Де знайти приклади ділення слів на склади?

Правила поділу на склади. Правила переносу слів

Розподіл слова на склади часто не збігається з поділом на частини слова (приставка, корінь, суфікс, закінчення) і з поділом слова для переносу.

Наприклад, слово розрахований ділиться на морфеми рас-счит-а-нн-ий (рас – приставка, счит – корінь; а, нн – суфікси; ий – закінчення). Див докладно: Як робити морфемний розбір слова?.

Це ж слово при перенесенні членується наступним чином: рас-вва-тан-ний.

На склади слово ділиться так: ра-ссчі-та-нний.

Правила поділу слів на склади в російській мові

1. У російській мові є різні по чутності звуки: голосні звуки є більш звучними в порівнянні з приголосними звуками.

 • Саме голосні звуки утворюють склади, є складотворної. Слог – це один звук або кілька звуків, вимовних одним видихаючи-тільних поштовхом повітря: во-да, на-у-ка.
 • У слові стільки складів, скільки голосних звуків.

 • Приголосні звуки є неслоговой. При вимові слова приголосні звуки «тягнуться» до гласним, утворюючи разом з голосними склад.

2. Склад може складатися з одного звуку (і тоді це обов'язково голосний) або декількох звуків (в цьому випадку в складі, крім гласного, є приголосний або група приголосних): Обідок - о-бо-док; країна - стра-на; нічник - но-чнік; мініатюра - мі-ні-а-тю-ра. Якщо склад складається з двох і більше звуків, то починається він обов'язково з приголосного.

3. Склади бувають відкритими і закритими.

 • Відкритий склад закінчується на голосний звук: во-да, стра-на.
 • Закритий склад закінчується на приголосний звук: сон, лай-нер.
 • Відкритих складів в російській мові більше. Закриті склади зазвичай спостерігаються в кінці слова: но-чнік (Перший склад відкритий, другий – закритий), о-бо-док (Перші два склади відкриті, третій – закритий).
 • У середині слова слог, як правило, закінчується на голосний звук, а приголосний або група приголосних, що стоять після голосного, зазвичай відходять до подальшого стилю: но-чнік, ді-ктором.
 • У середині слова закриті склади можуть утворювати лише непарні дзвінкі приголосні [й], [р], [р '], [л], [л'], [м], [м '], [н], [н'] (сонорні): травень-ка, Сонь-ка, со-лом-ка.

4. Іноді в слові можуть писати два приголосних, а звучати один, наприклад: зжити [Іж: ит ']. Тому в даному випадку виділяються два склади: і-зжіть. Поділ на частини з-жити відповідає правилам переносу слова, а не поділу на склади.

Те ж саме можна простежити на прикладі дієслова виїжджати, в якому поєднання приголосних зж звучить як один звук [ж:]; тому поділ на склади буде – у-е-зжатія, а поділ слова для переносу – уез-жати.

Особливо часто помилки спостерігаються при виділенні складів у форм дієслів, що закінчуються на -тся,-ться.

 • Ділення вити-ся, тисне-ся є поділом на частини для переносу, а не розподілом на склади, оскільки в таких формах поєднання букв тс, тьс звучить як один звук [ц].
 • При поділі на склади поєднання букв тс, тьс цілком відходять до подальшого стилю: ві-ться, жме-ться.

5. При поєднанні кількох приголосних у середині слова:

 • два однакових приголосних обов'язково відходять до подальшого стилю: о-ттечь, да-нний;
 • два і більше приголосних зазвичай відходять до подальшого стилю: ша-пка, ра-вний. Виняток становлять поєднання приголосних, у яких першим є непарний дзвінкий (сонорні): літери р, рь, л, ль, м, мь, н, нь, ій: мар-ка, зорь-ка, бул-ка, стель-ка, дам-ка, бан-ка, лазень-ка, лай-ка.

Правила переносу в російській мові

1. При перенесенні слів можна ні залишати в кінці рядка, ні переносити на іншу сторону частину слова, не складову складу; наприклад, не можна переносити Просимо-тр, ст-рах.

2. Не можна відокремлювати приголосну від наступної за нею гласною.

Неправильно:

люб-овь
дяд-енька
реб-ята
паст-ух

Правильно:

лю-бовь
дя-денька, дядень-ка
ре-бята, ребя-та
па-стух, пас-потух

Примітка 1. При перенесенні слів з односложной приставкою на приголосну, що стоїть перед голосною (крім и), Бажано не розбивати приставку переносом; проте можливе перенесення і відповідно до щойно наведеним правилом: без-розумний і бе-зумний, без-відповідальний і бе-зответственний; раз-зачарований і ра-зочарованний; без-аварійний і бе-заварійний.

Примітка 2. Якщо після приставки стоїть буква и, то переносити частину слова, що починається з и, не дозволяється.

Неправильно:

раз-искать
роз-игриш

Правильно:

ра-зискать, разис-кати
ро-зигриш, розиг-Риш

Примітка 3. Слова, в яких в даний час приставка чітко не виділяється, переносяться у відповідності з основним правилом: ра-зорять, разо-рять; ра-зуть, ра-зум.

3. Не можна відривати літери ь та ь від попередньої приголосної.

Неправильно:

під-'езд
бол-ьшой
бул-ьон буль-он

Правильно:

под-езд
біль-шой
бу-льон

4. Не можна відривати букву ї від попередньої голосної.

Неправильно:

во-йна
сто-йкій
фе-йерверк
ма-йор

Правильно:

вої-на
стій-кий
фей-ерверк, Фейер-Верке
травень-ор

5. Не можна залишати в кінці рядка або переносити на інший рядок одну букву.

Неправильно:

а-кація акації-я

Правильно:

ака-ція

6. При перенесенні слів з приставками не можна розбивати односкладові приставку, якщо за приставкою йде приголосний.

Неправильно:

по-дбіть
ра-змах

Правильно:

під-бити
раз-мах

7. При перенесенні слів з приставками можна залишати в кінці рядка при приставці початкову частину кореня, не складову складу.

Неправильно:

прис-лать
отс-транять

Правильно:

при-слати
від-странять

8. При перенесенні складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо ця частина не становить складу.

Неправильно:

пятіг-раммовий

Правильно:

п'яти-грамовий, пятіграм-мовий

9. Не можна залишати в кінці рядка або переносити в початок наступної дві однакові приголосні, що стоять між голосними.

Неправильно:

жу-жжать
ма-ССА
ко-нний

Правильно:

жуж-жати
мас-са
кон-ний

Це правило не стосується початковим подвійним згодним кореня: спалений, Поссеоріть, а також до подвійних Відповідно до другої основи в складних словах: нововведення.

10. Не можна розбивати перенесенням односкладові частина складноскорочені слова.

Неправильно:

спе-цодежда

Правильно:

спец-одяг

11. Не можна розбивати перенесенням літерні абревіатури, як пишуться одними прописними, так і пишуться частиною рядковими, частиною прописними або прописними з цифрами: СРСР, МЗС, КЗпП, ТУ-104.

12. З викладених вище правил переносу слід, що

 • багато слів можна переносити різними способами; при цьому слід віддавати перевагу такі переноси, при яких не розбиваються значущі частини слова. Можливі варіанти переносів:

шум-ний, шу-мний
грубить-кий, дер-зкій, де-рзкій
рід-ство, родст-во, Родс-тво
дет-ський, дитяч-кий
клас-ний, клас-сний
лов-кий, ло-вкій
ковзати-кий, скільки-зкій, ско-льзкій
біт-ва, бі-тва
сук-но, су-КНО
пробу-ганізацій, пробуджена-деніе
Альо-ксандр, Алек-сандра, Олексан-дра, Алекса-ндра, Александ-ра
ца-пля, цап-ля
кресть-янин, селянам-нін, кре-стьянін, крес-тьянін
Сесто-ра, се-стра, сес-тра

 • Деякі слова не підлягають переносу, наприклад: Азія, дізнаюся, фойє.

13. Не можна переносити скорочені позначення мір, відриваючи їх від цифр, вказують число вимірюваних одиниць: 1917 / р., 72 / м, 253/км, 10/кг.

14. Не можна переносити «нарощення», тобто відривати при переносі від цифри поєднане з нею дефісом граматичне закінчення; наприклад, не можна переносити: 1/-е, 2/-го.

15. Не можна розбивати перенесеннями умовні графічні скорочення типу т.д., і т.п., і пр., тобто, про-во.

16. Не можна переносити на інший рядок пунктуаційні знаки, крім тире, що стоїть після крапки або після двокрапки перед другою частиною перерваної прямої мови.

17. Не можна залишати в кінці рядка відкриває дужку і відкриваючі лапки.

Вправа до теми «Правила поділу на склади. Правила переносу слів »

Завдання: розбийте на склади дані слова; у дужках розділіть ці ж слова для переносу; виділіть слова, які не можна розділити для переносу.

Голиш, голяка, йоржем, ураган, тюрбан, орган, ясновельможний, плівковий, обганяти, безперечний, гамма, безстроковий, прибиральний, уроджений, узголів'я, новела, зубрила, діадема, телеграма, емблема, пальма, казарма, рима, фірма, тьма, яма, жовтизна, вітчизна, королівна, відьма, арена, флейточка, радіо, точка, редька, калька, вуалькой, каланча, паїнька, суперечка, дублянка, ящурка, прейскурант, перекроюватися, перекроювати, приємний, засоби, змарнілий, мистецтво, дії, розклад, діяльність, впав, представник, віжки, колектив, апарат, комісія, рівноправний, об'єктив, борються, район, співробітник, в'їзд, виїзд, під'їзд, розправитися, підробитися, розсипається, співробітник, підсумувати, використовуючи, розшукати, накопичений, відвантажив, відвантажили, під'їжджати.

Джерела:

 • Правила переносу слів на сайті «Довідкова служба російської мови»
 • Правила переносу слів в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»
 • Вправи до теми «Склад. Правила переносу слів »у посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply