Де знайти приклади омофонів, омографів і Омоформи?

Омонімія (від гр. Homos – однаковий, ónyma – ім'я), тобто збіг у звучанні і написанні слів, різних за значенням; зовні нагадує багатозначність.

Проте вживання слова в різних значеннях (багатозначність) не дає підстави говорити про появу щораз нових слів, в той час як при омонімії стикаються абсолютно різні слова, що збігаються в звучанні і написанні, але не мають нічого спільного в семантиці. Наприклад: шлюб в значенні «подружжя» і шлюб – «Зіпсована продукція». Перше слово утворене від дієслова брати за допомогою суфікса -до (СР брати заміж), Омонімічное йому іменник шлюб запозичене в кінці XVII століття з німецької мови (нім. Brack – «недолік» сходить до дієслова brechen – «ламати»).

Проблема розмежування омонімії та багатозначності дуже актуальна, і вона частіше виникає в тому випадку, коли омоніми з'являються в результаті семантичного розщеплення багатозначного слова. Наприклад, внаслідок розпаду багатозначного слова з'явилися омоніми: лайка – лайка і брань – війна, битва; мітити – ставити мітку і мітити – намагатися потрапити в ціль, Середа – оточення і Середа – день тижня та ін

Сучасною наукою вироблені деякі критерії розмежування омонімії та багатозначності.

1. Пропонується лексичний спосіб розмежування багатозначності й омонімії, який полягає у виявленні синонімічних зв'язків омонімів і багатозначних слів. Якщо співзвучні одиниці входять в один синонімічний ряд, то у різних значень ще зберігається семантична близькість і, отже, рано говорити про переростання багатозначності в омонимию. Якщо ж у них синоніми різні, то перед нами омонімія. Наприклад, слово корінний в значенні «корінний житель» має синоніми споконвічний, основний; А корінний в значенні «корінне питання» – синонім головний. Слова
основний і головний - синонімічні, отже, перед нами два значення одного і того ж слова. А ось інший приклад: слово худий в значенні «не вгодований» утворює синонімічний ряд з прикметниками худий, щуплий, сухорлявий, сухий, а худий в значенні «позбавлений позитивних якостей» – з прикметниками поганий, поганий, поганий. Слова худий, щуплий та інше, не сінонімізіруются зі словами поганий, кепський. Значить, що розглядаються лексичні одиниці самостійні, тобто омонімічни.

2. Застосовується морфологічний спосіб розмежування двох подібних явищ: багатозначні слова і омоніми характеризуються різним словотвором. Так, лексичні одиниці, що мають ряд значень, утворюють нові слова за допомогою одних і тих же афіксів. Наприклад, іменники хліб – «Хлібний злак» і хліб – «Харчовий продукт, що випікається з борошна», утворюють прикметник за допомогою суфікса -н-; СР відповідно: хлібні сходи і хлібний запах. Інше словотвір властиво омоніми худий і худий. У першого похідні слова: худорба, схуднути, худющий; У другого – погіршити, погіршення. Це переконує в їх повному семантичному відокремленні. У омонімів і багатозначних слів, крім того, і різне формоутворення: худий – худіша; худий – гірше.

3. Використовується і семантичний спосіб розмежування цих явищ. Значення слів-омонімів завжди взаємно виключають одне одного, а у багатозначних слів різні значення не ізольовані одне від іншого, а пов'язані, системні. Бувають випадки, коли омонімія розвивається з багатозначності, але і тоді розбіжність в значеннях досягає такої межі, що виникли в результаті цього слова втрачають яке б то не було смислове схожість і виступають вже як самостійні лексичні одиниці. Наприклад: світло в значенні «схід сонця, світанок» (Трохи світло вже на ногах, і я у ваших ніг) І світло в значенні «земля, світ, всесвіт» (Хотів об'їхати цілий світ, а не об'їхав сотої частки).

Однак всі три способи розмежування багатозначності й омонімії не можна вважати цілком надійними. Бувають випадки, коли синоніми до різним значенням слова не вступають у синонімічні відносини між собою, коли слова-омоніми ще не розійшлися при словотворенні. Тому нерідкі різночитання у визначенні меж омонімії та багатозначності, що позначається на
тлумаченні деяких слів у словниках.

Розмежування омонімії та багатозначності відображено в тлумачних словниках: різні значення багатозначних слів наводяться в одній словниковій статті, а омоніми – в різних. Однак у різних словниках часом одні і ті ж слова представлені по-різному. Так, в «Словнику російської мови» С.І. Ожегова слова покласти – «Помістити що-небудь, де-небудь, куди-небудь» і покласти – «вирішити, постановити» даються як омоніми, а в «Словнику сучасної російської мови» (МАС) – як багатозначні.

Для вивчення явища омонімії можна скористатися спеціальними словниками. Наприклад, «Словником омонімів російської мови» О.С. Ахмановой (М., 1974), в якому російські омоніми перекладені на англійську, французьку, німецьку мови та забезпечені граматичними і стилістичними позначками. Широкому колу читачів адресований «Словник омонімії в російської мови» Н.П. Колесникова (Тбілісі, 1978).

Разом з омонімами зазвичай розглядають суміжні з ними явища, що відносяться до звукової і графічної сторонам мовлення, – омофони, омографи та омоформи.

Слова, які звучать однаково, але пишуться по-різному (луг – цибуля), Називаються омофони (з гр. Homos – однаковий, phone – голос, звук). До явища омофон близькі випадки, коли при проголошенні збігаються, з одного боку, слова, з іншого – частини слів або декілька слів (Не ви, але Сіма, страждала нестерпно, водою Неви носимо).

Слова, які співпадають тільки на листі, але відрізняються вимовою, називаються омографи (з гр. Homos – однаковий, grapho – пишу). Омографи зазвичай мають наголос на різних складах (гуртки – гуртки, потрапляють – потрапляють, сорок – сорок і т.п.). У сучасній мові більше тисячі пар омографів, деякі з них мають різну стилістичне забарвлення: видобуток (Общеліт.) – видобуток (Проф.).

Слова, які співпадають за звучанням тільки в окремих формах (лечу «Лікувати» - лечу «Летіти»), називаються омоформи. Наприклад, вислів Косив косою косою косою може мати кілька різних прочитань: Косив кривої косою заєць або Косив п'яний кривою косою. В даному випадку збігаються форми орудного відмінка іменника коса, прикметника косою і називного відмінка іменника (субстантивовані прикметники) косою.

У мові можна знайти чимало однаково звучних і співпадаючих в написанні мовних одиниць. Однак реальними лексичними омонімами є лише слова однієї і тієї ж сфери вживання. А такі, як, наприклад, лев – тварина і лев – болгарська грошова одиниця, бар – ресторан і бар – одиниця атмосферного тиску, зустрічаються поруч майже виключно в словниках, тому як омоніми в значній мірі потенційні.

Джерела:

  • Глава «Омонімія і суміжні з нею явища» в посібнику І.Б. Голуб «Стилістика російської мови»
  • Глава «Розмежування омонімії та багатозначності» в посібнику Д.Е. Розенталя, І.Б. Голуб, М.А. Теленковой «Сучасна російська мова» (посилання на скачування посібники)

Додатково на Генон:

  • Що таке паронім?
  • Чим відрізняються пароніми від омонімів?
  • Які є словники паронімів?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply