Яке призначення фінансового ринку?

Фінансовий ринок: поняття, призначення, функції

Фінансовий ринок займає провідне місце в забезпечує фінансовій системі держави. Разом з іншими видами ринків (ринком праці, реальних товарів) фінансовий ринок є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Фінансовий ринок являє собою надзвичайно складну систему, в якій гроші та інші фінансові активи підприємств та інших його учасників звертаються самостійно, незалежно від характеру звертання реальних товарів. Цей ринок оперує різноманітними фінансовими інструментами, обслуговується специфічними фінансовими інститутами, має у своєму розпорядженні досить розгалужений і різноманітної фінансової інфраструктурою.

Головне призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні ефективного розподілу між кінцевими споживачами фінансових ресурсів. При цьому повинні враховуватися різні, часом діаметрально протилежні інтереси учасників фінансового ринку, великі ризики виконання фінансових зобов'язань і т.п.

У літературі існують різні підходи до визначення поняття «фінансовий ринок». З економічної точки зору він являє собою систему економічних відносин, пов'язаних з актами емісії цінних паперів, їх розміщення, а також актами купівлі-продажу фінансових інструментів (товарів фінансового ринку). З організаційної точки зору фінансовий ринок можна розглядати як сукупність фінансових інститутів, економічних суб'єктів, що здійснюють емісію, купівлю і продаж фінансових інструментів.

В економічній системі країни, що функціонує на ринкових принципах, фінансовий ринок відіграє велику роль, яка визначається наступними основними його функціями:

1. Активної мобілізацією тимчасово вільного капіталу з різноманітних джерел.

2. Ефективним розподілом акумульованого вільного капіталу між численними кінцевими його споживачами.

3. Визначенням найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері.

4. Формуванням ринкових цін на окремі фінансові інструменти та послуги, найбільш об'єктивно відображає складається співвідношення між їх пропозицією і попитом.

5. Здійсненням кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем фінансових інструментів.

6. Формуванням умов для мінімізації фінансової й комерційного ризику. Фінансовий ринок виробив свій власний механізм страхування цінового ризику. Крім того, і система фінансового ринку отримала широкий розвиток пропозиції різноманітних страхових послуг.

7. Прискоренням обігу капіталу, що сприяє активізації економічних процесів.

Фінансовий ринок – організована або неформальна система торгівлі фінансовими інструментами. Основну роль тут грають фінансові інститути, направляючі потоки грошових коштів від власників до позичальників. Товаром виступають власне гроші та цінні папери.

Суб'єктами фінансового ринку виступають господарюючі суб'єкти, держава, домашні господарства, фінансово-кредитні установи та різні фінансові посередники.

Фінансові посередники забезпечують безпосередні зв'язки між основними суб'єктами фінансових відносин, надаючи їм допомогу у формуванні та ефективному використанні грошових фондів. До числа основних фінансових посередників відносяться комерційні та ощадні банки, кредитні спілки, інвестиційні фонди і компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, фондові біржі. Знаходячись між кредиторами і позичальниками, фінансові посередники при необхідності об'єднують кошти кількох кредиторів для задоволення значних потреб позичальників, а також беруть на себе ймовірні ризики (ризик ліквідності, кредитний ризик, процентний ризик), отримуючи за послуги комісійну винагороду.

Поняття "фінансовий ринок" є в певній мірі збірним, узагальненим. У реальній практиці воно характеризує велику систему окремих видів фінансових ринків з різноманітними сегментами кожного з цих видів. Сучасна систематизація фінансових ринків виділяє різні їх види у відповідності з основними ознаками.

Джерела:

1. Фінанси: Підручник. / Под ред. А.Г. Грязновой, Є.В. Маркіної. – М.: Фінанси і статистика, 2006.

2.Економіка: Уч. / Под ред. А.С. Булатова. – М: Економіст, 2003.


Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply