Як оформляється дипломна робота?

Структура дипломної (курсової) роботи

Структура дипломної роботи визначається логікою наукового дослідження. Зазвичай дипломна робота складається з вступу, 2-3 розділів, усередині яких виділяються параграфи, висновку і бібліографічного списку. Факультативно можливе включення списку джерел, з яких взято матеріал для дослідження. Всі матеріали, які не є нагально важливими для розуміння розв'язуваної наукової проблеми, виносяться в додаток.

Кожна композиційно виділена частина наукової роботи має свої цілі, свій зміст. У вступі обгрунтовується актуальність обраної мети, наголошується новизна, визначаються мета і завдання дослідження, об'єкт і предмет дослідження, характеризується матеріал дослідження, описуються методи дослідження та композиційна структура роботи.

Перша глава носить оглядовий характер, в ній викладається історія розглянутого питання. За формою перша глава являє собою аналітичний реферат, в якому викладаються результати досліджень у розглянутій області, окреслюється коло невирішених проблем, розкриваються теоретичні передумови вивчення проблеми.

У другому розділі (і наступних главах, якщо вони є) міститься опис процесу дослідження, аналізується фактичний матеріал.

У висновку підводяться підсумки дослідження: формулюються висновки, намічаються перспективи подальшої роботи в рамках порушеної проблеми.

Мінімальний обсяг дипломної роботи становить 40 сторінок тексту (для курсової роботи – 20 сторінок), набраного шрифтом Times New Roman розміром 14 пунктів через 1,5 інтервали.

Оформлення дипломної (курсової) роботи

 • Розміри полів: верхнього та нижнього – 20 мм, лівого – 30 мм, правого – 20 мм.
 • Заголовки структурних частин дипломної роботи "Зміст", "Вступ", "Глава", "Висновок", "Бібліографічний список", "Додатки" друкують великими літерами в середині рядків, використовуючи напівжирний шрифт із розміром на 1-2 пункти більше, ніж шрифт в основному тексті. Так само друкують заголовки глав.
 • Заголовки розділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом з розміром на 1-2 пункти більше, ніж в основному тексті.
 • Заголовки підрозділів друкують з абзацного відступу малими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом, розмір шрифту основного тексту.
 • Пункти, як правило, заголовків не мають. При необхідності заголовок пункту друкують з абзацного відступу напівжирним шрифтом, розмір шрифту основного тексту в підбір до тексту.
 • В кінці заголовків розділів, розділів і підрозділів крапку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою (крапками). В кінці заголовка пункту ставлять крапку.
 • Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна складати 2-3 міжрядкових інтервалу. Якщо між двома заголовками текст відсутній, то відстань між ними встановлюється в 1,5-2 міжрядкових інтервалу. Відстань між заголовком і текстом, після якого заголовок випливає, може бути більше, ніж відстань між заголовком і текстом, до якого він відноситься.
 • Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нового аркуша.
 • Нумерація сторінок дається арабськими цифрами. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних аркушах номер проставляють у центрі нижньої частини аркуша без крапки в кінці.
 • Нумерація глав, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул, рівнянь дається арабськими цифрами без знака "№".
 • Номер глави ставлять після слова "Голова". Розділи "Зміст", "Вступ", "Висновки", "Бібліографічний список", "Додатки" не мають номерів.
 • Розділи нумерують у межах кожного розділу. Номер розділу складається з номера розділу і порядкового номера розділу, розділених крапкою, наприклад: "2.3" (третій розділ другого розділу).
 • Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з порядкових номерів розділу, розділу, підрозділу, розділених крапками, наприклад: "1.3.2" (другий підрозділ третього розділу першого розділу).
 • Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, розділу, підрозділу, пункту, розділених крапками, наприклад: "4.1.3.2" (другий пункт третього підрозділу першого розділу четвертого розділу). Номери пунктів виділяють напівжирним шрифтом.
 • Заголовок глави друкують з нового рядка, наступній за номером глави. Заголовки розділів, підрозділів, пунктів призводять після їхніх номерів через пробіл. Пункт може не мати заголовка.
  В кінці нумерації глав, розділів, підрозділів, пунктів, а також їх заголовків крапку не ставлять.
 • Ілюстрації і таблиці слід розташовувати безпосередньо на сторінці з текстом після абзацу, в якому вони згадуються вперше, або окремо на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці позначають відповідно словами "малюнок" і "таблиця" і нумерують послідовно в межах кожного розділу. На всі таблиці та ілюстрації повинні бути посилання в тексті дипломної роботи. Слова "малюнок" "таблиця" в підписах до малюнка, таблиці і в посиланнях на них не скорочують.
 • Номер ілюстрації (таблиці) повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці), розділених крапкою. Наприклад: "малюнок 1.2" (другий малюнок першого розділу), "таблиця 2.5" (п'ята таблиця другого розділу). Якщо у главах дипломної роботи приведене лише по одній ілюстрації (таблиці), то їх нумерують послідовно в межах дипломної роботи в цілому, наприклад: "рисунок 1", "таблиця 3".

Оформлення таблиць

Цифровий матеріал дипломної роботи оформлюють у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок, який складається зі слова "Таблиця", її порядкового номера і назви, відокремленого від номера знаком тире. Тема слід поміщати над таблицею зліва, без абзацного відступу.

При оформленні таблиць необхідно керуватися наступними правилами:

 • допускається застосовувати в таблиці шрифт на 1-2 пункти менший, ніж у тексті дисертації (курсової);
 • не слід включати в таблицю графу "Номер по порядку". При необхідності нумерації показників, включених до таблиці, порядкові номери вказують у боковику таблиці безпосередньо перед їх найменуванням;
 • таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступний аркуш. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш її заголовок вказують один раз над першою частиною, ліворуч над іншими частинами пишуть слово "Продовження". Якщо в дипломній роботі кілька таблиць, то після слова "Продовження" вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження таблиці 1.2";
 • заголовки граф і рядків слід писати з великої літери в однині, а підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Допускається нумерувати графи арабськими цифрами, якщо необхідно давати посилання на них по тексту дисертації;
 • заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається розташовувати заголовки граф паралельно графам таблиці;
 • головка таблиці відділяється лінією від решти частини таблиці. Зліва, справа і знизу таблиця також обмежується лініями. Горизонтальні та вертикальні лінії, що розмежовують рядки і графи таблиці, можуть не проводитися, якщо це не ускладнює читання таблиці;
 • не допускається розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями;
 • у разі переривання таблиці і перенесення її частини на наступну сторінку в кінці першої частини таблиці нижня, що обмежує її риса, не проводиться.

Оформлення посилань на джерела, матеріали або окремі результати, що згадуються в роботі

 • При використанні відомостей із джерела з великою кількістю сторінок потрібно вказати у тому місці дипломної роботи, де дається посилання на це джерело, номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул, рівнянь, на які дається посилання. Наприклад: "[14, с.26, таблиця 2]" (тут 14 – номер джерела в бібліографічному списку, 26 – номер сторінки, 2 – номер таблиці).
 • Посилання на джерела в тексті дипломної роботи здійснюються шляхом приведення номера у відповідності з бібліографічним списком. Номер джерела за списком полягає у квадратні дужки або поміщається між двома косими рисами.
 • Відомості про використані в дипломній роботі джерелах наводяться в розділі "Бібліографічний список". Він формуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів і (або) заголовків. Відомості про джерела нумерують арабськими цифрами, друкують з абзацного відступу, після номера крапку не ставлять. Зміст відомостей про джерела має відповідати наведеним нижче прикладам.

Див додатково на Генон: Як автоматично оформити цифрові бібліографічні посилання?

Оформлення розділу "Додаток"

 • Розділ "Додатки" при необхідності оформляють в кінці дипломної роботи.
 • Не допускається включення в додаток матеріалів, на які відсутні посилання в тексті дисертації (курсової).
 • Кожний додаток слід починати з нового аркуша із зазначенням у правому верхньому куті слова "ДОДАТОК", надрукованого прописними літерами.
 • Додаток повинен мати змістовний заголовок, який розміщується з нового рядка по центру листа з великої літери.

Джерело:

 • philology.by – як написати курсову / дипломну роботу.

Додатково:

 • krimel.karelia.ru – рекомендації з оформлення рефератів, контрольних, курсових і дипломних робіт (у форматі DOC);
 • vsegost.com – міждержавний стандарт 7.32-2001 на структуру й оформлення звіту про науково-дослідній роботі.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply