Які морфологічні особливості іменників в англійській мові? – Ч. 3

§ 7, 8): the girl's hat – капелюх дівчини, Jack's friend – один Джека, the horse's leg – нога коня.

2. Присвійний відмінок іменників у множині утворюється додаванням одного лише апострофа: the boys 'books – книги хлопчиків, the workers 'tools - інструменти робочих. Якщо іменник у множині не має закінчення-s, то присвійний відмінок утворюється, як і в однині, шляхом додавання закінчення – 's: the children's toys – іграшки дітей, the workmen's tools – інструменти робочих.

3. Присвійний відмінок складових іменників утворюється шляхом додавання закінчення – 's до останнього слова, що входить до складу іменника: the Commander-in-chief's order – наказ головнокомандувача, my brother-in-law's library – бібліотека мого зятя.

4. Коли дві особи або більше є володарями одного і того ж предмета, закінчення присвійного відмінка додається до останнього іменника:

Peter and Helen'' s fiat is large. Квартира Петра і Олени велика.

§ 35. Іменник в присвійному відмінку стоїть перед іменником, до якого воно служить визначенням. Воно відповідає в російській мові іменника в родовому відмінку або присвійний прикметник: the student's dictionary – словник студента, the children's mother – мати дітей, Kate's friends – Катіна друзі.

§ 36. Коли іменник, яке визначається іменником у присвійному відмінку, має при собі інші визначення, то іменник у присвійному відмінку стоїть перед ними: the student's new dictionary – новий словник студента, Kate's best friends – кращі Катіна друзі.

§ 37. Іменник, яке визначається іменником у присвійному відмінку, вживається без артикля, оскільки іменник у присвійному відмінку, будучи визначником, виключає вживання артикля перед іменником, до якого воно відноситься (див. § 51). У наведених вище прикладах the student's dictionary і the children's mother артикль відноситься до іменника в присвійному відмінку, а не до іменника, що стоїть після нього. У прикладі Kate's friends артикль відсутній, так як Kate є іменником власним, перед яким артикль не вживається.

§ 38. Поряд з іменником у присвійному відмінку для вираження приналежності часто вживається іменник з прийменником of, також відповідне в російській мові родовий відмінок (див. § 32):

my friend's father (батько мого друга) = The father of my friend

the teacher's question (питання викладача) = The question of the teacher

§ 39. Так як форма присвійного відмінка іменників у множині із закінченням-s не відрізняється у вимові від форми однини (the boy'' s books книги хлопчика, the boys'' books книги хлопчиків), То замість присвійного відмінка іменників у множині для ясності зазвичай вживають іменник з прийменником of. Так, замість Where have you put the workers'' tools? кажуть: Where have you put the tools of the workers?

§ 40. Два іменників у присвійному відмінку рідко слідують одне за іншим: друге іменник у присвійному відмінку замінюється іменником з прийменником of. Так, замість Чи не is my sister's husband's father. Він батько чоловіка моєї сестри - слід сказати: Не is the father of my sister's husband.

§ 41. У присвійному відмінку можуть стояти також групи слів, що представляють одне смислове ціле. При цьому закінчення присвійного відмінка – 's приймає останнє слово групи:

My elder brother Peter's son is very ill. Син мого старшого брата Петpa дуже хворий.

У таких випадках, проте, вживання іменника з прийменником of є кращим: The son of my elder brother Peter is very ill.

§ 42. Слова house будинок, office контора, shop магазин часто опускаються після іменників у присвійному відмінку в прийменникових зворотах, що виражають обставина місця:

I dined at my friend's. Я обідав у свого друга.
Мається на увазі: my friend's house.
She went to the baker's. Вона пішла в булочну.
Мається на увазі: the baker's shop.

§ 43. Крім іменників одушевлених, форму присвійного відмінка приймають:

1. Іменники, що позначають час і відстань:
Чи не had a month's holiday last summer. У нього був місячну відпустку минулого літа.
Чи не lives at a kilometre's distance from here. Він живе на відстані одного кілометра звідси.

2. Іменники, що позначають країни, міста та суду, а також слова world, country, city, ship:
Moscow is Russia's greatest scientific and cultural centre. Москва самий крупний науковий і культурний центр Росії.
Russia has the world's largest deposits of oil. Росія має найбільші родовища нафти у світі.
The Bolshoi Theatre is our country's best opera house. Великий театр – кращий оперний театр нашої країни.
The ship's crew stood on deck. Екіпаж судна стояв на палубі.

3. Деякі прислівники часу: today's newspaper сьогоднішня газета; Yesterday's conversation вчорашня розмова.

§ 44. Присвійний відмінок вживається також в деяких застиглих виразах: for order's sake порядку заради, for old acquaintance's sake заради старого знайомства, at a stone's throw в двох кроках та ін

Рід (Gender).
§ 45. На відміну від російської мови, в якому рід імен іменників пізнається або за їх значенням, або за їх закінченнях, в англійській мові рід іменників пізнається тільки по їх значенню.

1. Назви осіб чоловічої статі належать до чоловічого роду; замість них вживається займенник he:

- Where is your brother? – Де ваш брат?
- Чи не is in the library. – Він у бібліотеці.

2. Назви осіб жіночої статі ставляться до жіночого роду; замість них вживається займенник she:

My sister said that she would go there tomorrow. Моя сестра сказала, що вона піде туди завтра.

3. Назви тварин відносяться до середнього роду в тому випадку, коли їх стать для мовця байдужий чи невідомий; замість них вживається займенник it:

- Where is the dog? – Де собака?
- It is in the garden. – Вона в саду.
The horse broke its leg. Кінь зламала ногу.

Коли хочуть вказати стать тварини, то відповідно вживається he або she:

This is my dog. She is four years old. Це моя собака. Їй чотири роки.

4. Назви неживих предметів належать до середнього роду (на відміну від російської мови, в якому іменники неживі бувають чоловічого, жіночого або середнього роду). Замість імен іменників неживих вживається займенник it:

Please go and get my dictionary; it is on the shelf. Будь ласка, підіть і принесіть мій словник; він на полиці.

§ 46. Ряд імен іменників, що позначають живі істоти, може ставитися як до чоловічого, так і до жіночого роду: pupil учень, учениця; Friend приятель, приятелька; Teacher вчитель, вчителька; Cousin двоюрідний брат, двоюрідна сестра; Wolf вовк, вовчиця та ін Коли хочуть вказати, до якого підлозі відноситься дана особа або тварина, то до іменника додається слово, яке вказує на підлогу: a boy-friend приятель, a girl-friend приятелька; A he-cousin двоюрідний брат; A she-cousin двоюрідна сестра; A he-wolf вовк, a she-wolf вовчиця.

§ 47. Ряд імен іменників жіночого роду утворюється від відповідних іменників чоловічого роду шляхом додавання суфіксу-ess: actor * актор - actress актриса, host господар – hostess господиня, poet поет – poetess поетеса, lion лев – lioness левиця, tiger * тигр – tigress тигриця.

* - У цьому слові при додаванні суфікса-ess опускається голосна останнього складу.

§ 48. Назва країни, коли вона розглядається як політична одиниця, часто відноситься до жіночого роду і замінюється займенником she:
England has an unfavourable balance of trade. The value of her imports is much greater than the value of her exports. Англія має пасивний торговельний баланс: вартість її імпорту значно більше вартості її експорту.

§ 49. Слово ship судно, корабель звичайно відноситься до жіночого роду і замінюється займенником she:

The ship left the port in the morning. She has a cargo of coal on board. Судно вийшло з порту вранці. Воно має на борту вантаж вугілля.

Імена іменники в ролі визначення.
§ 50. Вище було зазначено, що іменник у присвійному відмінку служить визначенням до іншого, наступний за ним іменник: the manager's signature підпис завідуючого; The captain's cabin капітанська каюта (каюта капітана). Однак іменник може слугувати визначенням до іншого іменника, коли воно стоїть перед ним і в загальному відмінку, тобто без всякого зміни своєї форми. Таке іменник перекладається на російську мову прикметником або іменником в одному з непрямих відмінків: an iron bridge залізний міст, cane sugar тростинний цукор, sugar саnе цукровий очерет, life insurance страхування життя, a payment agreement угоду про платежі, the cotton market ринок бавовни, tin trade торгівля оловом.

У багатьох випадках іменника передує не одне, а два або більше іменників у ролі визначення. При перекладі на російську мову одні визначення можуть переводитися прикметниками, а інші – іменниками в одному з непрямих відмінків: home market prices ціни внутрішнього ринку, meat price decrease зменшення ціни на м'ясо, cotton yarn production figures цифри виробництва бавовняної пряжі.

Іменник з попереднім числівником, що служить визначенням, звичайно стоїть у формі однини: the five-year plan п'ятирічний план, a ten-year old girl десятирічна дівчинка, a ten-pound note банкнота в десять фунтів.

Визначники іменника (Determinatives).
§ 51. Більшість іменників в англійській мові супроводжується особливими словами, які називаються визначниками. Вони взаємно виключають одне одного, тобто наявність одного визначника виключає вживання іншого. Найбільш поширеними визначниками іменників служать невизначений і певний артиклі a, an, the, а також займенники some і any, які в деяких випадках близькі за значенням до невизначеного артиклю. Артиклі не мають самостійного значення, а лише вказують, чи йде мова про предмет, не виділеному з класу однорідних предметів, ще невідомому співрозмовнику або читачеві, або про предмет, виділеному з класу однорідних предметів, відомому предметі. У російській мові немає спеціальних слів, відповідних артикль і some і any, і в більшості випадків вони не переводяться окремими словами:

There is a lamp on the table. На столі лампа.
The director has just come. Директор щойно прийшов.
Give me some stamps, please. Дайте мені марок, будь ласка.
Have you got any books on rаdio? Чи є у вас книги по радіо?

§ 52. Інші визначники мають самостійне значення і виконують функцію визначення до іменника. До них відносяться:

1. Вказівні займенники this цей, these ці, that Того, those тe:

This house is very old. Цей будинок дуже старий.
I'll take those books. Я візьму ті книги.

2. Присвійні займенники my мій, his його, her її, its його, її, our наш, your ваш, their їх:

Where is my pencil? Де мій олівець?
Her dictionary is on the table. Її словник на столі.

3. Іменник в присвійному відмінку:

Peter's father is a doctor. Батько Петра – лікар.
My brother's wife has gone to Leningrad. Дружина мого брата виїхала до Ленінграда.

4. Невизначені займенники much, many багато, little, few мало, some зі значенням деякий, any зі значенням будь (Some і any в цьому значенні слід відрізняти від some і any, близьких за значенням до невизначеного артиклю), each, every кожен, either і той і інший, neither ні той ні інший:

There were many students at the meeting. На зборах було багато студентів.
Some people do not like meat. Деякі люди не люблять м'яса.
Come at any time. Приходьте в будь-який час.
Чи не goes there every day. Він ходить туди щодня.

5. Питальні займенники what? який? which? який? whose? чий?:

Whose pencil is this? Чий це олівець?
On which floor do you live? На якому (якій) поверсі ви живете?
What books have you read? Які книги ви читали?

Примітка. Оскільки іменник може мати при собі тільки один визначник, такі російські вирази, як багато моїх друзів, кожна ваша помилка, деякі його зауваження і т. п., не можна перекладати як many my friends, each your mistake, some his remarks. У цих випадках після першого займенники ставиться прийменник of: many of my friends, each of your mistakes, some of his remarks.

§ 53. Визначники стоять перед іменниками, які вони супроводжують. Якщо ж є інші слова, що визначають іменник, то вони стоять між визначником і іменником:

Pushkin created the Russian litеrагу language. Пушкін створив російську літературу мовою.
His first scientific work was а great success. Його перша наукова робота мала великий успіх.

Примітка. Багато часто припускаються помилок, поміщаючи іменник у присвійному відмінку або присвійний займенник після інших визначень, не враховуючи, що вони, як визначники, повинні стояти перед іншими словами, визначальними іменник, незалежно від порядку слів у відповідному російською реченні:

My first impression was favourable. Моє перше (перше моє) враження було сприятливе.
Repin's best pictures are in the Tretiakov Gallery. Кращі картини Рєпіна знаходяться в Третьяковській галереї.
I didn't hear Peter'' s last words. Я не чув останніх слів Петра.

Джерело:

  • К.Н. Качалова, О.Є. Израилевич «Практична граматика англійської мови»

Додатково:

  • Іменники. Артиклі при іменників
  • Ім'я іменник в англійській мові (курсова робота)

Додатково на Генон:

  • Де в інтернеті є тести на визначення рівня володіння англійською мовою?
  • Як правильно використовувати артиклі в англійській мові?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply