Як правильно використовувати артиклі в англійській мові? – Ч. 3

1. Коли мова йде про речовину в загальному сенсі, тобто про речовину, як такому:
Water is necessary for life. Вода необхідна для життя.
Salt can be obtained from sea water.
Сіль можна добувати з морської води.
I like milk.
Я люблю молоко.

2. Коли одна речовина протиставляється іншому речовині. Інша речовина може не бути згадано, а тільки матися на увазі:
Which do you prefer: tea or coffee?
Що ви віддаєте перевагу: чай або кава?
This steamer burns oil (and not coal).
Цей пароплав вживає нафту в якості пального (а не вугілля).

§ 17. Речовинні іменники вживаються із займенниками some і any, коли мова йде про якийсь невизначений кількості, якоїсь частини речовини. Some вживається в стверджувальних реченнях зі значенням деяка кількість, скільки, a any в питальних зі значенням скільки-, а також в негативних зі значенням анітрохи. Some і any не переводяться на російську мову окремими словами:

I have bought some butter.
Я купив масла.
Bring me some water.
Принесіть мені води.
Isn't there any sugar in the sugar basin?
Хіба в цукорниці немає цукру?
There isn't any ink in the inkpot.
У чорнильниці немає чорнила.

Крім some і any, для вираження невизначеної кількості вешества вживаються слова much багато, little мало, a little трохи:

There is very much water in the well.
У колодязі дуже багато води.
He poured very little milk into the glass.
Він налив дуже мало молока в склянку.

Примітка. Вживання some і any представляє деяку складність, оскільки в російській мові значення невизначеної кількості перед іменами речовими не виражається окремими словами, відповідними some і any. У багатьох випадках невизначену кількість речовини в російській мові виражається формою родового відмінка:

Купіть хліба. Bay some bread.
Він налив води в склянку. Чи не poured some water into the glass.
Ви купили сиру? Have you bought any cheese?

Часто, однак, невизначену кількість речовини не виражається формою родового відмінка:

Чи є вода в пляшці? Is there any water in the bottle?
У мене є хліб і сир. I have some bread and (some) cheese.

В англійській мові слова, що виражають невизначену кількість, не можуть бути опущені. Якщо в реченні Buy some bread опустити some, то мова буде йти не про невизначеному кількості, а про одне речовині, протиставляється іншому речовині. Buy bread означає Купіть хліб, тобто саме хліб, а не щось інше. Аналогічно, якщо опустити any в питанні Is there any water in the bottle?, то зміниться сенс питання. Is there water in the bottle? означає У пляшці вода?, тобто вода чи там чи якась інша рідина.

§ 18. Речовинні іменники вживаються з означеним артиклем, коли мова йде про певну кількість даної речовини, а саме:

1. Коли із ситуації або контексту ясно, про який саме кількості речовини йде мова. У цьому випадку мовець має на увазі всю кількість речовини, наявне в даній обстановці:

Pass me the bread, please.
Передайте мені хліб, будь ласка. (Мова йде про хліб, що знаходиться на столі. Ср:
Pass me some bread, please.
Передайте мені хліба.)

Bring the milk from the kitchen. Принесіть молоко з кухні. (Мова йде про всім молоці, що знаходиться на кухні. Ср: Bring me some milk from the kitchen. Принесіть мені молока з кухні.)

The meat was quite cold. М'ясо було зовсім холодне. (Мається на увазі м'ясо, подане до столу.)
We shall ship the ore next week. Ми відвантажимо руду на наступному тижні. (Мова йде про певну кількість руди, призначеному до відвантаження.)

2. Коли деяка кількість речовини, вже названий раніше, знову згадується в бесіді або тексті:

I bought some cheese and some butter. The cheese was not very good, but the butter was excellent.
Я купив сиру і масла. Сир був не дуже хороший, але масло було чудове.

The waiter brought me some tea and some milk. I drank the tea but did not drink the milk.
Офіціант приніс мені чаю і молока. Я випив чай, але не випив молоко.

3. Перед назвою речовини, що має при собі визначення, що служить для виділення певної кількості речовини зі всього речовини даного роду, існуючого в природі, тобто індивідуалізують визначення (пор. § 9, п. 1):

The ore discovered by the expedition is of a high quality. Руда, знайдена експедицією, високої якості.
The water in this river is very cold. Вода в цій річці дуже холодна.

§ 19. Якщо визначення служить ознакою, за якою дана речовина виділяється в особливий вид або сорт речовини, тобто якщо визначення є що класифікують, то іменник вживається без артикля (пор. § 9, п. 2):

Silk which is used for the aviation industrymust be ofthe highest quality. Шовк, який використовується в авіаційній промислово-сті, повинен бути найвищої якості.
Butter which is made of boiled creamtastes good. Масло, яке робиться з кип'яченою вершків, приємно на смак.
Water from a well is alway scold. Вода з криниці завжди холодна.

§ 20. Якщо визначення служить для опису речовини або повідомлення про нього додаткових відомостей, тобто якщо визначення є описовим, то іменник речовий може вживатися без артикля, з певним артиклем або з займенниками some і any на підставі загальних правил, незалежно від наявності визначення (пор. § 9, п. 3):

Bulgaria exports tobacco, which is one of the staple agricultural products of the country. Болгарія експортує тютюн, який є одним з основних сільськогосподарських продуктів країни.
She brought the tea, which we drank with great pleasure. Вона принесла чай, який ми випили з великим задоволенням.
I have bought some silk, which I want to give my mother for a dress. Я купив шовк, який я хочу подарувати матері на сукню.

§ 21. Якщо визначення виражено прикметником у найвищому ступені, то іменник вживається
з означеним артиклем:

This is the best wine I have ever drunk. Це найкраще вино, яке я коли-небудь пив.

§ 22. Якщо визначення виражено прикметником в позитивній або порівняльної ступеня, то може вживатися без артикля, з певним артиклем або з займенниками some і any на підставі загальних правил, незалежно від наявності прикметника:

I like cold milk. Я люблю холодне молоко.
I drank the cold milk she brought me. Я випив холодне молоко, яке вона мені принесла.
Give me some cold milk. Дайте мені холодного молока.
I usually drink sweeter tea. Я зазвичай п'ю більш солодкий чай.
Which is the sweeter wine? Яке вино більш солодке?
I want some warmer water. Мені потрібна більш тепла вода.

Примітка. Вживання артикля з іменниками, які, позначаючи різні сорти або види речовини, перетворилися на обчислювані іменники, підпорядковується загальним правилам вживання артикля з обчислюваними іменниками:

It is a very good wine. Це дуже хороше вино.
I prefer Caucasian wines to Crimean wines. Я віддаю перевагу кавказькі вина кримським.
This is an oil which is used for lubricating small bearings. Це масло, яке використовується для змащення невеликих підшипників.
Russia exports lubricating oils. Росія експортує змащувальні масла.

Вживання артикля і займенників some і any з іменниками абстрактними.
§ 23. Іменники абстрактні – назви ознак, дій, станів, почуттів, явищ, наук, мистецтв і т.п. – можуть вживатися без артикля, з певним артиклем »з займенниками some і any, а іноді також з невизначеним артиклем.

§ 24. Іменники абстрактні вживаються без артикля, коли вони виражають абстрактні поняття в загальному сенсі:

Knowledge is power. Знання – сила.
I like music. Я люблю музику.
I shall do it with pleasure. Я це зроблю із задоволенням.
She teaches geography at school. Вона викладає в школі географію.

§ 25. Іменники абстрактні вживаються з означеним артиклем, коли вони мають при собі визначення, що служить для того, щоб віднести даний ознака, стан, почуття і т.п. до якійсь особі або предмету:

The honour of our country is very dear to us. Честь нашої батьківщини нам дуже дорога.
To the joy of his friends he recovered very quickly. На радість своїх друзів, він дуже швидко одужав.
We study the geography of our country. Ми вивчаємо географію нашої країни.
I like the music of this ballet. Мені подобається музика цього балету.

§ 26. Іменники абстрактні вживаються із займенниками some і any, коли мова йде про невизначеною мірою якості, ступеня прояву почуття і т. п. Some вживається в стверджувальних реченнях зі значенням деякий, a any в питальних реченнях зі значенням небудь і в негативних зі значенням ніякої:

The news caused some excitement. Ця новина викликала деяке хвилювання.
There is some difference between these two samples. Між цими двома зразками є деяка різниця.
He did not show any fear. Він не виявив ніякого страху.
Is there any hope that he will recover? Чи є якась надія на те, що він одужає?

§ 27. Сушествітельние абстрактні можуть вживатися і з невизначеним артиклем, коли мова йде про різновиди якості або почуття. У цьому випадку іменник зазвичай має при собі визначення, а неозначений артикль має значення a kind of, such - такого роду, такий:

Чи не showed a patience (a kind of patience, such patience) that I had never expected of him. Він виявив терпіння (такого роду, таке терпіння), якого я від нього не очікував.
Ср: You must learn patience. Ви повинні вчитися терпінню.

He opened the letter with an excitement (a kind of excitement, such excitement) that he could not conceal. Він відкрив лист з хвилюванням (такого роду, таким хвилюванням), якого він не міг приховати.
Ср: This telegram caused excitement. Ця телеграма викликала хвилювання.

He spoke with an enthusiasm (such enthusiasm) which inspired us all. Він говорив з ентузіазмом (таким ентузіазмом), який нас всіх надихнув.
СР. Чи не spoke about his work with enthusiasm. Він говорив про свою роботу з ентузіазмом.

There was an unusual warmth in his words (a warmth that was unusual to him). В його словах була незвичайна теплота (теплота, яка була для нього незвичайна).
Ср: Чи не spoke with warmth about his friend. Він говорив з теплотою про свого друга.

Примітка. Вживання артикля з іменниками абстрактними, які вжиті в конкретному значенні в якості іменників числених, підпорядковується загальним правилам вживання артикля з обчислюваними іменниками:

This is a striking thought. Це вражаюча думка.
The thought of going to his native town filled him with excitement. Думка про поїздку в рідне місто приводила його в хвилювання.
The thoughts which he expressed on the subject are very interesting. Думки, які він висловив з цього питання, дуже цікаві.

Однак деякі абстрактні іменники, як permission дозвіл, advice рада, поради, information відомості, повідомлення та інші, вжиті в конкретному значенні, залишаються неісчісляемимі і не вживаються з невизначеним артиклем:

Чи не received permission to visit that plant. Він отримав дозвіл відвідати цей завод.
Чи не sent us important information on the state of the market. Він надіслав нам важливі відомості про становище ринку.
He readily gives advice to everybody who asks him for it. Він охоче дає поради кожному, хто до нього звертається.

Відсутність артикля перед іменниками прозивними – обчислюваними і ненсчісляемимі.*
* – Найважливіші випадки відсутності артикля були розібрані при розгляді вживання артикля з різними категоріями іменників. У даному розділі викладені як згадані, так | додаткові випадки відсутності артикля.

§ 28. Артикль відсутня перед іменником, що має при собі який-небудь інший визначник:

My room is large. Моя кімната велика.
This book is interesting. Ця книга цікава.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply