Що таке додавання як спосіб утворення слів?

Утворення нових слів шляхом додавання, зрощення і переходу з однієї частини мови в іншу

Примітка. У даному відповіді нульове закінчення позначений знаком «Ο» через брак технічної можливості позначити його, як прийнято у лінгвістиці, знаком квадрата: стіл Ο, добрий Ο, читав Ο.

1. Додавання – спосіб утворення нових слів шляхом складання двох (чи кількох) слів, основ виробляють слів з сполучної голосної або без неї. В результаті складання завжди утворюється складне слово, тобто слово з декількома країнами.

В залежності від того, наскільки повно виробляють слова і основи входять до складу похідного слова, виділяються наступні різновиди складання:

 • додавання слів: диван-ліжко ← диван Ο, ліжко Ο ; Плаття-костюм ← плаття, костюм Ο ; Школа-інтернат ← школа, інтернат Ο ; Ракета-носій ← ракета, носій Ο. При додаванні слів утворюються складові слова, які пишуться через дефіс. При відмінюванні кожна з частин складного слова схиляється самостійно: на дивані-ліжка, в школі-інтернаті;
 • складання основ за допомогою сполучної голосної: лісостеп – ліс-о-степьΟ ← лесΟ, степьΟ; каменотес – камен-о-тесΟ ← каменьΟ, тес-а-ть (З усіканням дієслівного суфікса-а-); сіро-синій – сер-о-сін-ий ← сер-ий, сін-ий; науково-дослідний – научн-о-дослідними-ий ← научн-ий, дослідними-ий; грязеводолікарня – гряз-е-вод-о-лікарень-а ← грязьΟ, вод-а, лікарень-а; тринога – тр-е-ніг-а ← тр-і, ніг-а;
 • складання основ без сполучної голосної: Ленінград – ЛенінградΟ ← ЛенінΟ, градΟ; цар-дзвін – цар-колоколΟ ← царьΟ, колоколΟ;
 • додавання початкової частини слова (основи) з цілим словом, тобто утворення складноскорочених слів: комротикомандир роти; стінгазетастінна газета; медсестрамедична сестра; півдняполовина дня; пів-огіркаполовина огірка;
 • складання скорочених основ (до складів, букв, звуків), тобто утворення складноскорочених слів: облвнообласний відділ народної освіти; МінфінМіністерство фінансів; ОННОрганізація Об'єднаних Націй; вузвищий навчальний заклад.

Освіта складноскорочених слів називають також аббревіаціі, а самі складноскорочені слова називають абревіатурами. У ряді посібників аббревіаціі, тобто утворення складноскорочених слів, виділяють у самостійний тип словотворення.

Примітка. Не всяке складне слово утворене шляхом складання. Справа в тому, що від складних слів за допомогою різних морфем (насамперед – суфіксів) може бути утворено нове похідне слово. Наприклад:

водопровід-чікΟ ← водопроводΟ (суфіксальний спосіб);

різноголосий-иц-а ← різноголосий-ий (Суфіксальний спосіб). Див докладніше п.2 та примітки 1-3.

2. Складно-суфіксальний спосіб і складно-префіксальних спосіб – це змішані способи словотворення, при яких нове слово утворюється шляхом складання основ з одночасним приєднанням суфікса або приставки.

Складно-суфіксальним способом можуть утворюватися іменники, прикметники, прислівники та дієслова. Наприклад:

мор-е-плава-тельΟ ← мор-е, плава-ть – складання основ мор-, плава-і суфіксація:-тель – словотворчий суфікс;

хліб-о-прибир-н-ий ← хлебΟ, збиранн-а – складання основ хліб-, уборк-/убороч- (швидкість голосних, чергування к / ч в виробляючі і похідної основи) і суфіксація:-н– словотворчий суфікс;

Мимохідь-ом ← повз, хід-і-ть – складання основ повз-, ході-/ход- (з усіканням дієслівного суфікса-і-) і суфіксація:-ом – словотворчий суфікс.

Приклад складно-префіксального способу:

у-світ-о-чини-ть ← мірΟ, твори-ть – складання основ світ-, твори-і префіксальних спосіб: у– словотворча приставка.

Примітка 1. Для того щоб не помилитися у визначенні способу утворення складних слів, що містять суфікси,

 • необхідно з'ясувати, коли, на якому етапі освіти в слові з'явився суфікс. Ср, наприклад, слова пароплавний і швидкохідний:

пароплавний – утворено від пароплав (Суфіксальний спосіб);

швидкохідний – про-разовано від слів швидко ходити + -н- (Додавання з суфіксація);

 • необхідно використовувати прийом перифраза – дати визначення похідного слова через виробляюче, мотивуюче, наприклад:

водопровід («Система споруд, в якій по трубах воду проводять до місця споживання »), вод-о-проводΟ ← вод-а, провід-і-ть – складання основ з сполучної голосної-о-(з усіканням суфікса-і-в дієслівної основі проводь-);

водопровідник («Той, хто обслуговує, ремонтує водопровід»), Водопровід-чікΟ ← водопроводΟ – чик – словотворчий суфікс, суфіксальний спосіб.

Примітка 2. При утворенні нового слова складно-суфіксальним способом словотворчий суфікс може бути як матеріально вираженим, так і нульовим:

гладкошерстий – гладк-о-шерст-н-ий ← гладк-ий, шерстьΟ;-н– словотворчий суфікс (складання основ з сполучної голосної-о-і суфіксальний спосіб – додавання з суфіксація);

гладкокожій – гладк-о-кож-Ø-ий ← гладк-ий, шкір-а; нульовою суфікс (складання основ з сполучної голосної-о-і нульова суфіксація – додавання з нульовою суфіксація).

Примітка 3. При додаванні з нульовою суфіксація друга частина слова не може вживатися як самостійне слово. Наприклад,

гладкокожій - немає слова «кожій», значить, спосіб утворення – додавання з нульовою суфіксація;

кругловидий – немає слова «ліций», значить, спосіб утворення – додавання з нульовою суфіксація.

3. Зрощення (злиття), на відміну від морфологічного способу додавання, утворюється шляхом злиття воєдино цілого словосполучення, тобто злиття слів без яких-небудь змін в їх морфемному складі і без участі сполучних голосних, в тій формі, в якій вони існують у вихідному словосполученні. При визначенні слова, утвореної шляхом зрощення, слово і визначення слова повністю збігаються: умалішенний («Розуму позбавлений»); вищевказаний («Вище зазначений»). Наприклад:

умалішенний – слово утворено в результаті злиття поєднання дієприкметника позбавлений і залежного від нього іменника розум у формі родового відмінка - розуму: позбавлений (Чого?) розуму людина, розуму позбавлений людина;

божевільний – слово утворено в результаті злиття причастя зійшов і залежного від нього іменника розум у формі родового відмінка з прийменником з – з розуму: зійшов (Звідки?) з розуму людина, з розуму зійшов людина;

долгоіграющій – слово утворено в результаті злиття причастя граючий і залежного від нього прислівники довго: платівка, граюча (Скільки? Як довго?) довго, довго граюча платівка.

Примітка. При аналізі словотворення слів зрощення і складання дуже часто плутають. Треба пам'ятати, що при перестановці компонентів слів-зрощень утворюються словосочета-ня з точно таких же компонентів, як і в слові: вищевказаний – вказаний вище, багатообіцяючий – обіцяє багато і т. п. Слова, утворені складанням основи і слова, такій зміні не піддаються: нафтовидобуток, сухофрукти, лісозаготівля, посухостійкий, металоріжучий та ін

4. Освіта нового слова шляхом переходу з однієї частини мови в іншу в сучасній російській мові типово для імен іменників, які утворюються з прикметників або дієприкметників без яких-небудь змін в морфемной структурі: вчительська, учень, морозиво.

 • У лінгвістиці цей спосіб утворення слів прийнято називати субстантивації – переходом прикметників і дієприкметників в іменники. Причиною субстантивації стає використання колишніх прикметників і дієприкметників без головного слова (іменника): хворий (Прил.) хлопчик уже одужуєхворий (Сущ.) вже одужує; зайдіть в вчительську (Прил.) кімнатузайдіть в вчительську (Сущ.).
 • Субстантівірованное прикметник або дієприкметник, тобто іменник, утворене шляхом переходу з однієї частини мови в іншу, як і інші іменники, може мати при собі узгоджені визначення: морозиво (Прил.) м'ясосмачне морозиво (Сущ.); трудящі (Пріч.) масивсі трудящі (Сущ.); їдальня (Прил.) кімнатасвітла їдальня (Сущ.).
 • При переході з однієї частини мови в іншу утворилося іменник зберігає закінчення прикметника або дієприкметника, тобто продовжує змінюватися як прикметник або дієприкметник: морожене м'ясо - морозиво, немає мороженого м'яса - немає морозива, з морозивом м'ясом - з морозивом.
 • Проте у ряді випадків субстантівірованное прикметник або дієприкметник втрачає здатність прикметників і дієприкметників змінюватися за родами або числах. Наприклад, іменник хворий в значенні «хвора людина» не має форми середнього роду (хворий, хвора, хворі); Іменники їдальня, вітальня, покоївка, учительська мають тільки форму жіночого роду; іменник морозиво має тільки форму середнього роду однини; іменник сумчасті вживається тільки у множині.

Примітка 1. Не слід плутати перехід з однієї частини мови в іншу з нульовою суфіксація.

При нульовій суфіксація, як і при переході з однієї частини мови в іншу, похідне слово:

 • не має яких-небудь нових словотворчих морфем – приставок, суфіксів: вхід, вихід, пропажа, синь, тиша, гладь;
 • відноситься до іншої частини мови, ніж виробляє слово: розповідь ← розповісти; зелень ← зелений.

Однак при нульовій суфіксація зміна частини мови призводить до зміни системи словозміни (закінчення виробляє слова і похідного слова не збігаються): розповідь Ο , розповідь-а - розповідаючи-ть, розповідаючи-ю.

Примітка 2. Не слід плутати перехід з однієї частини мови в іншу з префіксальним або суфіксальним способом.

Особливо часто це відбувається тоді, коли субстантівірованное прикметник або дієприкметник має приставки і словотворчі суфікси.

Наприклад, не можна стверджувати, що іменник вітальня утворено від іменника гість. Ці слова не складають словотворчу пару. Вони входять в словотворчу ланцюжок: гість – гостинний (Прил.) – вітальня (Сущ.).

Таким чином, словотвір даного субстантівірованних прикметників на листі виглядає так: вітальня (Сущ.) ← гостиний (Прил.) – перехід з однієї частини мови в іншу (субстантивація).

Вправи до теми «Утворення нових слів шляхом додавання, зрощення і переходу з однієї частини мови в іншу»

Вправа 1. Знайдіть виробляють слова для наступних слів. Складіть словотворчі пари. Назвіть спосіб словотворення.

Швидкохідний, бистроокий, окомір, одноокий, одноглазка, швидкорізальний, швидкохідність, канатоходець, водоканал, водокачка, Главводхоз, військовий лікар, військкор, військово-медичний, військкомат, глибоководний, глубоководнікамі, глибокодумний, глибокодумно, мислебоязнь, вельмишановний, дикоростучий, дотепний, дотепно, гостроносий, остроносік, гострозаразних, вищестоящий, висотомір, високооплачуваний, вуз, вузівський, вищевказаний, малозначне, малохмарно, хмарно, малолюдно, каменоломня, Каменотес, кароокий, одноголосний, давньоруський, російсько-англійський.

Вправа 2. Вкажіть, якими частинами мови є виділені слова. Складіть словотворчі пари. Назвіть способи словотворення цих слів. Обгрунтуйте відповідь.

1. Одного разу чує російську полонений: в горах пролунав крик військовий.

2. І російська в галасливій глибині вже пливе і пінить хвилі.

3. Здавалося б, розшуки зниклого брата повинні були зустріти саме гаряче співчуття з його боку.

4. Згадаймо з нами відступаючих, що воювали рік иль годину, полеглих, без вісті зниклих, з ким ми бачилися хоч раз.

5. У цій частині острова зустрічаються навіть сумчасті кроти.

6. Сумчасті – це підклас ссавців, які доношують дітей в сумці.

7. З кореня валеріани готують снодійні засоби.

8. Без снодійного я вже третій рік не засинаю.

9. Вечорами ми зустрічалися в шашличної або пельменній у Сінний площі.

10. Княжна Марія більшу частину дня проводила в дитячій, замінюючи, як вміючи, матір маленькому племіннику.

11. Танцювати вона вивчилася на дитячих балах.

12. Біла гвардія Юденича підійшла впритул до міста.

13. Червоні прийняли нас добре і допомогли дістатися до Семідола. Білих ми обійшли.

14. Далі до річки, від ванних будівель, де лікуються хворі, течуть сірчані ключі.

15. Андрій Андрійович привів її у ванну і тут доторкнувся до крана, вправленого в стіну, і раптом потекла вода.

16. На весіллі у Ольги Іванівни були всі її друзі та добрі знайомі.

17. Ось і знайомі, десятки разів сходженому і об'їжджених гори.

18. Жінки на голові кокошники золоті носили.

19. Ростов взяв гроші і, машинально відкладаючи і рівняючи купками старі і нові золоті, став вважати їх.

20. Покоївка сказала, що барині немає вдома.

Вправа 3. Серед іменників, утворених способом переходу з однієї частини мови в іншу (див. вправу 2), виділіть ті, які в тій чи іншій мірі втратили здатність змінюватися за родами і числах, як це властиво початковим прикметників і дієприкметників.

Див також:

 • Вправи до теми «Утворення нових слів за допомогою приставок, суфіксів, постфікса»
 • Вправа до теми «Словотвір. Словотворчі ланцюжка »
 • Вправи до теми «Морфемний і словотворчий розбір»

Додатково про способи словотворення:

 • Що таке префіксальних спосіб утворення слів?
 • Що таке бессуффіксний спосіб утворення слів?
 • Що таке суфіксальний спосіб творення слів?
 • Що таке постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Що таке префіксально-постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Що таке префіксально-суфіксальний спосіб творення слів?
 • Що таке префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Які є способи утворення слів?
 • Як робити словотворчий розбір слова?

Джерела:

 • Глава «Утворення нових слів шляхом додавання, зрощення і переходу з однієї частини мови в іншу» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Російська мова»
 • Вправи до теми «Утворення нових слів шляхом додавання, зрощення і переходу з однієї частини мови в іншу» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Російська мова»

Додатково на Генон:

 • Як знайти виробляє слово?
 • Як відрізняти похідне слово від виробляє?
 • Які типові помилки допускають при словотворчому аналізі слів?
 • Як визначити, чи входить кінцевий голосний основи дієслова до складу кореня?
 • Що таке накладення морфем?
 • Що таке нульова суфіксація?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply