Які є способи утворення слів?


Основні способи словотворення

Нові похідні слова в російській мові утворюються чотирма основними способами:

1) морфологічний спосіб (за допомогою слово-освітніх морфем – приставок, суфіксів та ін);
2) лексико-синтаксичний спосіб (зрощення (злиття) словосполучення в одне слово);
3) морфолого-синтаксичний спосіб (перехід з однієї частини мови в іншу);

4) лексико-семантичний спосіб (розпад багатозначного слова на омоніми).

1. Морфологічний спосіб (утворення нових слів за допомогою словотворчих морфем) – найпоширеніший у сучасній російській мові. При морфологічному способі освіти в похідній основі можна виділити виробляє основу (основу слова, від якого утворено похідне слово) і словотворчу морфему (приставку, суфікс, постфікс, сполучну морфему).

Основні різновиди морфологічного способу словотворення

Спосіб словотворення Приклади 1. Префіксальних Влити ← лити; неглибокий ← глибокий; безлад ← порядок; назавтра ← завтра 2. Суффіксальний Стрибнути ← стрибати; киянин ← Київ; гаряче ← гарячий 3. Нульова суфіксація РассказØ ← розповісти; зеленьØ ← зелений * 4. Префіксально-суфіксальний безвір'я [j-е] ← віра; пришкільний ← школа 5. Постфіксальний Купатися ← купати; веселитися ← мвеселіть; щось ← що; деінде ← де 6. Додавання Лісостеп ← ліс, степ; овочесховище ← овоч, сховище

* Нульовий суфікс прийнято позначати знаком Ø, тобто значуще відсутність суфікса при словотворенні способом нульовою суфіксація.

Див додатково:

 • Що таке префіксальних спосіб утворення слів?
 • Який спосіб утворення слів називається нульова суфіксація?
 • Що таке суфіксальний спосіб творення слів?
 • Що таке постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Що таке префіксально-суфіксальний спосіб творення слів?
 • Що таке префіксально-постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Що таке суффіксально-постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Що таке префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб утворення слів?
 • Що таке додавання як спосіб утворення слів?
 • Які є різновиди складання як способу утворення слів?
 • Що таке складно-префіксальних спосіб утворення слів?
 • Що таке складно-суфіксальний спосіб творення слів?
 • Як визначити спосіб утворення складного слова?
 • Що таке аббревіація як спосіб утворення слів?
 • Як відрізнити додавання від зрощення?
 • Як відрізнити додавання від суфіксація?
 • Як відрізнити додавання від складання з суфіксація?

2. Зрощення словосполучення в одне слово (лексико-синтаксичний спосіб) – це спосіб словотвору, при якому відбувається з'єднання, злиття двох або більше слів в одне без яких-небудь змін в їх морфемному складі і без участі сполучних голосних: швидкорозчинний, вічнозелений.

Освічені цим способом слова у всіх своїх формах повністю тотожні синонімічно словосполученню: швидкорозчинний кава - кава, швидко розчинний у воді.

Див додатково:

 • Що таке зрощення як спосіб утворення слів?
 • Як відрізнити зрощення від складання?

3. Перехід з однієї частини мови в іншу (морфолого-синтаксичний спосіб) – це утворення нових слів в результаті переходу з однієї частини мови в іншу.

Різновиди морфолого-синтаксичного способу способу словотворення

Вид переходу Приклади 1. Перехід слів інших частин мови в существи-тільні Заводська їдальня, смачне морозиво 2. Перехід слів інших частин мови (зазвичай дієприкметників) у прілагатель-ні Блискучі здібності, ізис-канний смак 3. Перехід слів інших частин мови в местоіме-ня Досягнуто певних успіхів, про дану подію 4. Перехід слів інших частин мови в прислівники Сподіватися на удачу (іменник з прийменником) – йти навмання (прислівник), за вашим раді (займенник) – зроблю по-вашому (прислівник)
5. Перехід слів інших частин мови в службові слова Завдяки подругу (дієприслівник) – бла-цію подрузі (привід), подивитися навколо (прислівник) – навколо ставка (привід) 6. Перехід слів інших частин мови в вигуку Батюшки! караул! (Іменники переходять в вигуки), плі! (Форма пове-лительного способу дієслова переходить в междометие)

Належність такого слова тієї чи іншої частини мови визначається тільки в контексті (словосполученні, реченні).

У сучасній російській мові найчастіше прикметники і причастя переходять в іменники (субстантивація): учень, командувач, морозиво, вітальня.

Див додатково:

 • Що таке перехід з однієї частини мови в іншу як спосіб утворення слів?
 • Як відрізнити перехід з однієї частини мови в іншу від суфіксація?
 • Як відрізнити перехід з однієї частини мови в іншу від нульової суфіксація?
 • Як відрізнити перехід з однієї частини мови в іншу від префіксального способу словотворення?
 • Де знайти вправи до теми «Утворення нових слів шляхом переходу з однієї частини мови в іншу»?

4. Розпад багатозначного слова на омоніми (лексико-семантичний спосіб) – це такий спосіб словотвору, при якому нові слова творяться у результаті змін значень вже існуючих слів. З плином часу різні значення багатозначного слова можуть втратити смислову зв'язок один з одним і перетворюється-титься в самостійні слова-омоніми. Наприклад:

 • титан –

1 гігант, який вступив у боротьбу з ворогами;

2 великий водонагрівач;

3 сріблясто-білий твердий метал;

 • губка -

1 пористий остов деяких видів безхребетних тварин, добре всмоктуючий вологу і употребляющийся для миття;

2 пористе, пружне виріб з гуми, поролону, що служить для миття;

 • доля –

1 область, керована князем-феодалом в древній Русі;

2 доля, доля.

5. Аналіз прикладів.

 • Іменник силач утворено від іменника сила за допомогою суфікса -ач. Це суфіксальний спосіб словотворення. На листі освіту слова силач можна оформити наступним чином:

силач ← сила (суфіксальний спосіб).

 • Дієслово ступнути утворений від дієслова крокувати за допомогою суфікса -ну-. Це суфіксальний спосіб словотворення. При утворенні дієслова ступнути виробляє основа кроку- усікається – крок-а-. На листі освіту слова ступнути можна оформити наступним чином:

ступнути ← крокувати (суфіксальний спосіб).

 • Прислівник неподалік утворено від прислівника удалечині за допомогою приставки НЕ-. Це префіксальних спосіб словотворення. На листі освіту слова неподалік можна оформити наступним чином:

неподалік ← удалечині (префіксальних спосіб).

 • Прислівник по-флотськи утворено від прикметника флотський за допомогою приставки по- і суфікса -і. Це префіксально-суфіксальний спосіб освіти. На листі освіту слова по-флотськи можна оформити наступним чином:

по-флотськи ← флотський (префіксально-суфіксальний спосіб).

 • Іменник мореплавець утворено від іменника море і дієслова плавать шляхом складання основ за допомогою сполучної голосної е і приєднання суфікса -тель. Це додавання з суфіксація. На листі освіту слова мореплавець можна оформити наступним чином:

мореплавець ← море, плавати (додавання з суфіксація).

 • Прикметник долгоіграющій утворене в результаті зрощення (злиття) причастя граючий і залежного від нього прислівники довго: платівка, граюча (Скільки? Як довго?) довго, довго граюча платівка. На листі освіту слова долгоіграющій можна оформити наступним чином:

довгограючий ← довго грає (зрощення).

 • Іменник вітальня утворено від прикметника вітальня шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. На листі освіту слова вітальня можна оформити наступним чином:

вітальня (Сущ.) ← гостиний (Прил.) – перехід з однієї частини мови в іншу.

Джерела:

 • Глава «Основні способи словотворення» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»
 • Розділ «Основні способи словотворення» в електронному посібнику «Російська мова» на сайті traktat.com

Додатково на Генон:

 • Як знайти виробляє слово?
 • Як відрізняти похідне слово від виробляє?
 • Які типові помилки допускають при словотворчому аналізі слів?
 • Як визначити, чи входить кінцевий голосний основи дієслова до складу кореня?
 • Що таке накладення морфем?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply