Де завантажити класифікатор КВЕД і знайти довідник ОКВЕД?

Класифікація видів економічної діяльності (скороч. КВЕД) – частина Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації Російської Федерації (ЕСКК).

ОКВЕД розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, Центром з економічних класифікацій.

Створений на основі офіційної російської версії Статистичної класифікації видів економічної діяльності в Європейському економічному співтоваристві (КДЕС) (англ. Statistical classification of economic activities in the European Community). шляхом збереження в ОКВЕД з КДЕС Ред.1 кодів (до чотирьох знаків включно) і найменувань відповідних позицій без зміни обсягів понять. Ведення КВЕД здійснює Мінекономрозвитку Росії. При веденні ОКВЕД Мінекономрозвитку Росії здійснює взаємодію з ВНИИКИ Держстандарту Росії. Класифікатор ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) прийнятий постановою Держстандарту N 454-ст від 6 листопада 2001 р., введений в дію з 1 січня 2003 р. З 1 січня 2008 доповнений класифікатором ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), затвердженим наказом Ростехрегулювання N 329-ст від 22 листопада 2007 Замінює Загальносоюзний класифікатор галузей народного господарства (ЗКГНГ) і частині I і IV Загальноросійського класифікатора видів економічної діяльності, продукції і послуг (ОКДП), стосуються економічної діяльності.

Організацією обов'язкового узгодження проектів змін до ОКВЕД є Держкомстат Росії.

Особливості, що відображають потреби російської економіки по деталізації видів діяльності, враховуються в угрупованнях ОКВЕД з п'яти-і шестизначними кодами. ОКВЕД призначений для класифікації та кодування видів економічної діяльності та інформації про них.

ОКВЕД використовується при вирішенні таких основних завдань, пов'язаних з:

 • класифікацією та кодуванням видів економічної діяльності, які заявляються господарюючими суб'єктами при реєстрації;
 • визначенням основного та інших фактично здійснюваних видів економічної діяльності господарюючих суб'єктів;
 • розробкою нормативних правових актів, що стосуються державного регулювання окремих видів економічної діяльності;
 • здійсненням державного статистичного спостереження за видами діяльності за розвитком економічних процесів;
 • підготовкою статистичної інформації для зіставлень на міжнародному рівні;
 • кодуванням інформації про види економічної діяльності в інформаційних системах і ресурсах, єдиному державному реєстрі підприємств та організацій, інших інформаційних регістрах;
 • забезпеченням потреб органів державної влади та управління в інформації про види економічної діяльності при вирішенні аналітичних задач.

ОКВЕД складається з 17 розділів:

 • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
 • Рибальство, рибництво
 • Видобуток корисних копалин
 • Обробні виробництва
 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
 • Будівництво
 • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування
 • Готелі та ресторани
 • Транспорт і зв'язок
 • Фінансова діяльність
 • Операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг
 • Державне управління і забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення
 • Освіта
 • Охорона здоров'я та надання соціальних послуг
 • Надання інших комунальних, соціальних та персональних послуг
 • Надання послуг з ведення домашнього господарства
 • Діяльність екстериторіальних організацій

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності. Економічна діяльність має місце тоді, коли ресурси (устаткування, робоча сила, технології, сировину, матеріали, енергія, інформаційні ресурси) об'єднуються у виробничий процес, що має на меті виробництво продукції (надання послуг). Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції (наданням послуг).

ОКВЕД включає перелік класифікаційних угруповань видів економічної діяльності та їх опису (додаток А).

У ОКВЕД використані ієрархічний метод класифікації та послідовний метод кодування. Код угруповань видів економічної діяльності складається з двох-шести цифрових знаків, і його структура може бути представлена в наступному вигляді:

ХХ. – Клас;

ХХ.Х – підклас;

Хх.хх – група;

ХХ.ХХ.Х – підгрупа;

ХХ.ХХ.ХХ – вид.

Для забезпечення відповідності записів кодів КОАТУУ записам кодів КДЕС Ред.1 в кодах ОКВЕД між другим і третім знаками коду ставиться крапка. При наявності додаткових порівняно з КДЕС Ред.1 рівнів поділу крапка ставиться також між четвертим і п'ятим знаками коду. В класифікатор за аналогією з КДЕС Ред.1 введені розділи і підрозділи із збереженням їхнього літерних позначень.

Наприклад:

Розділ D Оброблювальні виробництва

Підрозділ DA Виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну

15

Виробництво харчових продуктів, включаючи напої

15.1

Виробництво м'яса і м'ясопродуктів

15.11

Виробництво м'яса

15.11.1

Виробництво м'яса та харчових субпродуктів великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, тварин родини конячих

15.11.2

Виробництво щипаної вовни, сирих шкур і шкір великої рогатої худоби, тварин родини конячих, овець, кіз і свиней

15.11.3

Виробництво харчових тваринних жирів

15.11.4

Виробництво не харчових субпродуктів

В якості класифікаційних ознак видів економічної діяльності в ОКВЕД використовуються ознаки, що характеризують сферу діяльності, процес (технологію) виробництва і т.п. В якості додаткового (в межах одного і того ж процесу виробництва) може виділятися ознака "використовувані сировина і матеріали".

Приклад використання класифікаційної ознаки "сфера діяльності":

Розділ А Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

01

Сільське господарство, мисливство та надання послуг у цих областях

01.1

Рослинництво

Розділ З Видобуток корисних копалин

Розділ I Транспорт і зв'язок

60

Діяльність сухопутного транспорту

61

Діяльність водного транспорту

62

Діяльність повітряного транспорту

63

Допоміжна і додаткова транспортна діяльність

64

Зв'язок

64.1

Поштова та кур'єрська діяльність

Приклад використання класифікаційної ознаки "процес виробництва":

Підрозділ СА Добування паливно-енергетичних корисних копалин

10

Видобуток кам'яного вугілля, бурого вугілля і торфу

10.1

Видобуток, збагачення та агломерація кам'яного вугілля

10.10

Видобуток, збагачення та агломерація кам'яного вугілля

10.10.1

Видобуток кам'яного вугілля

10.10.11

Видобуток кам'яного вугілля відкритим способом

10.10.12

Видобуток кам'яного вугілля підземним способом

У відповідності з міжнародною практикою в ОКВЕД не враховуються такі класифікаційні ознаки, як форма власності, організаційно-правова форма та відомча підпорядкованість господарюючих суб'єктів, не робиться розходжень між внутрішньою і зовнішньою торгівлею, ринковими і неринковими, комерційними та некомерційними видами економічної діяльності.

Класифікація видів діяльності по встановленню та (або) монтажу будівельних елементів та устатковання, необхідних для експлуатації будівель, у відповідності з міжнародною практикою здійснюється в угрупованні 45 "Будівництво". Наприклад, установка і монтаж обладнання для опалення та вентиляції, ліфтів та ескалаторів, електрообладнання, систем електро-, газо-і водопостачання, віконних та дверних блоків і т.п.

Класифікація видів діяльності з технічного обслуговування і (або) ремонту приладів, апаратури, машин, устаткування, транспортних засобів та ін здійснюється в угрупованнях, в яких відображається виробництво даної продукції, за винятком технічного обслуговування і (або) ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (угруповання 50.2 і 50.4), побутових виробів та предметів особистого вжитку (угруповання 52.7), офісних машин і обчислювальної техніки (угруповання 72.5).

Додаток А до ОКВЕД включає описи видів економічної діяльності, що розкривають зміст угруповань і / або дають відсилання до інших угруповань класифікатора. При цьому опису вищестоящих угрупувань поширюються на всі вхідні в них угруповання.

Наприклад:

71.10

Оренда легкових автомобілів

Це угрупування включає:

- оренду легкових автомобілів і легких автофургонів до 3,5 т без водія

Цей підклас не включає:

- оренду легкових автомобілів з водієм, див. 60.22

- фінансовий лізинг, див. 65.21

Описи угруповань ОКВЕД з кодами до чотирьох знаків включно за обсягами понять відповідають описам аналогічних угруповань КДЕС Ред.1. При деталізації угруповань з чотиризначними кодами описи до них або не приведені (якщо опису нижчестоящих угрупувань в сукупності відповідають обсягу понять опису чотиризначною угруповання), або наведені не повністю і містять частину опису, що відноситься до всіх нижчестоящим угрупованням.

Побудова окремих угруповань ОКВЕД має такі особливості. У розділі В "Рибальство, рибництво" виділена діяльність сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції, до яких, у відповідності з Федеральним законом "Про сільськогосподарську кооперацію", відносяться риболовецькі артілі (колгоспи), виробництво сільськогосподарської (рибної) продукції і обсяг вилову водних біоресурсів в яких становить у вартісному вираженні більше 70% загального обсягу виробленої продукції.

У класі 27 ОКВЕД угруповання 27.1 і 27.3 мають особливості побудови, пов'язані з тим, що Російська Федерація не приєдналася до Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС).

У класі 73 опису угруповань наведено згідно з Федеральним законом "Про науку і державної науково-технічної політики" від 23 серпня 1996 р. N 127-ФЗ, де також визначено, що, науковий і (або) науково-технічний результат – продукт наукової і (або) науково-технічної діяльності, що містить нові знання або рішення і зафіксований на будь-якому інформаційному носії, а наукова і (або) науково-технічна продукція – науковий та (або) науково-технічний результат, в тому числі результат інтелектуальної діяльності, призначений для реалізації.

Науково-технічна діяльність, визначена Федеральним законом "Про науку і державної науково-технічної політики" від 23 серпня 1996 р. N 127-ФЗ, як діяльність, спрямована на одержання, застосування нових знань для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем, забезпечення функціонування науки, техніки і виробництва як єдиної системи, відноситься в ОКВЕД до класів 73 і 74.

У групу 75.11 поряд з діяльністю інших федеральних органів виконавчої влади включено діяльність Мін'юсту Росії та його територіальних органів за чинною структуру федеральних органів виконавчої влади. Крім того, розширено в порівнянні з КДЕС Ред.1 опису груп 75.11, 75.13 та змінено найменування групи 75.23.

У класі 80 "Освіта" найменування угруповань 80.1, 80.2, 80.3 та їх описи наведені у відповідності з Федеральним законом "Про освіту" від 10 липня 1992 р. N 3266-1 (в редакції Федеральних законів від 13 січня 1996 р. N 12 – ФЗ і від 16 листопада 1997 р. N 144-ФЗ).

При використанні ОКВЕД для класифікації діяльності, виконуваної за винагороду або на договірній основі, слід розглядати цю діяльність як діяльність господарюючих суб'єктів, що виробляють ту ж продукцію або надають послуги за власний рахунок. При цьому виділяються два основних типи діяльності господарюючих суб'єктів, здійснюваної за винагороду або на договірній основі:

 • виконання робіт по документації замовника, коли підрядник подає субпідряднику всю технічну документацію, необхідну для виробництва замовленої продукції. Наприклад, у металургійному виробництві (кування, різання, штампування, лиття);
 • виконання робіт за замовленням, коли субпідрядник піддає певній обробці об'єкт, що поставляється підрядником. До таких об'єктів може відноситися сировину, деталі машин, піддані механічній обробці і т.д. Виконувана за замовленням робота може полягати в обробці металів, підготовці фруктів для консервування і т.д.

Діяльність суб'єктів господарювання з продажу від свого імені продукції, виробленої за їх замовленням на інших підприємствах, класифікується в розділі G (оптова та роздрібна торгівля). Коли господарюючі суб'єкти відіграють істотну роль у проектуванні та розробці продукції (забезпечують виконавця технічної, технологічної, конструкторської документацією, необхідною для виробництва; передають виконавцю "ноу-хау", патенти тощо, тобто фактично стимулюють виробництво принципово нової для нього продукції ), приймають на себе ризик, пов'язаний з виробництвом (є власниками сировини і матеріалів, з яких виробляється продукція; передають виконавцю в оренду або в лізинг на час виконання замовлення необхідне обладнання, технологічні пристосування і т.д.), і обсяг виробництва даної продукції протягом року становить не менше 50% продукції цього виду на підприємстві в цілому, їх діяльність класифікується так, як якщо б ця продукція вироблялася господарюючим суб'єктом самостійно.

Нижче представлені посилання на сайти по КВЕД

 • Програма класифікатор КВЕД (КДЕС 1, КДЕС 1.1).
 • Коди КВЕД з останніми змінами.
 • Довідник ОКВЕД.
 • ОКВЕД з розшифровкою кодів.
 • Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), розділи ОКВЕД, довідник ОКВЕД.
 • ОКВЕД на сайті СІРІУС НТ – електронний варіант.
 • Програма для добірки ОКВЕД.
 • Онлайн-сервіс для вибору кодів КОАТУУ.
 • Програма класифікатор КВЕД.
 • Перевірка кодів контрагентів.

Джерела інформації:

Додатково від Генона:

 • Що таке саморегульована організація (СРО)? Де в Інтернеті знайти сайти саморегулівних організацій (СРО)? (В одній відповіді)
 • Що таке "Всеросійське генеалогічне древо" (ВГД)?
 • Що таке синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ)? Як лікувати і запобігти розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності СДУГ? (В одній відповіді)
 • Що таке затримка психічного розвитку (ЗПР)? Яка профілактика і корекція ЗПР (затримки психічного розвитку)? (В одній відповіді)

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply