Як знайти нульовий суфікс у слові?

Що таке нульовий суфікс

Нульовим називається суфікс, не виражений звуками в мові і буквами на письмі, але за допомогою якого утворюються нові слова.

Спосіб утворення слів за допомогою нульового суфікса називається в одних посібниках бессуффіксним, в інших – нульова суфіксація.

Нульовий суфікс графічно обо-призначається знаком Ø: виходити - виходØ.

Як знайти нульовий суфікс у слові

Знаходиться нульовий суфікс у слові шляхом логічних міркувань:

слова, утворені від інших слів, повинні мати суффікс1; якщо він не представлений у слові, значить, він нульовий.

Зразки міркування:

 • Наприклад, слово синь утворилося від слова синій, але і в слові синій, і в слові синь при розборі слова за складом виділяється тільки корінь сін-, крім закінчення. Питання: де суфікс, за допомогою якого утворилося нове слово? Відповідь: суфікс нульовий. Графічно освіту слова синь виглядає наступним чином: синій-синьØ.
 • Припустимо, що необхідно визначити морфемний склад слова біг. На перший погляд, воно складається з кореня і нульового закінчення. Але це не так. Будь-який носій російської мови для пояснення того, що таке біг, використовує приблизно наступне тлумачення: «Це коли біжать». І справді, іменники з нехарактерним для них значенням дії або ознаки утворені від дієслів або від прикметників: бігу-ть - біг-отн-я, ходи-ть - хожд-єни [ї-е] , сін-ий - сін-ев-а, строгий-ий - строгий-ость. Аналогічно: бежа-ть - біг, ходи-ть - хід, сін-ий - синь, тихий-ий - тишь. Від дієслів і прикметників були утворені іменники, що можливо тільки при приєднанні суфікса. Суфікс цей – нульовий: бігØ, синьØ, тишьØ (крім цього, слід зазначити принагідно, у них ще й нульове закінчення).

Таким чином, щоб переконатися достовірно в наявності нульового суфікса, слід відновити словотворчу ланцюжок даного слова. Також можна вивчити групи слів, які мають нульовий суфікс.

1. Нульові формотворчих суфікси служать для утворення форм слова (є тільки у дієслів).

 • Дієслова з нульовими формотворними суфіксами:

1) дієслова минулого часу чоловічого роду єдиного чис-ла дійсного способу: віз-л-а – везØ, засох-л-а – засохØ;

2) дієслова минулого часу чоловічого роду єдиного чис-ла умовного способу: промок-л-а б – промокØ б;

3) дієслова наказового способу: режьØ, сядьØ.

2. Нульові словотворчі суфікси служать для утворення нових слів (тобто у іменників, прикметників, числівників та прислівників).

Нульовий словотворчий суфікс виділяється при наявності двох умов:

1) нульовий суфікс повинен мати синонімічні ненульові суфікси: в слові сіньØ нульовий суфікс має те ж значення, що і суфікс -ізн- в слові білизна;

2) у слова з нульовим суфіксом мається однокорінне слово, більш просте за змістом, яке є виробляють для аналізованого слова: у слова золотØой виробляє слово – золото, а слово гамір – непохідне, тому не має нульового суфікса.

Іменники з нульовими суфіксами

 • Іменники, утворені від дієслів:

1) зі значенням абстрактного дії, стану: приїжджати – пріездØ, запливати – запливØ, а також пускØ, поджогØ, ловØ, битØ, пошівØ, смехØ (Міна кінцевих голосних в основі), сонØ (Міна кінцевих голосних в основі), пересудØи, расспросØи, побоØі (Альтернативні суфікси: -еніj-(хожд-еніj-е),-отн-(біг-отн-я) та інші);

2) зі значенням предмета або особи, яка провадить дію: книга + любити – кніголюбØ, сіль + варити – солеварØ, а також пароплав, бракоробів; сторожØ, вождьØ, бахвалØ (Альтернативні суфікси – -ник-,-ец-: теплообмін-нік - тепло + обмінювати, землеробство-єц - земля + робити); НасосØ, клювØ, ухватØ; путØи, всходØи, тіскØі; делØо, ложØе;


3) із значенням «місце дії», «місце як результат дії»: обірвати – обривØ «місце, де обірвано небудь»;

4) із значенням «об'єкт або результат дії»: посолØ, варØ, перегній, дарØ, шовØ.

 • Іменники, утворені від прикметників:

1) зі значенням абстрактного ознаки: тихий – тішьØ, синій – сіньØ (Альтернативні суфікси: -ев-(син-ев-а),-ин-(тиш-ін-а),-ость-(строгий-ость) та інші);

2) із значенням носія ознаки: інтелектуальний – інтеллектуалØ, універсальний – універсалØ, а також нелегалØ, корабелØ; КурилØи; КомсомольськØ, ВолжскØ, КузнецькØ;

3) зі значенням одухотвореного носія відносини до дії: задиратися – задірØа, прислужувати – пріслугØа, заїкатися – заікØа;

4) із значенням «місце по характерному ознакою»: гладкий – гладьØ «гладка водна поверхня».

 • Іменники, утворені від іменників:

1) зі значенням особи жіночої статі: чоловік – супругØа, кум – кумØа;

2) зі значенням собирательности: овощьØ, зерньØ, цифирьØ;

3) зі значенням особи / істоти за місцем проживання: ризничогоØий.

Прикметники з нульовими суфіксами

 • Прикметники, утворені від іменників:

1) із загальним відносним значенням: будні – буднØій «такий, який має стосунок до буднів»; золото – золотØой «такий, який має стосунок до золота», рабочØий, жеребØий (альтернативний суфікс – -н-: ліс-н-ийліс);

2) прості і складні прикметники із значенням «(не) володіє тим, що названо виробляє основою»: білий + зуби – белозубØий, хвіст – бесхвостØий;

3) з присвійним значенням: батько – отчØий, патріарх – ПатріаршогоØий, орел-ОРЛØий.

 • Прикметники, утворені від дієслів:

зі значенням ознаки за дією: вхожийØий, проходженняØий, заїжджаючиØий, схожийØий, ХворовØий (альтернативний суфікс -н-: рез-н-ой - різати).

 • Прикметники, утворені від прикметників і прислівників в порівняльному ступені:

зі значенням найвищого ступеня прояву ознаки: большØий, меньшØий, старшØий, молодшийØий.

Числівники з нульовими суфіксами:

порядкові числівники, утворені від кількісних числівників: п'ять – пятØий, двадцять – двадцатØий.

Прислівники з нульовими суфіксами:

1) нульовий суфікс є в структурі деяких прислівників: плавати – вплавьØ, замінювати – взаменØ, верх – вверхØ, пліч – вбокØ;

2) нульовий суфікс є в структурі деяких предикативних прислівників: Шкодувати – шкодаØ.


Деякі лінгвісти вважають, що в структурі слів типу синь, приїзд, кума немає нульових словотворчих суфіксів, а є синкретичність флексії (тобто закінчення, що виконують і формоутворювальну, і словотворчу функцію одночасно).

1 У даному випадку мова йде тільки про суфіксальний спосіб творення слів і його різновиди – нульовий суфіксація.

Джерела:

 • dic.academic.ru – словникова стаття «Нульовий афікс»;
 • gramota.ru – глава «Нульовий словообразующій суфікс» у посібнику Є.І. Літневской «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів».

Додатково:

 • Морфемно-орфографічний словник Тихонова А.Н. (Щоб побачити поділ слова на морфеми, слід натиснути на знак «+» в розділі «морфемно-орфографічний словник, 2002 р.»).
 • Словообразовательно-морфемний словник російської мови Галіулліна К.Р. (Представлені словотворчі гнізда і поділ слова на морфеми).
 • Словники російської мови, в тому числі рідкісні (посилання на скачування і електронні версії).

Додатково на Генон:

 • Що таке корінь слова?
 • Що таке основа слова?
 • Що таке приставка як частина слова?
 • У яких словах в сучасній російській мові приставки пре-і пред-вже не виділяються?
 • У яких словах в сучасній російській мові приставка при-вже не виділяється?
 • Як знайти в слові суфікс?
 • Що таке словотвірне гніздо?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply