Що таке гендерна психологія?

Гендерна психологія – розділ диференціальної психології, в якому вивчаються закономірності поведінки людини в суспільстві, певні його біологічною статтю, соціальним підлогою (гендером) та їх співвідношенням. У гендерних дослідженнях соціальної психології вивчаються такі феномени, як: соціалізація, забобони, дискримінація, соціальне сприйняття і самосприйняття, самоповага, виникнення соціальних норм і ролей.

Хоча дана галузь знання часто називається гендерної психологією, істинно гендерної вона не є, тому що велика кількість дослідницьких робіт, маркованих як гендерні, не спираються на гендерний підхід.

Основна дослідницька методологія такої гендерної психології – статеворольової підхід, в рамках якого жіночі і чоловічі ролі визнаються рівнозначними, хоч і різними за змістом. Вихідним підставою є неявне визнання біологічного детермінізму ролей, опора на психоаналітичне уявлення про уродженості чоловічого або жіночого начала в людині. При аналізі детермінант статевих відмінностей розглядаються як біологічні, так і соціокультурні чинники, причому всі соціокультурні впливи задані умовами гендерної соціалізації.

Для основної маси досліджень, що відносяться до області гендерної психології, характерний єдиний методичний прийом, що полягає у виділенні двох груп різностатевих випробовуваних і діагностиці конкретних психологічних характеристик з метою порівняння їх між собою. При цьому використовуються традиційні психологічні методи та методики. Переважна кількість вітчизняних гендерно-орієнтованих досліджень можуть бути віднесені до цієї групи.

Більша частина наукових робіт не орієнтована на вивчення проблем соціальної нерівності між статями, породжуваного процесом гендерної соціалізації. У роботах психологів не знаходять відображення найбільш значимі для гендерної теорії такі проблеми, як: природа статевих відмінностей, оцінка психологічних відмінностей між статями і їх динаміка, вплив цих гендерних відмінностей на індивідуальний життєвий шлях людини і можливості особистісної самореалізації.

Перспективними дослідженнями в рамках гендерної психології слід визнати дослідження, спрямовані не на пошук відмінностей в психологічних характеристиках та особливостях поведінки чоловіків і жінок, а на пошук їх психологічного подібності; орієнтовані на вивчення продуктивних стратегій і тактик поведінки чоловіків і жінок у подоланні традиційних гендерних стереотипів, а також на аналіз особистісних передумов успішної самореалізації жінок у професійній сфері, а чоловіків в сімейному.

Все це можна буде реалізувати за умови переорієнтації на інші методологічні підстави розвитку даної галузі знання, тобто тоді, коли домінуючою для гендерної психології стане не методологія статеворольової підходу. Поки ж розвиток гендерної психології буде характеризуватися лише накопиченням суми фактів без можливості їх узагальнення та структурування в нові концептуальні моделі і схеми.

Джерела інформації:

  • owl.ru – словник гендерних термінів;
  • ru.wikipedia.org – визначення гендерної психології.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply