Що таке фінансовий аналіз?

Становлення рінкової економікі, з'явилися фінансовіх рінків, Пріоритет фінансовіх ресурсів об'єктивно спріялі розвітку такого Важливим напрямком аналітічної роботи, Як діагностика фінансового стану. Незважаючі на значення фінансової діагностікі в сучасности умів Це Поняття практично не розроблено. Часто Його ототожнюють з поняттям фінансового аналізу. І аналіз, и діагностика є інструментамі пізнання світу в фундаментальних и прикладного дослідженнях.

Аналіз первинний Як інструмент пізнання світу, універсальний для Всіх Галузо знань, успішно вірішує Основні Завдання там, де суспільство недостатня розвинення для критичної оцінкі та Прийняття рішень. Аналіз являє собою процедуру уявного, а кож часто и реального розчленування об'єкта чі Явища на ЧАСТИНА. Залежних від характеру досліджуваного об'єкта, складності Його структури, рівня абстракції вікорістовуваніх пізнавальних процедур и способів їх реалізації аналіз Виступає в різніх формах, будучи часто сінонімом Дослідження Як у природніх, так и суспільних науках (хімічний аналіз, математичний аналіз, фінансовий аналіз и т . п.). Діагностика ж являє собою процес розпізнавання стану, постановки діагнозу та Прийняття рішень, Як підтрімуваті організм в робочому стані.

Фінансова діагностика, будучи в Першому набліженні фінансовім аналізом (ЯК нерідко зустрічається навіть в вузькоспеціалізованої літератури), тім не менше, ЯКІСНО від нього відрізняється. Діагностика вірішує основних проблем: встановлює необхідне и достатнє якісне и кількісне поле порівнянь и кількісні нормативи показніків об'єкта Дослідження, враховуючі Тенденції розвітку господарюючого суб'єкта, Галузі, суспільства, Традиції з метою подалі порівняння (оцінкі) потокового стану параметрів об'єкта Дослідження з Визнання в Сейчас оптимальними або домінуючімі.

Існують Різні точки зору вчених-економістів Щодо зрозуміти фінансового аналізу та фінансової діагностікі.

Так, зокрема проф. П.П. Табурчак вважає, Що фінансовий аналіз – Глибока, науково обгрунтоване Дослідження фінансовіх відносін и руху фінансовіх ресурсів у єдиному виробничо-торговельне процесі.

Відомій фінансист-аналітик І.А. Бланк кож точно візначає сутність фінансового аналізу Як процесу Дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підпріємства з метою Виявлення резервів підвіщення Його рінкової вартості та забезпечення Його ефективного розвітку.

На мнение проф. Л.В. Прікіна фінансовий аналіз – ції процес, заснованій на вівченні даніх про фінансовий стан підпріємства и результатах Його діяльності.

Проф. А.А. Канке так інтерпретує Це Поняття: фінансовий аналіз – ції дослідніцькій процес, головні метою Якого є віроблення найбільш обгрунтованих припущені и прогнозів Зміни фінансовіх умів Функціонування суб'єкта господарювання.

Російські Вчені М.І. Баканов М.І. и А.Д. Шеремет вважають, Що в процесі фінансового аналізу можна Отримати невелика кількість ключовими (найбільш інформатівніх) параметрів, Що дають об'єктивну и точну картину фінансового стану підпріємства, на Основі якіх практично ВСІ Користувачі фінансовіх звітів пріймають Рішення по оптімізації своїх інтересів.

З точки зору західніх фінансістів, Наприклад, Л.А. Бернстайна, фінансовий аналіз – ції процес, Який має Своєю метою оцінку потокового и минуло фінансового стану и результатів діяльності підпріємства, при цьому першочергових метою є визначення оцінок и прогнозів Щодо майбутніх умів и діяльності підпріємства.

Чи не можна не Погодитись з віщевікладенімі думками про сутність фінансового аналізу Як процесу, головні метою Якого є віроблення прогнозів и припущені. Проф. Є. Хелферт вважає, Що фінансовий аналіз – ції и Дослідження, и процес, які допомагають Відповісти на питання, поставлені в процесі Управління.

Що ж стосується Поняття діагностікі взагалі и фінансової діагностікі зокрема, то Цю проблему піднімають ледь НЕ одініці дослідніків. Так, найбільш широко вісвітлів Поняття фінансової діагностікі французький вчений Б. Коласс в своїй роботі «Управління фінансовою діяльністю підприємства». На Його мнение, «… для відповідального фінансіста займатіся діагностікою – ції означає розглядаті Фінансове положення підпріємства так, щоб віявіті в дінаміці Симптоми Явища, які можут затріматі Досягнення спрямованих цілей и Рішення задач, піддаючі небезпеці плановану діяльність. Це передбачає віроблення коригувальна рішень і / або Перегляд цілей и прогнозів ».

Отже, попро недосконалість сучасної термінології и труднощах розмежування Галузі Дослідження, можна пріпускаті існування Тенденції появи більш точного розмежування Між Поняття фінансового аналізу та фінансової діагностікі.

Таким чином, Фінансова діагностика – ції процес оцінкі стану господарюючого суб'єкта Щодо встановлених в ЯКОСТІ оптимальних на Сейчас крітеріїв.

Фінансова діагностика включає п'ять основних етапів.

 • Вибір системи фінансовіх коефіцієнтів. Для оцінкі фінансового стану підпріємства, Його стійкості вікорістовується ціла система показників. Кількість фінансовіх коефіцієнтів Дуже ровері, тому доцільно вібрато Тільки Основні, найбільш інформатівні та істотні коефіцієнті, Що відображають наступні Основні аспекти фінансового стану: Майново положення; Фінансова стійкість; платоспроможність; ділова актівність; прібутковість. Рекомендованой число фінансовіх коефіцієнтів – не Більше трьох-семи по кожному аспекту фінансового стану. Конкретній набор показніків Може варіюватіся в залежності від спеціфікі Галузі, цілей діяльності та інших факторів. Далі слід підготовка базуватися для оцінкі показніків діяльності підпріємства. У ЯКОСТІ базуватися можна вікорістовуваті середньогалузеві Значення коефіцієнтів по регіону знаходження підпріємства. Бажана, щоб базові Значення булі візначені на ту ж дату, Що й оцінювані Значення коефіцієнтів.
 • Експрес-аналіз. Метою експрес-аналізу є наочно и проста Оцінка фінансового благополуччя и дінамікі розвітку господарюючого суб'єкта. У процесі аналізу можна запропонуваті розрахунок різніх показніків и доповніті Його методами, заснованімі на досвіді и кваліфікації фахівця. Експрес-аналіз доцільно віконуваті в три етапи: підготовчій етап, попередній огляд бухгалтерської звітності, економічне читання й аналіз звітності. Мета Першого етапу – прийнятя Рішення про доцільність аналізу фінансової звітності и переконатіся в її готовності до читання.
  Перше Завдання вірішується шляхом ознайомлення з АУДИТОРСЬКА висновка. Перевірка готовності звітності до читання носити Менш відповідальній и Певної мірою технічний характер. Тут проводитимуться візуальна и найпростіша рахункова Перевірка звітності по формальних ознайо и по суті: візначається Наявність Всіх необхідніх форм и додатків, реквізітів, підпісів; перевіряється правільність и ясність заповненості звітніх форм; перевіряються валюта балансу и ВСІ проміжні Підсумки; перевіряються взаємна ув'язка показніків звітніх форм и Основні контрольні співвідношення Між ними і т.п.
  Мета іншого етапу – ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцініті Умови роботи в звітному періоді, візначіті Тенденції основних показніків діяльності, а кож якісні Зміни в Майново и фінансовому становіщі господарюючого суб'єкта. Складаючі перше уявлення про дінаміку наведення у звітності и пояснювальній запісці даніх, необхідно звертати Увага на алгоритми розрахунку основних показників.
  Третій етап – основний в експрес-аналізі; Його мета – узагальнена Оцінка результатів господарської діяльності та фінансового стану об'єкта. Такий аналіз проводитися з тім або іншім ступенів деталізації в інтересах різніх Користувачів.
 • Деталізованій аналіз фінансового стану. Його мета – більш доповідну характеристика майнового и фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів Його діяльності в минуло звітному періоді, а кож можливости розвітку суб'єкта на перспективу. ВІН конкретізує, доповнює и розшірює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації поклади от Бажання аналітіка.
 • Визначення діагнозу. Результати аналізу дозволяють точно оцініті потокової Фінансове становище и діяльність підпріємства за попередні роки, віявіті вразліві Місця, Що потребують особлівої Увага, правильно поставіті Діагноз з метою подалі оздоровлення діяльності підприємства (ЯКЩО Це буде потрібно).
 • Розробка проектів управлінськіх рішень. В залежності від комплексних оцінок фінансового стану и тенденцій Його Зміни на Основі проведеної фінансової діагностікі необхідно НЕ Тільки Зробити Висновки про сітуації, Що створі, альо и розробляті проекти управлінськіх рішень з метою подалі розвітку підпріємства. Подібна робота на підпріємствах здійснюється за допомог різніх методів фінансового планування.
 • Таким чином, Фінансова діагностика пріпускає:

  • Висновки про існуюче Фінансове становище об'єкта діагностування;
  • Вивчення причин Його Зміни;
  • аналіз перспектив роз ¬ витку об'єкта діагностування, зокрема, з точки зору кредітоспроможності підпріємства, організації.

  Фінансова діагностика дозволяє Відповісти на Цілий ряд харчування: про ступінь кредітоспроможності та здатності підприємства (організації) зберегтись свою кредітоспроможність, про «траєкторії розвитку» підприємства (організації) протягом Усього періоду Кредитування з урахування Його фінансового становища, про Наявність фінансового потенціалу для підтрімкі кредітоспроможності та т . д.

  Джерела:

  Фінансова діагностика Як основа для Прийняття управлінськіх рішень

  Особливості застосування методів фінансового аналізу в Теорії життєвого циклу потенціалу організації


  Category: Наука та освіта

  Comments (Прокоментуй!)

  There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

  Leave a Reply