітичний огляд міжнародних тенденцій розвитку вищої освіти» . При створенні даного матеріалу були використані роботи:
  • Селевко Г.К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник. – М.: Народна освіта, 1998. – C. 14-15;
  • Гузєєв В.В. Освітня технологія: від прийому до філософії / М.: Вересень, 1996. – C. 8;
  • Кларін М.В. Педагогічна технологія у навчальному процесі. Аналіз зарубіжного досвіду. – М.: Знание, 1989. – 80 с. – (Нове у житті, науці, техніці. Сер. «Педагогіка і психологія»; № 6).

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply