Які державні банки є в Україні?

У відповідності зі статтею 7 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність», державний банк в Україні – це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.

Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного банку. Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру заснування державного банку. Отримання висновку Національного банку України є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Національний банк України здійснює державну реєстрацію державних банків відповідно до вимог Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

Держава здійснює і реалізує повноваження власника щодо акцій (паїв), які їй належать у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку. Кабінет Міністрів України здійснює управління державним банком у випадках, встановлених законом «Про банки і банківську діяльність», іншими законами і статутом державного банку.

Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку. Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державного банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, який здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції, визначені законом.

До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України. До складу наглядової ради державного банку, який призначається Верховною Радою України, в обов'язковому порядку входить не менше одного представника парламентської опозиції. З метою представництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представники органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Строк повноважень членів наглядової ради державного банку – п'ять років.

Президент України призначає п'ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідного Указу. Верховна Рада України призначає п'ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідної Постанови. Кабінет Міністрів України призначає п'ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідної Постанови.

Членом наглядової ради державного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну або юридичну освіту, або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів та / або права і при цьому має досвід роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах центральних органів виконавчої влади України, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної та правової політики, або в банківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи у галузі економіки, фінансів, права. Особа, яка входить до складу наглядової ради чи іншого органу управління банку (крім державного) чи є членом сім'ї такої особи першого ступеня споріднення, або особа, засуджена за зловживання у фінансовій сфері, судимість якої не погашена або не знята в установленому законом порядку, не може бути членом наглядової ради державного банку. Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.

Члени наглядової ради державного банку виконують свої функції без отримання будь-якої матеріальної винагороди. Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою зі складу її членів.

Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше десяти її членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради державного банку. Статут і внутрішні положення державного банку можуть передбачати порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень наглядової ради.

Повноваження призначеного складу наглядової ради державного банку та / або кожного з його членів можуть припинятися відповідно за рішенням Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо призначених ними осіб, але не раніше ніж через один рік з дня призначення. У разі призначення тимчасового адміністратора державного банку повноваження наглядової ради припиняються на підставі статті 78 закону «Про банки і банківську діяльність». Наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність державного банку.

До компетенції наглядової ради державного банку належить прийняття рішень з питань, визначених у пунктах 1, 5, 6 статті 38 закону «Про банки і банківську діяльність» та пунктах 1-7 статті 39, а також з інших питань, необхідність врегулювання яких передбачена законом.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу державного банку та припинення його діяльності приймається Кабінетом Міністрів України. При цьому Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру зміни розміру статутного фонду державного банку.

Повноваження виконавчого органу державного банку визначаються його статутом. Кандидатури голови та членів виконавчого органу узгоджуються з Національним банком України відповідно до вимог закону «Про банки і банківську діяльність».

Банк, створений у порядку, визначеному законом «Про банки і банківську діяльність», має право додавати до свого найменування слово «державний», використовувати зображення державного герба України, державного прапора України.

У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банк втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести статут та діяльність банку у відповідність з вимогами закону «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

В даний час в Україні функціонують два державних комерційних банка: Український експортно-імпортний банк (Укрексімбанк) Ощадний банк України (Ощадбанк). Решта мають статус акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю. Хоча в деяких з них частка держави становить більше 99% (Банк «Київ», «Родовід банк»), вони не є повністю державними.

Джерела та додаткова інформація:

 • zakon1.rada.gov.ua – ст. 7 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (укр. яз.);
 • zakon.rada.gov.ua – ст. 337 Господарського кодексу України (укр. яз.);
 • uk.wikipedia.org – матеріал з Вікіпедії (укр. яз.);
 • crimealawyers.com – науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (укр. яз.).

Додатково на Vidpo.net про Україну:

 • Загальні відомості про Україну
 • Який офіційний сайт Президента України?
 • Де знайти список президентів України?
 • Що таке Адміністрація Президента України? Хто її очолює?
 • Що таке Секретаріат Президента України? Коли він існував?
 • Які є сайти державних установ України?
 • Що таке Верховна Рада України?
 • Що таке Конституційний Суд України?
 • Що таке Українська нотаріальна палата? Що таке департамент нотаріату Мін'юсту України? (В одній відповіді)
 • Де можна подивитися склад Кабінету Міністрів України?
 • Які види пенсій існують в Україні?
 • Які домовленості між РФ і Україною були досягнуті в Харкові 21 квітня 2010 р.?
 • Яка біографія Віктора Андрійовича Ющенка?
 • Скільки років Віктору Андрійовичу Ющенку?
 • Яка біографія Віктора Федорович Януковича?
 • Скільки років Віктору Федоровичу Януковичу?
 • Яка біографія Юлії Володимирівни Тимошенко?
 • Який офіційний сайт адміністрації Харківської області?
 • Коли в Києві відзначається день міста?
 • Коли в Одесі відзначається день міста?
 • Коли в Харкові відзначається день міста?
 • Який офіційний сайт Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна?

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply