Як правильно вживати часи групи Continuous в англійській мові?

ЧАСИ ГРУПИ CONTINUOUS

The Present Continuous Tense (Справжнє тривалий час)

Освіта Present Continuous Tense

1. Present Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в теперішньому часі (Am, is, are) і форми дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) Смислового дієслова: I am working, he is working, we are working.

2. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Am I working? Is he working? Are you working?

3. Негативна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова: I am not working, he is not working, we are not working.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета: Am I not working? Is he not working? Are we not working?


Вживання Present Continuous Tense

Present Continuous вживається:

1. Для вираження тривалої дії, совершающегося в момент мовлення:

Чи не is reading a book. Він читає книгу (зараз).
She is typing a letter. Вона друкує лист (зараз).
Don't make any noise, he is sleeping. Не галасуйте, він спить (зараз).

Наявність слів, що позначають момент мовлення, як now зараз, тепер, at this moment в даний момент, не обов'язково, оскільки сама форма часу виражає, що дія відбувається в момент мовлення. У російській мові збіг дії з моментом мовлення ясно або з контексту, або з вживання слів зараз, тепер, зараз і т. п.

Примітка. Слід мати на увазі, що дієслова, що виражають почуття, сприйняття і розумові стани, а також деякі інші дієслова не вживаються в часах групи Continuous. Ці дієслова, на відміну від дієслів, які вживаються в часах Continuous, не можуть виражати дію або стан як процес, совершаюдційся в певний момент. До числа цих дієслів відносяться: to love любити, to like подобатися, to hate ненавидіти, to want хотіти, to wish, to desire бажати, to see бачити, to hear чути, to feel відчувати, to notice помічати, to know знати, to understand розуміти, to remember пам'ятати, to forget забувати, to believe вірити, to recognize дізнаватися, to seem, to appear здаватися, to possess володіти, to contain містити, to consist складатися і деякі інші.

Дієслово to be вживається у формі Continuous тільки для освіти Present Continuous Passive і Past Continuous Passive: The house is being built. Будинок будується. The house was being built. Будинок будувався. Дієслово to have вживається в часах Continuous тільки в поєднанні з деякими іменниками, з якими він утворює смислове ціле: Чи не was having dinner when I came. Він обідав, коли я прийшов.

2. Для вираження тривалої дії, совершающегося в даний період часу, хоча і не обов'язково в момент мовлення:

Чи не is writing a new play. Він пише нову п'єсу.
That firm is carrying on negotiations for the purchase of or. Ця фірма веде переговори про покупку руди.

3. Для вираження майбутнього тривалої дії (замість Future Continuous) в обставинних придаткових пропозиціях умови і часу, які вводяться спілками if, when, while і т. д.:

If I am sleeping when he comes, wake me up, please. Якщо я буду спати, коли він прийде, розбудіть мене, будь ласка.
I shall be reading the newspaper while you are writing your grammar exercises. Я буду читати газету, в той час як ви будете писати граматичні вправи.

4. Для позначення майбутньої дії (як і нині в російській мові), коли виражається намір вчинити дію або впевненість у його скоєнні. У цьому випадку в англійському реченні, як і в російській, зазвичай мається обставина часу, що вказує на майбутній час:

They are going to the theatre to-night. Вони йдуть сьогодні ввечері в театр.
Чи не is taking his examination on Friday. Він тримає іспит в п'ятницю.
We are buying a new radio set soon. Ми скоро купуємо новий paдіопріемнік.
She is leaving by the five o'clock train. Вона їде п'ятигодинним noездом.

Поєднання Present Continuous дієслова to go c інфінітивом

1. Для вираження наміру вчинити дію або впевненості в його вчиненні в майбутньому поряд з Present Continuous дуже часто вживається Present Continuous від дієслова to go – I am (he is і т. д.) going – в поєднанні з інфінітивом. I am going має в цьому випадку значення збираюся, має намір:

I am going to learn French next year. Я збираюся (намір) вивчати французьку мову в майбутньому році.
He is going to spend his summer vacation in the Crimea. Він збирається провести літні канікули в Криму.

Примітка. Present Continuous від дієслова to go зазвичай не вживається в поєднанні з to go і to come. Замість Чи не is going to go there, He is going to come here – кажуть: Чи не is going there, He is coming here або: Чи не intends to go there, He intends to come here.

2. Поєднання Present Continuous дієслова to go з інфінітивом може також вживатися для вираження великої ймовірності чи неминучості вчинення дії в майбутньому. Підмет в цих випадках є неживим предметом. Такі звороти перекладаються на російську мову майбутнім часом:

The sea air is going to do you good. Морське повітря принесе вам користь.
The sky is clearing up; the rain is going to stop in a minute. Небо вияснюється; дощ припиниться через хвилину.

3. Інфінітив після Present Continuous дієслова to go може вживатися в пасивному стані:

Чи не is going to be appointed manager of that department. Він буде призначений (його збираються призначити) завідувачем цим відділом.
The goods are going to be shipped by the next steamer.
Товар буде відвантажено (збираються відвантажити) найближчим пароплавом.
Two huge hydroelectric stations are going to be built on the Volga.
Дві гігантські гідроелектричні станції будуть побудовані на Волзі.

Зведення випадків вживання Present Continuous

1. Тривала дія, що відбувається в момент мовлення.
2. Тривала дія, що відбувається в даний період часу.
3. Майбутнє тривала дія в придаткових пропозиціях умови і часу.
4. Майбутнє дію, коли висловлюється намір вчинити дію або впевненість у його скоєнні.

The Past Continuous Tense (Минуле тривалий час)

Освіта Past Continuous Tense

1. Past Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі минулого часу (was, were) І форми дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) смислового дієслова: I was working, we were working.

2. У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Was I working? Were you working?

3. Негативна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова: I was not working, we were not working.

4. У запитально-негативній формі частка not ставиться безпосередньо після підмета: Was I not working? Were we not working?

Вживання Past Continuous Tense

Past Continuous виражає минула дія в процесі його вчинення, тобто незакінчену тривала дія. Воно перекладається на російську мову минулим часом дієслова недоконаного виду.

Past Continuous вживається:

1. Для вираження тривалої дії, який розпочався до певного моменту в минулому і все ще совершавшегося в цей момент. Цей момент може бути визначений:

а) такими позначеннями часу, як at five o'clock в 5:00, at noon опівдні, at midnight опівночі, at that moment в той (цей) момент і т. п.:

Чи не was writing his exercises at five o'clock. Він писав вправи в 5:00 (тобто він почав писати вправи до п'яти годин і в 5:00 все ще їх писав).
It was raining at noon. Опівдні йшов дощ.
What was he doing at that moment? Що він робив у цей момент?

б) іншим минулим дією, вираженим дієсловом у Past Indefinite:


Чи не was writing his exercises when I entered the room. Він писав вправи, коли я увійшов до кімнати (тобто почав писати свої вправи до того, як я увійшов, і все ще писав у той момент, коли я увійшов).
It was raining when I left the house. Йшов дощ, коли я вийшов з дому.
What was he doing when you called on him? Що він робив, коли ви зайшли до нього?
Чи не hurt his leg while he was playing football. Він забив ногу, у той час як грав у футбол.
As I was coming here I met your brother. Коли я йшов сюди, я зустрів вашого брата.

Як видно з наведених прикладів, Past Continuous може вживатися як в головному, так і в підрядному реченні.

Час або дію, що б момент вчинення дії, вираженого за допомогою Past Continuous, може не бути вказане в пропозиції з Past Continuous, а згадано в інших пропозиціях. Це часто має місце при описі обстановки, на фоні якої здійснилися якісь дії:

It was evening. My wife was reading a book, and I was writing a letter. Suddenly the door opened, and my brother came in. Був вечір. Моя дружина читала книгу, а я писав листа. Раптом двері відчинилися і ввійшов мій брат.

Примітка. Past Continuous завжди перекладається на російську мову гдаголом недоконаного виду. Однак слід мати на увазі, що в російській мові минулий час дієслів недоконаного виду може виражати як тривала дія, що відбувалося в певний момент у минулому, так і звичайне повторювалося дію.
У першому випадку воно відповідає Past Continuous, а в другому випадку – Past Indefinite або used to з інфінітивом:

Він читав газету, коли я увійшов. Чи не was reading the newspaper when I came in.
Він читав газету вечорами. Чи не read (= used to read) the newspaper in the evening.
Він писав лист, коли я увійшов до кімнати. Чи не was writing a letter when I entered the room.
Він писав листи своєї матері щотижня. Чи не wrote (= used to write) letters to his mother every week.

2. Для вираження тривалої дії, яке відбувалося в минулому відрізку часу, хоча і не відбувалося безперервно протягом усього цього відрізка:

Чи не was writing a play during the summer. Він писав п'єсу влітку.
In June that firm was carrying on negotiations for the purchase of wheat. У червні ця фірма вела переговори про покупку пшениці.

3. Past Continuous вживається іноді поряд з Past Indefinite з такими позначеннями часу, як all day long весь день, all day yesterday вчора весь день, all the time весь час, the whole evening весь вечір, from five till eight з п'яти до восьми і т. п. При вживанні Past Continuous мовець зображує дію як процес, а при вживанні Past Indefinite він лише констатує факт вчинення дії:

I was reading all day yesterday. Я читав учора весь день.
I read all day yesterday. Я читав учора весь день.

It was raining the whole evening. Дощ ішов весь вечір.
It rained the whole evening. Дощ ішов весь вечір.

Коли дія з таким позначенням часу є одним з двох або декількох послідовних дій, вживається тільки Past Indefinite:

I came home early, rested from five till six, and then worked the whole evening. Я прийшов додому рано, відпочивав від п'яти до шести, а потім працював весь вечір.

Коли два тривалих дії відбуваються одночасно, вони обидва виражаються або за допомогою Past Continuous або за допомогою Past Indefinite. При вживанні Past Continuous мовець зображує дію як процес, а при вживанні Past Indefinite він лише констатує факт вчинення дії:

While he was having his breakfast, I was reading the newspaper. У той час як він снідав, я читав газету.
While he had his breakfast, I read the newspaper.
У той час як він снідав, я читав газету.

While I was doing my home work, he was resting. У той час як я готував уроки, він відпочивав.
While I did my home work, he rested.
У той час як я готував уроки, він відпочивав.

Примітка. Past Continuous від дієслова to go – I was (he was і т. д.) going – в поєднанні з інфінітивом вживається для вираження наявного в минулому наміри вчинити дію. I was going в цьому випадку має значення збирався, мав намір:

I was going to tell him about it, but he interrupted me. Я збирався розповісти йому про це, але він перебив мене.
That is what I was going to say. Це те, що я збирався сказати.

Зведення випадків вживання Past Continuous

1. Тривала дія, що відбувалося в певний момент у минулому.
2. Тривала дія, що відбувалося в певному відрізку часу, але не відбувалося безперервно.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply