Які приголосні звуки завжди м'які в російській мові?

Фонетична транскрипція – 1) це система знаків і правил їх поєднання, призначена для запису вимови; 2) транскрипцією також називають саме написання слова або тексту згідно транскрипційних правилам.

Процес запису мови за допомогою транскрипції називається транскрибування.

Фонетична транскрипція використовується для запису звуковій мові.

Фонетична транскрипція в школі

1. Транскрипція полягає у квадратні дужки.

2. У транскрипції не прийнято писати прописні букви та ставити розділові знаки при транскрибировании пропозицій. Паузи між відрізками мови (зазвичай збігаються з місцем постановки розділових знаків) позначаються подвійною похилою межею / / (значна пауза) або одинарної / (більш коротка пауза).

3. У словах, що складаються більш ніж з одного складу, ставиться наголос: [з'' імá] – зима. Якщо два слова об'єднані єдиним наголосом, вони складають одне фонетичне слово, яке записується злитно або за допомогою ліги: у сад – [фсат], [ф_сат].

4. М'якість приголосного звука позначається апострофом: [з'' ел] – сів.

5. Запис приголосних звуків здійснюється за допомогою всіх відповідних букв, крім щ і ї.

 • Поряд з буквою можуть ставитися особливі надрядкові або підрядкові значки. Вони вказують на деякі особливості звуку, наприклад:
  • [Н''] – апострофом позначають м'які приголосні: [н'' про] – небо;
  • довгота звука позначають надрядковими рисою: [чаш'' а] – гущавина, [вана] – ванна, [каса] – каса; у деяких підручниках позначають довгі приголосні так: [ван: а] – ванна.
 • Буква щ відповідає звуку, який передається знаком [ш''] (або [ш'':]): у [ш''] елье – ущелина, [ш''] етіна – щетина.
 • Звуки [ш''], [й], [ч] завжди м'які. Примітка. У звуків [й], [ч] не прийнято позначати м'якість апострофом, хоча в деяких підручниках вона позначається.
 • Звуки [ж], [ш], [ц] завжди тверді. Винятки: м'який [ж''] звучить у словах: журі – [ж''] юрі, Жюльєн – [ж''] юльен, Жюль – [ж''] юль.
 • Букви ь (твердий знак), ь (м'який знак) не позначають звуки, тобто таких знаків у транскрипції для приголосних немає: [раз'' йом] – роз'єм, [тр'' іеугол'' ний] – трикутний.

6. Запис голосних звуків

 • Ударні голосні транскрибуються за допомогою шести символів: [і] – [п'' ир] бенкет, [и] – [запал] запал, [у] – [промінь] промінь, [е] – [л'' ес] ліс, [о] – [будинок] будинок, [а] – [сад] сад.
 • Букви е, є, я, ю позначають подвійні звуки [йе], [йо], [йа], [йу]: [йа] блоко – яблуко, водо [йо] м – водойма, [йу] г – південь, [ йе] ль – ялина. Буква і після розділового м'якого знака теж позначає подвійний звук [йи]: воро [б'' йи] – горобці.
 • Ненаголошений [у] зустрічається в будь-якому складі. За своєю якістю він схожий на відповідний ударний голосний: м [у] зикáльний, р [у] кá, вóд [у], [у] дáр.
 • Ненаголошені голосні [і], [и], [а] не обов'язково використовуються на місці аналогічних букв – слід уважно прислухатися до вимови слова: мод [и] Льєрена – модельєр, д [а] ска – дошка, [і] кскурсант – екскурсант , [а] бискать – обшукати.

Фонетична транскрипція в посібниках для поглибленого вивчення російської мови

1. У деяких підручниках використовуються додаткові знаки для позначення голосних звуків: [Λ], [ІЕ], [ие], [ь], [ь].

 • На місці букв о, а в першому предударном складі і абсолютному початку слова проізноітся звук [Λ]: [вΛда] – вода, [Λна] – вона.
 • На місці букв е і я в ненаголошених складах після м'яких приголосних вимовляється голосний, середній між [і] та [е], але ближче до [і], він позначається [ІЕ] (називається «і, схильне до е»): [л '' іесá] – ліси, [р'' іеб'' ина] – горобина.
 • На місці букви е після твердих шиплячих [ж], [ш], [ц] вимовляється [ие] («и, схильне до е»): ж [ие] лать – бажати, ш [ие] птать – шепотіти, ц [ ие] на – ціна. Виняток: танц [а] вать – танцювати.
 • Звук [ь] («ер») вимовляється після твердих приголосних у непервом предударном і заударного складах і позначається буквами а (паровоз [п'равос]), про (молоко [м'лако]), е (жовтизна [ж'лт'' ізна]).
 • Звук [ь] («ерь») вимовляється після м'яких приголосних в непервом предударном і заударного складах і позначається літерами е (перехід [п'' ьр'' іхот]), я (рядовий [р'' ьдавоj]), а (часовий [чьсавоj).

2. Латинською буквою j позначають в транскрипції приголосний «йот», який звучить у словах [jа] блоко – яблуко, водо [jо] м – водойма, воро [б'' jі] – горобці, [jі] зик – мову, сара [j ] – сарай, ма [j] ка – майка, ча [j] нік – чайник і т.д.

У вищій школі ряд фонетичних позначень набагато ширше. Див докладніше: Глава «Поняття фонетичної транскрипції» в посібнику Валгіна Н.С., Розенталя Д.Е., Фоміної М.І. «Сучасна російська мова».

Зразок фонетичної транскрипції для школи

Велика площа, на якій розташувалася церква, була суцільно зайнята довгими рядами возів.

[Бал'' шáйа плóш'' ат'' / / на_катóрай распалажи'лас'' це'ркаф'' / / билá суцільно зан'' ітá / дл'' і'ним'' і р'' ідáм'' і т '' мул'' е'к / /]

Зразок фонетичної транскрипції для поглиблено вивчають російську мову в школі

Велика площа, на якій розташувалася церква, була суцільно зайнята довгими рядами возів.


[БΛл'' шáj' плóш'' ьт'' / / н'_кΛтóр'j р'сп'лΛжи'л'с'' це'рк'ф'' / / билá суцільно з'н'' іетá / дл'' і'н'м'' ь р'' іедáм'' і т '' ІЕЛ'' е'к / /]

Додатково:

 • Словничок для школярів Ушакової О.Д. «Фонетичний розбір слова» (дані зразки фонетичного розбору декількох десятків слів) (пряме посилання для скачування книги)

Джерела:

 • Глава «Фонетична транскрипція» в посібнику Літневской Є.І. «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів»
 • Стаття Яскевича А.А. «Транскрипція і транслітерація» в «Енциклопедії для школярів і студентів»

Додатково на Генон:

 • Що таке фонетика?
 • Що таке голосні звуки?
 • Що таке приголосні звуки?
 • Що таке сонорні звуки?
 • Що таке фонетичний розбір слова?
 • Які звуки дзвінкі в російській мові?
 • Які звуки глухі в російській мові?
 • Які звуки сонорні в російській мові?
 • Як робити фонетичний розбір слова?
 • Як позначається довгота звука в лінгвістиці?
 • Що таке асиміляція в лінгвістиці?
 • Де знайти приклади оглушення звуків в російській мові?
 • Де знайти приклади озвончения звуків в російській мові?
 • Коли м'який знак не позначає м'якості со-голосних?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply