Що таке філософія і які її функції?

Філософія (від грец. Phileo – люблю, sophia – мудрість, «любов до мудрості», рус. «Любомудріє») – найбільш загальна теорія, одна з форм світогляду; одна з форм людської діяльності, особливий спосіб пізнання; форма суспільної свідомості.

Загальноприйнятого визначення філософії, як і загальноприйнятого уявлення про предмет філософії, не існує. В історії сформувалося безліч різних типів філософії, що відрізняються як своїм предметом, так і методами. У самому загальному вигляді під філософією розуміють діяльність, спрямовану на постановку і раціональне вирішення найбільш загальних питань, що стосуються сутності знання, людини і світу. Філософія виробляє узагальнену систему знань про світ у цілому і основи буття.

Філософія – одна з найдавніших областей знання. Вона виникла в результаті усвідомлення людством самого себе одночасно в Індії, Китаї та Греції ок. VI в. до н.е. Грецьке слово «філософія» сходить до імен Фалеса Мілетського, Піфагора і Геракліта Ефеського. Його глибокий сенс вперше був підданий ретельному аналізу Сократом, Платоном і Аристотелем. Вважається, що саме слово «філософія» належить Піфагору. Як повідомляє Діоген Лаертський, «філософію філософією [любомудрієм], а себе філософом [любомудром] вперше став називати Піфагор, коли сперечався в Сикионе з Леонтьєв, тираном Сікіона або Фліунта; мудрецем ж, за його словами, може бути тільки Бог, а не людина . Бо передчасно було б філософію називати «мудрістю», а вправлятися в ній – «мудрецем», як якщо б він ІЗОБУД вже свій дух до межі; а філософ [«любомудрів»] – це просто той, хто відчуває потяг до мудрості ».

Мудрість, в першому наближенні, – це глибина думки, вміння пізнавати малодоступні, виробляти орієнтири життєві людини, вибудовувати ієрархію головних цінностей. Філософія – це така любов до мудрості, яка застав-ляется людини в його загострено совестливом ставлення-ванні до навколишнього світу вести пошук відповідей на головні питання свого буття. За твердженням французького філософа Жака Каматта, філософія спочатку поставала як союз епістеми (знання) і практики, тобто як політика [1]. Лише пізніше вона набуває рис власне теоретичного знання.

В цілому філософія відноситься до раціонально-теоретичного рівня світогляду. Її необхідно відрізняти від здорового глузду. Якщо життєво-практичний рівень може формуватися стихійно під впливом традицій, звичаїв, індивідуального життєвого досвіду людини, то раціонально-теоретичний створюється свідомо. У силу цього філософський світогляд характеризують дві основні риси: системність і теоретичний характер системи поглядів.

Традиційно питання співвідношення матерії і свідомості вважається основним питанням філософії, хоча ця проблематика не завжди знаходиться в центрі філософських пошуків окремих мислителів.

Дві сторони основного питання фмлософіі:

 • Що первинне – матерія чи свідомість?
 • Пізнати світ?

Різне ставлення до першій стороні даного питання ділить філософів на матеріалістів і ідеалістів, до другої сторони питання – на що визнають принципову пізнаванності світу і агностиків, які заперечують можливість пізнання дійсності.

Філософія не зводиться ні до науки, ні до мистецтва, ні до практики, однак з кожною з цих трьох сфер діяльності чоло-століття філософія знаходиться в найтіснішому координації. Філософія, наука, мистецтво і практика взаємодоповнюють один одного, маючи різні призначення й реалізуючи різні функції.

Філософія сфокусована на людину, її цікавить ставлення людини і світу, людини і людини.

У центрі уваги – три ключових елементи: природа, суспільне життя, людина.

Таким чином, філософія є реалізація повноти життя людини. Вона об'єднує цінності істини, краси і добра в єдине ціле.

Основні розділи філософського знання

 • Онтологія – це філософія буття (вчення про фундаментальні принципи існування природи);
 • Гносеологія – теорія пізнання (розділ філософії, в якому обговорюються питання можливості пізнання дійсності);
 • Аксіологія – філософське вчення про цінності, їх місці у духовному світі людини і ролі в його індивідуальної та соціального життя;
 • Праксеології – філософія соціальної дії (теоретичне розгляд людини як суб'єкта суспільних відносин і соціальних змін).

Призначення і функції філософії

Роль філософії визначається насамперед тим, що вона виступає в якості теоретичної основи світогляду і вирішує проблеми пізнаванності світу, орієнтації людини у світі культури і духовних цінностей. Призначення філософії – пошук спадку людини, забезпечення його буття в складному і химерному світі; піднесення людини і забезпечення універсальних умов його (само) вдосконалення.

В цілому філософія претендує на виконання таких функцій:

 • Світоглядна функція філософії полягає в її здатності давати картину світу в цілому, обсягів по-Діня дані наук, мистецтв, різних форм практики.
 • Методологічна функція філософії полягає у визначенні способів досягнення якої-небудь мети, наприклад ефективного конструювання наукового пізнання, естетичної творчості, соціальної прак-тики. У відповідності зі специфікою філософії мова йде про такі методи, принципи дії, які про-ладают фундаментальним, а не вузьколокальних значен-ням. Одним з таких методів є історичний метод: чим би ви не займались, є резон враховувати історію цікавлять вас проблем. У філософії багато що робиться в плані прояснення змісту основ-них принципів науки, мистецтва, практики.
 • Гуманістична функція реалізується в гранично вни-мательно ставленні до людини. Хороша філософія наскрізь пройнята любов'ю до людей, человеческо-му достоїнству.
 • Практична функція філософії полягає насамперед у її моральності, турботі про благо людей.

Джерела:

 • ru.wikipedia.org – матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії;
 • gumer.info – Канке В. Філософія: Навчальний посібник;
 • disser.ru – що таке філософія (Н.В. Пушкарьова);
 • foru.ru – що таке філософія (А. Денисенко);
 • shkola.lv – філософія (словник термінів);
 • geocities.com – глосарій (Ж. Каматт).

Додатково по темі:

 • anthropology.ru – К. Маркс. Тези про Фейєрбаха / / Маркс К., Енгельс Ф. – Соч. – Т.3. – С.1-4.
 • philosophy.ru – Х. Ортега-і-Гассет. Що таке філософія?
 • philosophy.ru – Жиль Дельоз, Фелікс Гваттарі. Що таке філософія?
 • filosof.historic.ru – Злигостев А.С. Предмет філософії … (Інша класифікація функцій філософії);
 • Генрі К. Християнин серед філософів: лекції / Пер. з англ. – М.: Anno Domini, 1994. – 96 с. (Християнська точка зору на філософію).

Додатково від Генон:

 • Vidpo.net – що таке світогляд у філософії;
 • Vidpo.net – що таке Софія в філософії і релігії;
 • Vidpo.net – де знайти матеріали по філософії в електронному вигляді;
 • Vidpo.net – де в інтернеті можна знайти книги та статті з історії і філософії у вільному доступі.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply