Які бувають види логістики?

Логістика походить від грецького слова "logistike", що означає мистецтво обчислювати, міркувати. У сучасній науковій літературі різні автори дають безліч визначень логістики як науки і виду діяльності. Якщо розглянути в сукупності коло проблем, які зачіпає логістика, то загальним для них будуть питання управління матеріальними та відповідними їм інформаційними, фінансовими та іншими потоками. В більшості своїй, всі їх можна розділити на два основних підходи до визначення даного поняття:

Відповідно до першого, логістику асоціюють з усіма фізичними операціями, які потрібно виконувати при доставці товарів від виробника до споживача.

Логістика – частина економічної науки і область діяльності, предмет який полягає в організації та регулюванні процесів просування товарів від виробників до споживачів, функціонування сфери обігу продукції, товарів, послуг, управління товарними запасами, створення інфраструктури руху товару.

Другий підхід, більш широкий, включає в себе не лише управління рухом товарів, але й аналіз ринку, постачальників і споживачів, попиту і пропозиції, а також врахування інтересів всіх учасників процесу товароруху. У найбільш широкому сенсі логістика являє собою комплекс оптимізують механізмів, тобто є продуктом інтелектуальної діяльності і може застосуються в даній якості у всіх без винятку галузях людської діяльності.

Логістика – це наука про вдосконалення управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції.

Подібне визначення містить у собі комбінування різних видів діяльності, пов'язаних з плануванням виробництва, матеріальним забезпеченням, управлінням виробництвом і розподілом готової продукції, тобто логістика, є системою, всі елементи якої тісно взаємопов'язані.

Функції логістики

Логістика має ряд функцій. На рівні організації бізнесу прийнято виділяти базисні, ключові і допоміжні.

Базисні логістичні функції:

 • Постачання.
 • Виробництво.
 • Збут.

Ключові логістичні функцій:

 • Підтримання стандартів обслуговування споживача.
 • Управління закупівлями.
 • Транспортування.
 • Управління запасами.
 • Управління процедурами замовлень.
 • Управління виробничими процедурами.
 • Ціноутворення.
 • Фізичний розподіл.

До допоміжних (підтримуючим) логістичним функцій відносять:

 • Складування.
 • Вантажопереробку.
 • Захисну упаковку.
 • Підтримку повернення товарів; забезпечення запасними частинами і сервісом.
 • Збір зворотних відходів.
 • Інформаційну підтримку.

Логістика – універсальна і зустрічається в будь-якій сфері діяльності людини, тому складно уявити вид діяльності виключає рух і взаємодію матеріальних, інформаційних чи фінансових потоків. У слідстві чого слід відзначити, що різноманіття функцій і завдань логістичної діяльності залежить від області, в якій вона застосовується.

Крім усього вищевикладеного логістика робить прямий вплив на сферу планування і маркетингу, впливаючи тим самим на розробку стратегії фірми. При здійсненні планування діяльності фірми логістика використовується для визначення оптимальних розміщення фірми, планування складської мережі, складської обробки вантажів, вибору обладнання, транспортної моделі, оперативного планування, яке включає в себе складання прогнозу попиту на ринку, його корекція у відповідності з замовленнями, розробка графіків перевезень і системи управління запасами готової продукції. В області маркетингу – логістика визначає канали розподілу, впливає на вибір постачальників і посередників, рівень сервісу обслуговування споживачів, вибір методів стимулювання збуту. Таким чином, можна сказати, що логістика здійснює взаємозв'язок попиту висунутого ринком і пропозиції висунутого компанією, що має на увазі тісний взаємозв'язок логістики і маркетингу, тому маркетинг спрямований на формування попиту, а логістика на його задоволення.

Основні елементи логістики (Види логістики)

1. Запаси (логістика запасів). Виконують буферну роль між транспортом, виробництвом і реалізацією. Запаси дозволяють економічно і ефективно функціонувати всій системі. Продукція може бути зосереджена в запасах безпосередньо у виробника, або її зберігання може бути наближене до споживача. Величина виробничих запасів повинна бути оптимальна для всієї системи. Запаси продукції дозволяють даній системі швидко реагувати на зміну попиту і забезпечують рівномірність роботи транспорту.

2. Транспорт (транспортна логістика). Включає в себе не тільки перевезення вантажу від постачальника до споживача, з підприємства на склад, зі складу на склад, але також доставку зі складу споживачеві. Основними характеристиками транспорту є вартість і надійність.

3. Складське господарство (складська логістика). Включає в себе розміщення в складських приміщеннях для зберігання матеріалів, управління складської переробкою, упаковку та ін Як правило, нерозривно пов'язане з запасами як сировинними, так і запасами готової продукції.

4. Інформація (інформаційна логістика). Будь-яка логістична система управляється за допомогою інформаційної та контролюючої підсистем. Ці підсистеми передають замовлення, вимоги про відвантаження і транспортуванні продукції, підтримують рівень запасів.

5. Виробництво (виробнича логістика). Процес виробництва взаємодіє з системою ло-гістікі за двома напрямками. По-перше, виробництво повинно регулярно поповнювати запаси готової продукції у системі розподілу і, що особливо важливо, задовольняти спонтанні потреби, незалежно від того, чи є продукція стандартної, модифікованої або спеціальної. По-друге, виробництво залежить від системи матеріального забезпечення в частині сировини, матеріалів, комплектуючих частин в певній кількості і визначено-ного якості. Управління виробничим процесом спрямоване в першу чергу на зниження витрат виробництва і, як правило, орієнтоване на ритмічну роботу з максимально можливим часом виробничого циклу і терміну виконання замовлення.

Джерело та додаткова інформація:

 • Анікіна Б.А Логістика – підручник під ред .. 3-е видання, – М.: ИНФРА-М, 2002 р. – 368 с.
 • Гаджинский А.М. Логістика: Підручник. – 9-е изд., Перераб. і доп. – М.: Дашков і К, 2004. – 408 с.
 • Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. – М.: ИНФРА-М, 2007
 • Шумаєв В. Логістична координація матеріальних потоків як конкурентна перевага / / Ризик. 2005. – № 2. С.22-27.
 • ec-logistics.ru – стаття "Логістика"

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply