Які морфологічні особливості іменників в англійській мові? – Ч. 2

This collective farm has a great number of sheep. Цей колгосп має велику кількість овець.
I caught two fish. Я зловив дві риби.

Однак, коли мова йде про різні види риб, fish має форму множини fishes:
In this lake there are fishes of many varieties. У цьому озері є риби багатьох різновидів.

§ 17. Іменники dozen дюжина і score двадцять мають одну і ту ж форму для однини і множини, якщо вони стоять після числівників: two dozen (of) eggs дві дюжини яєць, three score (of) years шістдесят років. Коли ці іменники не супроводжуються числівниками, вони утворюють множину за загальним правилом шляхом додавання закінчення-s:

Pack the books in dozens, please. Упакуйте книги дюжинами, будь ласка.
Scores of people were present there. Багато людей було присутнє там.

§ 18. Іменник works завод, заводи вживається зі значенням як єдиного, так і множини:

A new glass works has been built near the village. Біля села побудований новий скляний завод.
There are two brick works outside the town. За містом знаходяться два цегельних заводи.

§ 19. Іменник means засіб, засоби також вживається як зі значенням єдиного, так і множини:

Чи не found a means of helping them. Він знайшов засіб допомогти їм.
Are there any other means of helping them? Чи є інші засоби noмочь їм?

Примітки: 1. Іменники gate ворота, sledge сани, watch годинник вживаються як в однині, так і в множині, на відміну від російської мови, в якому відповідні іменники вживаються тільки у множині:

The gate is open. Ворота відкриті.
All the gates were closed. Всі ворота були зачинені.

My watch is on the table. Мої годинник на столі.
Чи не has two watches. У нього двоє годин.

2. Іменники export і import вживаються як в однині, так і в множині, в той час як в російській мові слова експорт та імпорт вживаються тільки в однині. Export і import вживаються у формі множини – exports, imports, – коли йдеться про кількість або вартості вивезених або ввезених товарів:

Russian exports to Poland as well as Russian imports from that country have greatly increased. Російський експорт у Польщу так само, як і російський імпорт з цієї країни, значно збільшився.

Коли мається на увазі процес вивезення або ввезення, то вживаються форми однини export і import:

That organization is engaged in the export and import of different machines. Ця організація займається експортом (вивезенням) і імпортом (ввезенням) різних машин.

Множина складових імен іменників.
§ 20. У складених іменах іменників (Compound Nouns), які пишуться окремо, форму множини зазвичай приймає основне в смисловому відношенні слово: custom-house митниця - custom-houses, man-of-war військовий корабель – men-of-war, hotel-keeper господар готелю – hotel-keepers, mother-in-law теща, свекруха – mothers-in-law, passer-by перехожий – passers-by.

Якщо першим словом складеного іменника є слово man або woman, то обидва слова приймають форму множини: man-servant слуга – men-servants, woman-doctor жінка-лікар - women-doctors.

Складові іменники, які пишуться разом, утворюють множину в тім самім, якому підпорядковується друге слово, яке у його склад: schoolboy школяр - schoolboys, housewife домогосподарка – housewives, postman листоноша - postmen.

Імена іменники, що вживаються тільки в однині.
§ 21. Імена іменники неісчісляемие, тобто іменники речові і абстрактні, звичайно вживаються, як і в російській мові, тільки в однині: sugar цукор, iron залізо, love любов, friendship дружба.

§ 22. Іменники advice рада, поради, information інформація, повідомлення, відомості, progress успіх, успіхи, knowledge знання, знання вживаються тільки в однині, між тим як в російській мові відповідні іменники можуть вживатися як в однині, так і в множині:

Чи не gave me some good advice. Він дав мені кілька хороших порад.
We have very little information on this subject. У нас дуже мало відомостей з цього питання.
I am satisfied with your progress. Я задоволений вашими успіхами.

§ 23. Іменник news новина, новини вживається зі значенням однини, хоча і має форму множини: What is the news? Які новини?

§ 24. Назви наук, що закінчуються на-ics (mathematics, physics, phonetics і т. п.), вживаються зі значенням однини, хоча і мають форму множини:

Phonetics is a branch of linguistics. Фонетика – відділ лінгвістики.
Mathematics forms the basis of many other sciences. Математика складає основу багатьох інших наук.

§ 25. Іменники money гроші і hair волосся вживаються тільки в однині, між тим як в російській мові відповідні іменники вживаються тільки у множині:

Her hair is dark. У неї темне волосся.
This money belongs to him. Ці гроші належать йому.

§ 26. Іменник fruit фрукти вживається в однині:

Fruit is cheap in summer. Фрукти дешеві влітку.
We eat a great deal of fruit. Ми їмо багато фруктів.

Однак для позначення різних видів фруктів уживається множинне число fruits:

On the table there are apples, plums and other fruits. На столі є яблука, сливи та інші фрукти (види фруктів).

Імена іменники, що вживаються тільки у множині.
§ 27. Назви багатьох парних предметів вживаються, як і в російській мові, тільки в множині: scissors ножиці, trousers брюки, spectacles окуляри, scales ваги, tongs щипці:

These scissors are very sharp. Ці ножиці дуже гострі.
Your trousers are too long. Ваші штани занадто довгі.
Where are my spectacles? Де мої окуляри?

§ 28. Наступні іменники, на відміну від російської мови, вживаються тільки у множині: goods товар, товари, contents зміст, clothes одяг, proceeds виручка, wages заробітна плата, riches багатство, багатства:

These goods have arrived from Leningrad. Цей товар (ці товари) прибув (і) з Ленінграда.
The contents of the letter have not been changed. Зміст листа не змінено.
His clothes were wet as he had been caught in the rain. Його одяг був мокрий, так як він потрапив під дощ.
The proceeds of the sale of the goods have been transferred to Moscow. Виручка від продажу товару переведена в Москву.

§ 29. Іменник people люди вживається зі значенням множини:
There were many people there. Там було багато народу (багато людей).


Однак, коли іменник people означає народ, нація, воно вживається як в однині, так і в множині, приймаючи у множині форму peoples:
The Russian people is invincible. Російський народ непереможний.

Відмінки.
§ 30. У сучасній англійській мові є тільки два відмінка: "загальний" падіж (the Common Case), що не має спеціальних закінчень, і "присвійний" падіж (the Possessive Case), що має закінчення – 's.

Загальний відмінок (The Common Case).
§ 31. Оскільки іменник у загальному відмінку не має спеціальних закінчень, його відношення до інших слів, при ототсутствіі прийменника, визначається виключно місцем, займаним їм у реченні.

Іменник, що стоїть перед присудком, є підметом і відповідає в російській мові іменника в називному відмінку. Іменник, що стоїть після присудка, є прямим доповненням і відповідає в російській мові іменника в знахідному відмінку без прийменника:

The student recognized the teacher. Студент дізнався викладача.
The teacher recognized the student. Викладач дізнався студента.

Між присудком і іменником, що є прямим доповненням, може стояти інше іменник у загальному відмінку без прийменника, облзначающее особа. Таке іменник є непрямим доповненням і відповідає в російській мові іменника в давальному відмінку без прийменника:

The teacher showed the students а diagram. Викладач показав студентам діаграму.

§ 32. Іменники в загальному відмінку із прийменниками of, to, by, with виражають відносини, що передаються російськими непрямими відмінками без прийменників. Ці прийменники не мають в цьому випадку самостійного значення і не переводяться ка російську мову окремими словами.

1. Іменник з прийменником of відповідає російському родовому відмінку (відповідає на питання кого? Чого?) І виконує функцію визначення до попереднього іменника:

The leg of the table is broken. Ніжка столу зламана.
He showed me the house of his friend. Він показав мені будинок свого друга.

Примітка. Слід мати на увазі, що російський родовий відмінок іменника передається в англійській мові іменником з прийменником of тільки в тому випадку, якщо він висловлює ставлення до іншого іменника. Прийменник of у відповідному англійському реченні завжди стоїть, таким чином, між двома іменниками:

Ніжка столу зламана. The leg of the table is broken.
Дайте мені склянку води. Give me a glass of water.

Інші відносини, що виражаються родовим відмінком в російській мові, передаються в англійській мові іншими способами, як, наприклад:

Хлопчик старше дівчинки. The boy is older than the girl.
Я не брав олівця. I did not take the pencil.

2. Іменник з прийменником to відповідає російському давальному відмінку (відповідає на питання кому? Чому?) І виконує функцію прийменникового непрямого доповнення:

He gave a magazine to his friend. Він дав cвоему приятелеві журнал.
I showed the book to the teacher. Я показав книгу викладачеві.

Іменника в давальному відмінку може відповідати також іменник без прийменника; в цьому випадку воно займає місце між дієсловом і прямим додатком (§ 31):

Чи не gave his friend a magazine.
I showed the teacher the book.

3. Іменник з прийменником by відповідає російському орудному відмінку (відповідає на питання ким? Чим?) І виконує функцію прийменникового доповнення, позначаючи дійова особа або діючу силу після дієслів у формі пасивного стану:

The cup was broken by Peter. Чашка була розбита Петром.
This engine is driven by electricity. Цей мотор приводиться в рух електрикою.

4. Іменник з прийменником with також відповідає російському орудному відмінку і виконує функцію прийменникового доповнення, позначаючи предмет, за допомогою якого проводиться небудь дію:

I opened the tin with a knife. Я відкрив банку ножем.
I cannot write with this реп. Я не можу писати цим пером.

§ 33. Іменники в загальному відмінку вживаються також з будь-якими приводами та виражають відносини, що передаються російськими непрямими відмінками з прийменниками:

This letter is for the teacher. Цей лист для викладача.
I quite agree with the doctor. Я цілком згоден з доктором.
I have received a letter from the manager. Я отримав лист від завідувача.

Присвійний відмінок (The Possessive Case).
§ 34. Іменник в присвійному відмінку служить визначенням до іншого іменника і відповідає на питання whose? чий?, позначаючи належність предмета. У формі присвійного відмінка вживаються іменники одухотворені. Іменники неживі, за деякими винятками, про які сказано нижче, в присвійному відмінку не вживаються (див. § 43).

1. Присвійний відмінок іменників в однині утворюється шляхом додавання до іменника закінчення – 's (тобто знака апостріфа і букви s), яке вимовляється [z], [s] або [iz] згідно тим же правилам, яким підпорядковується вимова закінчення – s множини іменників (див.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply