Де знайти вправа до теми «Словотвір. Словотворчі ланцюжка »?

Словотвір (основні поняття)

Примітка. У даному відповіді нульове закінчення позначено символом Ο (з технічних причин); нульовий суфікс позначений Ø (відповідно до прийнятих позначеннями).

1. У мові постійно утворюються нові слова на базі вже наявних. Всі слова мови можна розділити на похідні та непохідні.

Похідні слова – це такі слова, які утворені від інших однокореневих слів (або сполучень слів). Наприклад: прикметник нічний утворено від іменника ніч; Іменник читач утворене від дієслова читати; Прикметник широкоплечий утворено від прикметника широкий і іменника плече.

Непохідні слова – це ті, які не утворені від будь-якого іншого однокореневого слова, існуючого в мові. Основа таких слів – непохідних: ніч, стіл. Наприклад, стіл Ο – слово непохідне, тобто в сучасній російській мові немає слова, від якого було б утворено це іменник. Основа слова стіл- також непохідних (вона включає тільки корінь стіл-).

2. Непохідних основа зазвичай включає тільки корінь, хоча іноді непохідних основа може включати, крім кореня, суфікс, рідше – префікс: брат Ο , ніч Ο , стін-а, ОКН-о. Наприклад, основа дієслова читати (чита-) Включає корінь чит- і дієслівний суфікс -а-. Але дане слово не утворено ні від якого іншого однокореневого слова. Тому слово і його основа є непохідними.

Примітки.

1) Коли мова йде про непохідних або похідних основах, то розглядаються тільки основи слів, тобто основи початкової форми слова. Формотворчих суфікси і приставки не враховуються. Наприклад, форма читав включає формотворний суфікс минулого часу -л, проте в словотворенні не враховується цей суфікс. Основа слова визначається по інфінітиву чита-ть.

2) Більшість беспріставочних непохідних дієслів мають основи, які включають, крім кореня, спеціальні дієслівні суфікси (-а-,-е-,-і- та ін.) Саме за цими суфіксам визначається відмінювання дієслова: пис-а-ть, беж-а-ть, вів-е-ть, реш-та-ть.

Беспріставочних дієслів без спеціальних дієслівних суфіксів (коли корінь безпосередньо пов'язаний із закінченням інфітіва -ть) В російській мові дуже небагато: б-ть, пі-ть, ми-ть, бі-ть.

Для того щоб визначити, чи входить кінцевий голосний основи дієслова до складу кореня або це суфікс, можна поставити слово в форму теперішнього часу. Частина кореня зберігається (хоча при цьому можуть спостерігатися чергування): пі-ть - пьj-ю (Чергування в корені пі-/Пj-), ми-ть - моj-ю (Чергування в корені ми-/моj-). Дієслівний ж суфікс часто (але не завжди!) Втрачається: пис-а-ть - Піш-у, беж-а-ть - біг-у.

3) Постфікс-ся (вчитися, митися) Не є формотворчим, тому обов'язково включається в словотворчу основу слова (вчити і вчитися – це різні слова, а не різні форми одного слова).

3. Слово, від якого утворено похідне слово, називається виробляють (або мотивуючим). Наприклад, іменник ніч є виробляють (мотивуючим) словом для прикметника нічний, дієслово читати – виробляє слово для іменника читач.

Група похідного слова і виробляє слова (виробляють слів) утворює словотвірну пару: ніч – нічний; читати – читач.

4. Основа похідного слова називається похідною основою, основа виробляючого (мотивуючого) слова називається виробляє (мотивуючої) основою: ночьΟ (виробляє основа ноч-) – Нічний-ой (Похідна основа Нічн-); Чита-ть (Виробляє основа чита-) – ЧітательΟ (похідна основа читач-).

Складні слова мають дві і більше виробляють основи: сім років – сем-і-років-н-ий; нісΟ, рігΟ – ніс-о-рігΟ.

5. Твірна основа може включатися в похідну як в повному вигляді (наприклад: за-ЖИГ-а-ть – за-ЖИГ-а-лк-а), Так і в усіченому вигляді (наприклад: рез-а-ть – рез-до-а – усікається дієслівний суфікс -а-).

При утворенні похідного слова може спостерігатися накладення морфем: однакові частини кінця виробляє основи і початку суфікса накладаються один на одного, в результаті усуваються повтори звуків (і букв) на стику морфем. Наприклад, в парі: беріз-а – беріз-някΟ – накладення морфем немає (кінцеві звуки виробляє основи беріз- і суфікса -нік не збігаються), а в парі: сосна-а – сос-някΟ – кінцевий приголосний виробляє основи н (Щастя й-) І початковий приголосний суфікса н (-НВК) Збігаються і накладаються один на одного.

6. Виробляє (мотивуюче) слово може бути як непохідним, так і похідним. Наприклад, у словотворчих парах: нічнічний; читатичитач виробляють слова (ніч, читати) Є непохідними; в словотворче парі: правдивийправдивість виробляє (мотивуюче) слово правдивий є похідним; воно утворено від іменника правда і становить з іменником словотворчу пару: правдаправдивий.

7. Сукупність усіх однокореневих слів, розташованих з урахуванням послідовності їх утворення, називають словотворчим гніздом. Очолює словотвірне гніздо вихідне слово, або вершина словотвірного гнізда. Це непохідне слово, з яким безпосередньо чи опосередковано пов'язані всі інші однокореневі слова. Наприклад, вершиною словотвірного гнізда: сіль, соляної, сільничка, солонина, сольовий, солити, засолити, засолювання та ін – є іменник сіль; Вершиною словотвірного гнізда: говорити, говоритися, заговорити, вимовити, виговоритися, домовитися, договір та ін – є дієслово говорити.

Словотворча пара (виробляє слово – похідне слово) – це мінімальна одиниця словотвірного гнізда.

Крім пари в словотвірному гнізді можна виділити словотворчу ланцюг (або ланцюжок) – це ряд однокореневих слів, пов'язаних між собою відносинами безпосередній производности: сіль – солити – засолити – засолювання; сіль – соляної – солянка – Соляночка; сіль – солити – пересолити – пересолювати – пересаліваніе.

Примітка. Типовою помилкою при словотворчому аналізі є неправильний вибір виробляючого (мотивуючого слова). Дуже часто, складаючи словотворчу пару, учні в якості виробляє слова обирають вершину всього словотвірного гнізда або один з членів словотворче ланцюжка. При складанні словотворче пари розглядаються два слова, з яких одне безпосередньо пов'язане з іншим словотворчими відносинами. Наприклад, для похідного слова пересолити не можна в якості виробляючого розглядати іменник сіль або прикметник солоний, оскільки дані іменник і прикметник не пов'язані безпосередньо з похідним дієсловом. Виробляють для дієслова пересолити є беспріставочний дієслово солити (солити – пересолити).

8. Члени словотворче пари – похідні слова (похідні основи) і виробляють слова (виробляють основи) – пов'язані за значенням і формально:

 • похідна основа, як правило, складніше за формою, ніж відповідна виробляє, наприклад, у парі: ночьΟ (виробляє основа ноч-) – Нічний-ой (Похідна основа Нічн-) Виробляє основа включає одну морфему – корінь; в похідному слові ноч-н-ой основа складається з кореня (ноч-) І суфікса (-н-);

 • похідне слово, як правило, складніше за значенням відповідного виробляє. При цьому значення похідного слова зазвичай мотивовано значенням виробляє: похідне слово можна визначити за допомогою виробляючого: нічний («такий, який властивий ночі, який буває вночі »); Читач («той, хто читає»);

 • з цього правила є винятки: прислівники з приставкою по-, які пишуться через дефіс (по-літньому, по-товариськи, по-пташиному), Утворені безпосередньо від прикметників (по-літньому ← річний, по-товариському ← товариський, по-пташиному ← пташиний), Хоча за значенням прислівники мотивовані іменниками (по-літньому («Як влітку»), по-товариському («Як товариш»), по-пташиному («Як птах»)).

Примітки.

1) У словотворчих парах, які називають осіб чоловічої і жіночої статі, яка провадить є іменник чоловічого статі, похідним – іменник жіночого роду: вчитель – вчителька; ліфтер – ліфтерша; шахіст – шахістка.

2) У парах: дієслово – іменник, що позначає абстрактне дію, прикметник – іменник, що позначає абстрактний ознака, яка провадить є дієслово або прикметник, а іменник – похідним: пе-ть – пе-ні [j] -е (Дію з дієслова), бережемо-лив-ий – Бережімо-лив-остьΟ (абстрактний ознака).

3) Більшість зворотних дієслів утворено від неповоротних: захищати – захищати-ся; умити – умити-ся.

4) При словотворенні дієслів найбільш типовою є ланцюжок з трьох членів: непохідні беспріставочний дієслово недоконаного виду – префіксальних дієслово доконаного виду – префіксальних дієслово з новим суфіксом недоконаного виду: пис-а-ть – за-пис-а-ть – за-пис-ива-ть; чит-а-ть – про-чит-а-ть – про-чит-ива-ть.

5) Прислівники з суфіксом -про, як правило, утворені від прикметників: хороший – добре; веселий – весело.

9. У російській мові можливі випадки, коли виробляє і похідні основи дорівнюють по складності. У цьому випадку на перший план виходить вмотивованість за значенням. Наприклад, в парі: агіт-Ірового-ть – агіт-аторΟ – основи дорівнюють по складності (включають корінь і суфікс). Але за значенням іменник складніше дієслова (значення іменника мотивовано значенням дієслова). Тому дієслово визнається виробляють, а іменник – похідним: агітуватиагітатор («Особа, яка агітує »).

Аналогічне явище спостерігається в парі істор-й [j] -я – істор-ик. Основи дорівнюють по складності (включають корінь і суфікс). Але по значення другого іменник (історик) Складніше першого (історія) І вмотивовано першим: історіяісторик («Той, хто займається історією »).

Іноді похідна основа може бути навіть простіше виробляє. Наприклад, іменник вхід утворене від дієслова входити: В-хід-і-ть – в-ходØ. При цьому похідна основа іменника включає дві морфеми – приставку і корінь, а виробляє основа дієслова включає три морфеми – приставку, корінь і дієслівний суфікс. Але значення іменника мотивовано значенням дієслова (вхід – «Місце, через яке входять будь-куди »).

Примітки.

1) При однакової складності в парі: особа чоловічої статі – особа жіночої статі – провадить є іменник чоловічого статі: худож-ник – худож-ниць-а («Жінка-художник».

2) При однакової складності в парі: беспріставочний дієслово недоконаного виду – беспріставочний дієслово доконаного виду – провадить визнається дієслово недоконаного виду: реш-а-ть – реш-й-ть.

3) При однакової складності в парі: префіксальних дієслово доконаного виду – префіксальних дієслово недоконаного виду – виробляють зазвичай є дієслово доконаного виду: за-пис-а-ть – за-пис-ива-ть.

4) Бессуффіксние іменники, що позначають абстрактне дію, місце за дією, зазвичай є похідними: біг, торг, вихід, облога. Вони, як правило, утворені від однокореневих дієслів, хоча такі іменники рівні за складністю чи простіше виробляють дієслів: беж-а-ть – бегØ, торг-ова-ть – торгØ, ви-хід-і-ть – ви-ходØ, облог-і-ть – осадØ-а.

5) Бессуффіксние іменники, що позначає абстрактний ознака, зазвичай є похідними: синь, тиша, рань. Вони, як правило, утворені від однокореневих прикметників, хоча рівні за складністю чи простіше виробляють прикметників: син-ий – сіньØ, тихий-ий – тішьØ, ран-н-ий – раньØ. Але: золот-про – золотØ-ой.

Вправа до теми «Словотвір. Словотворчі ланцюжка »

Завдання: розбийте члени словотворчих гнізд на словотворчі ланцюжка та словотворчі пари, вкажіть напрямок производности.

1) Синій, синенький, синюватий, синь, синьо, синяк, синячок, синіти, посиніти, посиніння, синити, синька, синьоокий, сінеглазка.

2) Сіпеть, сипінням, сип, сиплий, сиплуватий, хрипко, сиплість, сиплуватий, сіпнуть, осіпнуть, осиплість, осиплість.

3) Сказати, сказання, підказати, підказувати, підказка, підказувач, подсказчіца, розповісти, розповідати, оповідач, оповідачка, розповідання, оповідання, оповіданнячко, переказати, переказ, переказувати, переказувати, переказаний, передбачити, пророкувати, пророкування, провісник, Предсказательная.

Джерела:

 • Глава «Словотвір. Основні поняття »в посібнику Л.В.Балашовой, В.В. Дементьєва «Російська мова»
 • Вправи до теми «Словотвір. Основні поняття »в посібнику Л.В.Балашовой, В.В. Дементьєва «Російська мова»

Додатково на Генон:

 • Як розібрати слово за складом?
 • Як знайти корінь в слові?
 • Що таке пов'язані коріння в лінгвістиці?
 • Як знайти основу слова?
 • Як знайти закінчення в слові?
 • Що таке побіжна голосна?
 • Що таке морфема?
 • Які є види морфем?
 • Де знайти перелік формотворчих морфем?
 • Де знайти словники ділення слів на морфеми?
 • Що таке афікс?
 • Які є види афіксів?
 • Що таке чергування звуків?
 • Які слова називаються однокореневі?
 • Що таке флексія?
 • Що таке префікс?
 • Що таке постфікс?
 • Що таке Інтерфікси?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply