Як правильно використовувати артиклі в англійській мові? – Ч. 4

I want some matches. Мені потрібні сірники.

Однак артикль може бути відсутнім також перед іменником, які не мають при собі ніякого іншого визначника:

1. Артикль відсутня перед обчислюється іменником в однині, коли іменник позначає посаду або звання, які є єдиними в даній обстановці. Артикль відсутня перед таким іменником в тому випадку, коли воно вживається в ролі іменної частини складеного присудка, додатка або коли воно стоїть після дієслів to elect обирати, to appoint призначати,
to make зробити і т. п.:

My brother is chief of this expedition. Мій брат – начальник цієї експедиції.
We'll discuss the matter with Comrade Petrov, dean of our faculty. Ми обговоримо це питання з товаришем Петровим, деканом нашого факультету.

Примітка. Коли такі іменники вжиті в ролі підмета або доповнення, перед ними ставиться певний артикль:

The dean of our faculty spoke at the meeting yesterday. Декан нашого факультету виступав вчора на зборах.

2. Артикль відсутня перед обчислюється іменником у множині, коли в однині в аналогічних випадках слід було б вжити невизначений артикль, а саме:

а) Коли йдеться про осіб або предметах саме даного класу, на відміну від осіб або предметів інших класів:
They packed the goods in bags and not in boxes. Вони спакували товари в мішки а не в ящики.
This plant is engaged in the manufacture of pumps. Цей завод займається виробництвом насосів.

б) Перед іменником, що позначає, ким або чим є особи або предмети, зазначені в пропозиції, і службовцям іменною частиною присудка або додатком:

Both his sons are students of the Moscow University. Обидва його сина – студенти Московського університету.

в) Перед іменником, що позначає всяких, будь-яких представників даного класу осіб або предметів:

Squares have four sides. Квадрати мають чотири сторони.
Boys like to play football. Хлопчики люблять грати у футбол.

г) Перед іменником, що стоїть після what в окличних реченнях і після such, quite, rather:

What fine buildings! Які прекрасні будівлі!
These are such interesting books! Це такі цікаві книги!
They are quite young girls. Вони зовсім молоді дівчата.
These are rather good cigarettes. Це досить гарні цигарки.

Примітка. Слід мати на увазі, що невизначеному артиклю перед іменником в однині не завжди відповідає відсутність артикля у множині. Якщо артикль в однині вжито з відтінком кількісного значення, то у множині іменник має вживатися з займенником some або any або іншим визначником, що виражає кількість:

I want a match. Мені потрібна сірник.
I want some matches. Мені потрібні сірники.

I have received an important letter. Я отримав важливий лист.
I have received some important letters. Я отримав важливі письма.

There is an easy-chair in that room. У тій кімнаті є крісло.
There are many easy-chairs in that room.У тій кімнаті є багато крісел.

3. Артикль відсутня перед неісчісляемих іменників, тобто іменником, що позначає речовина або абстрактне поняття в загальному сенсі:

Our country is very rich in oil and coal. Наша країна дуже багата нафтою і вугіллям.
Knowledge is power. Знання-сила.

§ 29. Артикль відсутня перед іменниками в газетних і журнальних заголовках, оголошеннях, телеграмах і т.д. Артикль в цих випадках навмисно пропускається із стилістичних міркувань або міркувань економії, незважаючи на те, що за змістом його слід було б вжити:

Arrival of Polish Trade Delegation. Прибуття Польської торгової делегації (заголовок замітки, статті в газеті чи журналі).
Have sent you cheque 5,000 pounds. Please ship goods immediately. Послали вам чек на 5000 фунтів. Просимо негайно відвантажити товар (телеграма).

Вживання артикля з іменниками власними.
§ 30. Як загальне правило, іменники власні вживаються без артикля. Будучи назвами предметів, єдиних у своєму роді, або особистими іменами, вони самі по собі виділяють певну особу або предмет, не потребуючи артикля: Moscow Москва, Europe Європа, Peter Петро, John Smith Джон Сміт.

§ 31. Коли перед іменником власним варто прозивне іменник, що позначає звання *, іменник, що служить прийнятою формою звернення *, то артикль також не вживається
(* – такі слова, попередні іменником власним, пишуться з великої літери): Professor Pavlov професор Павлов, General Ivanov генерал Іванов, Doctor Brown доктор Браун, Mr.White * містер Уайт (*Mr. – Mister пишеться тільки в скороченій формі).

§ 32. Прозивне іменник, що служить зверненням, розглядається як іменник власне і вживається без артикля:

Good morning, captain! Доброго ранку, капітане!
May I ask you a question, professor? Дозвольте поставити вам питання, професор?
Porter, take this trunk to the custom-house, please. Носильник, знесіть, будь ласка, цю валізу в митницю.

§ 33. Назви членів сім'ї-father, mother, uncle і т. д., коли вони вживаються членами тієї ж сім'ї, розглядаються як іменники власні і не супроводжуються артиклем. У цьому випадку вони пишуться з великої літери:
I'll ask Father about it. Я запитаю батька про це.

§ 34. У деяких випадках перед іменниками власними вживається означений артикль:

1. Перед прізвищами, вжитими у множині для позначення членів однієї і тієї ж сім'ї:

The Petrovs arrived from Leningrad yesterday. Петрови приїхали вчора з Ленінграда.
The Browns have left London. Брауни виїхали з Лондона.

2. Перед назвами країн, океанів, морів, заток і іншими географічними назвами, які представляють собою поєднання іменника номінальною з попереднім визначальним словом: the British Empire, the United States, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, the Baltic Sea, the Persian Gulf, the Sahara Desert, the British Channel.

Визначений артикль зберігається перед назвами океанів та морів і в тих випадках, коли слова Ocean і Sea опущені, наприклад: the Pacific, the Atlantic, the Mediterranean, the Baltic.

Примітка. Коли ж географічна назва являє собою поєднання іменника власного з попереднім визначальним словом, то артикль не вживається: Eastern Europe, Central Asia, North America, South America, Northern Ireland, South Africa.

3. Перед наступними назвами країн, місцевостей міст: the Ukraine Україна, the Crimea Крим, the Caucasus Кавказ, the Transvaal Трансвааль, the Congo Конго, the Netherlands Нідерланди (Голландія), the Argentine Аргентина, the Hague Гаага.

4. Перед назвами річок: the Volga, the Mississippi, the Neva, the Thames.

5. Перед назвами гірських хребтів: the Alps, the Apennines. Назви окремих гірських вершин, однак, вживаються без артикля: Elbrus, Montblanc, Everest.

6. Перед назвами груп островів: the West Indies Вест-Індія, the Azores Азорські острови.

7. Перед назвами суден: the "Sovneft", the "Pskov", the "Titanic".

8. Перед назвами готелів: the "Metropol", the "Savoy".

9. Перед назвами англійських і американських газет і журналів: The Daily Worker, The Timber Trade.

Місце артикля.
§ 35. Артикль, як і інші визначники, ставиться перед іменником. Коли перед іменником стоятопределенія, то артикль ставиться перед ними:

I am writing a letter. Я пишу листа.
I am writing a business letter. Я пишу діловий лист.

§ 36. Артикль the ставиться після займенників all і both:

All the students of our group attended the meeting. Всі слухачі нашої групи були на зборах.
I have sent both the letters by air mail. Я відправив обидва листи повітряної поштою.

§ 37. Артикль a (An) ставиться:

а) Після what в окличних реченнях:
What an interesting book! Яка цікава книга!

б) Після such, quite, rather:
It is such an interesting bookl Це така цікава книга!
Чи не is quite an old man. Він зовсім старий чоловік.
It is rather a complicated question. Це досить складне питання.

Артикль а може вживатися також перед rather:
It is a rather complicated question.

в) Після прикметників з попереднім so і too:
It is not so simple a problem as it seems. Це не така проста проблема, як здається.
It is too urgent a matter to postpone. Це занадто термінове питання, щоб його можна було відкласти.

Вживання артикля в деяких комбінаціях і пропозиціях.
§ 38. Невизначений артикль вживається в ряді поєднань і виразів: a great number of, a lot of, a great deal of, a good deal of, a good many, a great many – багато, a littleнебагато, at a speed of – зі швидкістю, at a time when - в той час коли, at a timeодночасно, за один раз, a few – кілька, for a short (long) time – в тече-
Протягом короткого (довгого) часу, на короткий (довгий) термін, in a loud (low) voice – гучним (тихим) голосом, on a large (small) scale – у великому (малому) масштабі, all of a sudden - раптово, to be in a hurry - поспішати, to be in a position – бути в змозі, to be at a loss – бути скруті, it is a pity - шкода, as a result of – в результаті ч.-л., as a matter of fact - фактично, насправді, to have a good time – добре провести час, to have a mind - мати намір, to have a look - поглянути, to have a headache – відчувати головний біль, to take a seat – сісти, to go for a walk - піти гуляти, to have a cold - бути застудженим.

§ 39. Визначений артикль вживається в ряді поєднань і виразів: in the morning – вранці, in the eveningввечері, in the afternoon – вдень, пополудні, in the night – вночі, what is the time? – котра година?, the day before yesterday - по-позавчора, the day after tomorrow – післязавтра, on the right (left) - праворуч (ліворуч), in the country – за містом, в селі, on the one (other) hand – з одного (інший) сторони, on the whole – в цілому, загалом, the other day - на днях, to go to the theatre (cinema, the pictures)- ходити в театр (кіно), to play the piano, the violin – грати на піаніно, скрипці, to tell the time – сказати, котра година, to tell the truth – говорити правду, to pass the time – проводити час, to run the risk – піддаватися ризику.

§ 40. Артикль відсутня у ряді поєднань і виразів: at night – вночі, by day - днем, at home – будинку, at work – за роботою, at sunset – при заході сонця, at first sight – з першого погляду, at peace – в світі, at war – у стані війни, by tram (train, boat, bus і т. д.) – трамваєм (поїздом, пароплавом, автобусом і т. д.), by air – повітряним шляхом, by water – водним шляхом, by sea – морем, by land – сухопутним шляхом, by post (airmail) – поштою (повітряної поштою), by heart – напам'ять, by chance – випадково, by mistake – помилково, by name – по імені, by order of - за наказом кого-л., by means of – допомогою, at dinner (breakfast, supper) – за обідом (сніданком, вечерею), at table – за столом (тобто за обідом, сніданком, вечерею), to go to school - ходити в школу (вчитися), at school – в школі (на заняттях), to be in town – бути в місті (у значенні: не у від'їзді, не за містом), to go to town – поїхати в місто (тобто поїхати в найближче місто з околиць), to go to bed – лягати спати, to be in bed – лежати в ліжку, in time – під-час, in debt – в боргу, in demand – в попиті, on demand – на вимогу, in sight – в полі зору, in fact – в дійсності, in conclusion – на закінчення, on board ship – на борту судна, on deck – на палубі, on credit – в кредит, on sale – у продажу, day after day – день за днем, day and night - вдень і вночі.

У виразах з приводами from … to: from morning to (till) night – з ранку до вечора, from time to time – час від часу, from day to day – з дня на день, from head to foot – з голови до ніг, from shop to shop – з магазину в магазин.

Артикль не вживається також в багатьох виразах перед іменником, що є доповненням до дієслова і тісно пов'язаним з ним за змістом: to have dinner breakfast, lunch, supper – обідати, снідати, вечеряти (Але: We had a good (bad) dinner, breakfast і т.д.); to take part брати участь; to take place – відбуватися; to take care – піклуватися; to shake hands – обмінюватися рукостисканням; to drop (cast) anchor – кидати якір: to lose sight – втрачати з виду; to declare war – оголошувати війну; to pass judgement – виносити судове рішення та ін

Джерело: К.Н. Качалова, О.Є. Ізраїльович – практична граматика англійської мови.

Додатково:

 • Артиклі в англійській мові

 • Нульовий артикль в англійській мові

 • Англійська мова. Уроки онлайн. Вживання артиклів.

 • Артиклі. Вживання з іменами власними, географічними назвами, стійкі словосполучення з артиклями і т.д.

Додатково на Генон:

 • Де безкоштовно скачати теми з англійської мови для школярів?
 • Як правильно вживати часи групи Indefinite в англійській мові?
 • Як правильно вживати часи групи Continuous в англійській мові?
 • Як правильно вживати часи групи Perfect в англійській мові?
 • Як правильно вживати часи групи Perfect Continuous в англійській мові?
 • Які морфологічні особливості іменників в англійській мові?
 • Де безкоштовно дивитися онлайн теми з англійської мови для школярів?
 • Де знайти завдання олімпіади «Інтелект» для школярів на англійській мові?
 • Де безкоштовно скачати матеріали з фонетики англійської мови для школярів?
 • Де безкоштовно скачати матеріали з граматики англійської мови для школярів?
 • Де безкоштовно скачати книги (романи, оповідання, тексти) англійською мовою для школярів?
 • Де скачати завдання з англійської мови олімпіади для школярів «Підкори Воробйови гори!»?
 • Де безкоштовно скачати матеріали з англійської мови для дошкільнят та молодших школярів?
 • Де безкоштовно скачати аудіоматеріали для вивчення англійської мови в школі?
 • Де безкоштовно скачати посібники з ділової англійської мови для поглибленого вивчення мови в школі?
 • Де безкоштовно скачати підручники англійської мови на англійській мові для поглибленого вивчення мови в школі?
 • Де знайти посилання на словники та перекладачі для вивчають англійську мову?
 • Де безкоштовно скачати готові домашні завдання з англійської мови для 1-11 класів?
 • Де безкоштовно скачати матеріали з англійської мови для дошкільнят та молодших школярів?
 • Де скачати завдання з англійської мови олімпіади для школярів «Підкори Воробйови гори!»?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply