Де в інтернеті можна знайти літературу по ТРИЗ?

Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) – наука про загальні закони розвитку штучних систем.

Об'єктом ТРИЗ є всі штучні системи. ТРИЗ вводить такі поняття, як тризну підхід, тризна мислення та інші.

ТРИЗ позиціонує себе міждисциплінарна наука, покликана об'єднати і систематизувати знання тих областей, які до цих пір було прийнято вважати різними і несумісними. Дана мета досягається в ТРИЗ за рахунок аналізу та виявлення загальних принципів, підходів, законів, закономірностей і тенденцій розвитку в процесі наукового пізнання. Найбільш вагомими теоріями, що об'єднуються ТРИЗ, можна назвати наступні:

 • Теорія систем
 • Системні дослідження
 • Теорія прийняття рішень
 • Синергетика
 • Кібернетика
 • Теорія інформації
 • Теорія управління

ТРИЗ пропонує потужні інструменти для засобів аналізу синтезу рішень.

ТРИЗ розроблена радянським ученим і письменником Генріхом Сауловичем Альтшуллером. Перша робота по ТРИЗ була опублікована в 1956 році. Основна суть ТРИЗ – виявлення і використання законів, закономірностей і тенденцій розвитку технічних систем.

Г.С. Альтшуллер спільно з Р.Б. Шапіро в 1946 р. усвідомили необхідність створення технології, що дозволяє відмовитися від методу проб і помилок і направлено шукати рішення. Вони проаналізували тисячі патентів і з'ясували, що техніка розвивається закономірно. Ці закономірності можна пізнати і використати для розвитку систем і при вирішенні винахідницьких завдань. Вони також з'ясували, що для вирішення складних винахідницьких завдань необхідно виявити і розв'язати суперечності, тобто визначити корінь проблеми і видалити цей корінь.

Постулати ТРИЗ:

 • Техніка розвивається за певними законами.
 • Для розв'язання винахідницьких завдань необхідно виявити і вирішити протиріччя.
 • Винахідницькі проблеми можна класифікувати і вирішити відповідним методом.
 • Г.С. Альтшуллер прийшов до висновку, що фундаментом майбутньої теорії винахідництва повинні бути закони розвитку технічних систем.
 • Альтшуллером була розроблена система законів розвитку техніки.

Винахідницьке і рутинне мислення

Відмінність винахідницького і рутинного (традиційного) мислення. При рутинному мисленні ми шукаємо компроміс. У винахідницькому мисленні ми виявляємо протиріччя, що лежить в глибині проблеми. Поглиблюючи і загострюючи протиріччя, ми визначаємо першопричини, що породили дане протиріччя. Вирішуючи протиріччя, отримуємо результат без недоліків.

Основні функції ТРИЗ:

 • Рішення творчих і винахідницьких завдань будь-якої складності і спрямованості без перебору варіантів.
 • Прогнозування розвитку технічних систем (ТС) та отримання перспективних рішень (в тому числі і принципово нових).
 • Розвиток якостей творчої особистості.
 • Допоміжні функції ТРИЗ
 • Рішення наукових і дослідницьких завдань.
 • Виявлення проблем, труднощів і завдань при роботі з технічними системами і при їх розвитку.
 • Виявлення причин браку та аварійних ситуацій.
 • Максимально ефективне використання ресурсів природи і техніки для вирішення багатьох проблем.
 • Об'єктивна оцінка рішень.
 • Систематизування знань будь-яких областей діяльності, що дозволяє значно ефективніше використовувати ці знання і на принципово новій основі розвивати конкретні науки.
 • Розвиток творчої уяви і мислення.
 • Розвиток творчих колективів.

Структура ТРИЗ

 • Закони розвитку технічних систем (ТС).
 • Інформаційний фонд ТРИЗ.
 • Вепольний аналіз (структурний речовинно-польовий аналіз) технічних систем.
 • Алгоритм рішення винахідницьких завдань – Арізо.
 • Метод виявлення та прогнозування аварійних ситуацій і небажаних явищ («диверсійний аналіз»).
 • Методи системного аналізу та синтезу.
 • Функціонально-вартісний аналіз.
 • Методи розвитку творчої уяви.
 • Теорія розвитку творчої особистості.
 • Теорія розвитку творчих колективів.

Інформаційний фонд

 • Система стандартів на рішення винахідницьких завдань.
 • Завдання-аналоги.

Технологічні ефекти:

 • фізичні,
 • хімічні,
 • біологічні,
 • математичні,
 • геометричні.
 • Прийоми усунення протиріч і таблиці їх застосування.
 • Ресурси природи і техніки і способів їх використання.

Області застосування ТРВЗ

Спочатку ТРИЗ створювався для вирішення винахідницьких задач у технічних системах. Сьогодні ТРИЗ використовується для вирішення завдань в різних областях, наприклад:

 • бізнес,
 • природничі науки,
 • педагогіка,
 • література,
 • мистецтво і т.д.

Критика ТРИЗ

ТРИЗ замислювалася як «точна наука». Проте з плином часу критики ТРИЗ почали вказувати на вади, які, на їхню думку, призвели до застою в розвитку ТРИЗ після смерті автора, а також до суттєвих складнощів у практичному її застосуванні. А саме:

 • У ТРИЗ була зроблена спроба сформулювати закони розвитку технічних систем, які повинні були лягти в основу ТРВЗ і в основу загальної методології вирішення завдань. Однак більшість з сформульованих законів такими не є. Їх швидше слід було б назвати закономірностями розвитку техніки, причому далеко не повними. З цієї причини стрункої методології вирішення завдань, заснованої на законах розвитку, так і не з'явилося. А сформульовані закони в основному використовувалися в якості методичних обгрунтувань до процитованими прикладам винаходів.
 • Удосконалення Арізо (створення нових модифікацій від Арізо-77 до Арізо-85В) йшло не по дорозі усунення допущених неточностей у процедурах виявлення суперечності, а по шляху ускладнення алгоритму. У результаті остання офіційна модифікація алгоритму Арізо-85В перетворилася на надзвичайно громіздку і малопридатними для практичного використання конструкцію.
 • У ТРИЗ так і не були знайдені чіткі механізми переходу від сформульованого протиріччя до його практичного вирішення. Це створювало серйозні складнощі у вирішенні реальних завдань за допомогою Арізо.
 • ТРИЗ декларувала відмову від методології активізації перебору варіантів, однак частина так званих інструментів ТРИЗ представляли собою саме такі методи (метод маленьких чоловічків, оператор РВС, вепольний аналіз).
 • Вепольний аналіз представлявся в ТРИЗ науковим підходом, в основі якого закладений аналіз закономірностей структурного розвитку технічних об'єктів. Однак допущення використання в ВЕПОЛЬ неіснуючих фізичних полів, а також можливість неоднозначного трактування вепольний конструкцій і правил їх перетворення дозволяють віднести вепольний аналіз скоріше до методів активізації перебору варіантів, ніж до наукового аналізу.
 • Найбільш близьким до ідеї формалізації процедури розв'язання винахідницьких завдань було створення в ТРИЗ таблиці і прийомів дозволу технічних протиріч. Цей підхід був заснований на статистичному аналізі існуючих на той час описів винаходів. Однак, незважаючи на наявні перспективи, він не отримав в ТРИЗ подальшого розвитку і з причини ряду наявних недоліків і морального застарівання статистичних висновків втратив свою актуальність для практичного використання.
 • Поширена думка про можливість впровадження ТРВЗ в реальне виробництво. Однак за своєю суттю ТРИЗ є індивідуальним методом вирішення завдань, застосування якого є особистим вибором для людини. З цієї причини зробити ТРИЗ частиною того чи іншого виробничого процесу важко, хоча підприємство може організувати навчання ТРИЗ своїх співробітників з метою підвищення їх творчих можливостей.
 • У період свого активного розвитку (80-ті роки ХХ ст.), Коли теорії розв'язання винахідницьких завдань почали навчати фахівців підприємств електротехнічної галузі в рамках впроваджувати там методу функціонально-вартісного аналізу (ФВА), зазначені недоліки і помилки успішно компенсувалися ентузіазмом прихильників ТРИЗ. Тим не менш, існуючі вади ТРИЗ і відхід з ТРВЗ в результаті кризи виробництва її основних розробників, які виявили ці недоліки, призвели до застою в розвитку теорії. Можливо, в цьому основна причина того, що за останнє десятиліття в ТРИЗ не з'явилося нічого істотно нового.

Сучасний ТРИЗ

Сучасний ТРИЗ включає в себе кілька шкіл, розвиваючих класичний ТРИЗ і добавляющих нові розділи, відсутні в класиці. Глибоко пророблена технічне ядро ТРИЗ (прийоми, Арізо, вепольний аналіз) залишається практично незмінним, і діяльність сучасних шкіл спрямована в основному на переосмислення, реструктурування і просування ТРИЗ, тобто має більше філософський і рекламний, ніж технічний, характер. У зв'язку з цим сучасні школи ТРИЗ нерідко дорікають (як з боку, так і взаємно) у безплідді і марнослів'ї. ТРВЗ активно застосовується в області реклами, бізнесу, мистецтва, раннього розвитку дітей і так далі, хоча спочатку був розрахований на технічну творчість.

Класичний ТРИЗ є загальнотехнічної версією. Для практичного використання в техніці необхідно мати безліч спеціалізованих версій ТРИЗ, що відрізняються між собою номенклатурою і змістом інформаційних фондів. Деякі великі корпорації застосовують елементи ТРИЗ, адаптовані до своїх областях діяльності.

В даний час відсутні спеціалізовані версії ТРИЗ для стимуляції відкриттів в області наук (фізики, хімії, біології і т.д.).

Головною перешкодою в розвитку ТРИЗ вважають відсутність методології аналізу вихідної проблемної ситуації, діагностування і прогнозування проблем як джерела постановки цілей удосконалень соціотехнічних систем.

Рекомендована література по ТРИЗ

Російською мовою

 • Альтшуллер Г.С., Шапіро Р.Б. Про психології винахідницької творчості / / Питання психології. – 1956. – № 6. – С. 37-49.
 • Альтшуллер Г.С. Як навчитися винаходити. – Тамбов: Кн. изд., 1961. – 128 с.
 • Бахтамов Р. Вигнання Шестикрилого Серафима. – М.: Детгиз, 1961. – 127 с.
 • Альтшуллер Г.С. Як працювати над винаходом. Про теорії винахідництва. Азбука раціоналізатора. – Тамбов :: Кн. изд., 1963. – С. 274-304.
 • Альтшуллер Г.С. Основи винахідництва. – Воронеж: Центрально-Чорноземне кн. изд., 1964. – 240 с.
 • Альтшуллер Г.С. Алгоритм винаходу. – М: Московський робітник, 1969. – 272 с. (2-е изд. – 1973. 296 с.).
 • Теорія і практика розв'язання винахідницьких завдань / Под ред. Г. Альтшуллера. – Горький, 1976. – 198 с.
 • Альтшуллер Г.С. Творчість як точна наука: Теорія рішення винахідницьких задач. – М.: Сов.радіо, 1979. – 184 с. (Кібернетика).
 • Комплексний метод пошуку нових технічних рішень / Авт.: М.І. Вайнермана, Б.І. Голдовський, В.П. Горбунов, Л.А. Заполянскій та ін – Горький: Знання, 1989. Ч. 1. Основна послідовність дій. – 19 с. Ч.2. Оператори. – 34 с. Ч.3. Масиви інформації. – 78 с.
 • Гаріна-Домченко А.Н., Петров В.М. Творчість – твоя професія: Методи технічної творчості. – Л.: ВНДІ профтехосвіти. 1979. – 314 с.
 • Альтшуллер Г.С., Селюцкій А.Б. Крила для Ікара: Як вирішувати винахідницькі задачі. – Петрозаводськ: Карелія, 1980. – 224 с.
 • Бородастов Г.Б., Альтшуллер Г.С. Теорія і практика розв'язання винахідницьких завдань. Навчально-методичний посібник. М.: ЦНДІ Інформації по атомній промисловості. – 1980. – 92 с.
 • Купріхін А.І. Основи наукових досліджень: Учеб. посібник. – Новосибірськ: НЕІ, 1981. – 120 с.
 • Петров В.М. Сучасні методи науково технічної творчості. – Л.: НВО «Уран», 1981. – 40 с.
 • Стандартні рішення винахідницьких завдань: Метод. розробка / Сост. Г.С. Альтшуллер; ВІПК Минцветмет СРСР. – Свердловськ, 1982. – 34 с.
 • Альтшуллер Г.С. Алгоритм рішення винахідницьких завдань «Арізо-82Г». – М.: ІПК М-ва хім. і нафтохім. машиностр, 1983. – 24 с.
 • Чус О.В., Данченко В.М. Основи технічної творчості. – Київ: Донецьк: Вища школа. 1983. – 184 с.
 • Альтов Г. І тут з'явився винахідник: Науково-популярна книга. – М.: Дет. лит. 1984. – 126 с., (Знай та вмій). 1987, 1989. – 142 с., 2000. – 160 с.
 • Жигулев Г.П., Альтшуллер Г.С., Злотін Б.Л., В.П. Остріков В.П. Основи технічної творчості. Навчальний посібник. – Ростов-на-Дону: Ін-т с.-г. машиностр., 1984. – 97 с.
 • Альтшуллер Г.С., Злотін Б.Л., Філатов В.І. Професія – пошук нового (Функціонально-вартісний аналіз і теорія рішення винахідницьких задач як система виявлення резервів економіки). – Кишинів: Картя Молдовеняске, 1985. – 196 с.
 • Альтшуллер Г. С. Знайти ідею. Введення в теорію розв'язання винахідницьких завдань. – Новосибірськ: Наука, 1986. – 209 с.
 • Злотін Е.С., Петров В.М. Методи науково-технічної творчості. – Л.: ЛДНТП, 1987. – 20 с.
 • Зухвалі формули творчості / Сост. А.Б. Селюцкій. – Петрозаводськ: Карелія, 1987. – 269 с. – (Техніка-молодь-творчість).
 • Пошук нових ідей: від осяяння до технології (Теорія і практика розв'язання винахідницьких завдань) / Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотін, А.В. Зусман, В.І. Філатов. – Кишинів: Картя Молдовеняске, 1989. – 381 с.
 • Альтшуллер Г.С., Злотін Б.Л., Зусман А.В. Теорія і практика розв'язання винахідницьких завдань. Методичні рекомендації. – Кишинів, 1989. – 127 с
 • Альтшуллер Г. С., Вєрткін І. М. Як стати генієм: Життєва стратегія творчої особистості. – Мн.: Білорусь, 1994. – 479 с.
 • Альтшуллер Г.С., Вєрткін І.М. Життєва стратегія творчої особистості (ЖСТЛ-2). – Лат. регіон. шк. наук.-техн. творчості молоді. – Рига, 1987. – 114 с.
 • Шевченко Ю.А. Технічна творчість: Учеб. посібник. – Фрунзе: ФПІ, 1987. – 100 с.
 • Саламатов Ю.П. Як стати винахідником: 50 годин творчості. Кн. для вчителя. – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.
 • Голдовський Б.І. Вайнермана М.І. Комплексний метод пошуку рішень технічних проблем. – М.: Річковий транспорт, 1990. (Методи аналізу проблем і пошуку рішень в техніці). – 112 с.
 • Народження винаходу (стратегія і тактика розв'язання винахідницьких завдань) / А.І. Гасанов, Б.М. Гохман, А.П. Ефімочкін та ін – М.: Інтерпракс, 1995.
 • Меєрович М.І., Шрагіна Л.І. Технологія творчого мислення: Практичний посібник. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 432 с. (Бібліотека практичної психології).

На англійській мові

 • Altshuller, G. Creativity as an Exact Science «Gordon & Breach Science Publisher», New-York, London, Paris, 1987.
 • Arciszevsky, T. ARIZ-77: an Innovated Design Method »in the Journal of DMG of Californya Polytechnical State University« Design Method and Theories »1988, V.2, N2, pp.796-820.
 • Altshuller, G. And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving. Translated by Lev Shulyak. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center, 1996
 • Kaplan, S. Ph.D. An Introduction to TRIZ; The Russian Theory of Inventive Problem Solving. International Inc. 1996. 44 p.
 • Altshuller, G. 40 Principles: TRIZ Key to Technical Innovation. Translated and edited by Lev Shulyak and Steven Rodman. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center, 1997.
 • Viktor R. Fey, Eugene I. Rivin. The Science of Innovation A managerial overview of the TRIZ methodology. The TRIZ Gorup. 1997
 • Clarke, Dana W. Sr. TRIZ: Through the Eyes of an American TRIZ Specialist; A Study of Ideality, Contradictions, and Resources. Ideation International Inc. 1997.
 • Terninko, John, Zusman, Alla and Zlotin, Boris. Systematic Innovation: An Introduction to TRIZ (Theory of Inventing Problem Solving), 1998
 • Altshuller G. The Innovation Algorithm. TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity. Technical Innovation Center, Inc. Worcester, MA, 1999.
 • Salamatov Yuri. TRIZ: The Right Solution at the Right Time: A Guide to Innovative Problem Solving. Insytec, The Netherlands, 1999. 256 pages.
 • Altshuller G., Zlotin B., Zusman A. and Philatov V. Tools of Classical TRIZ. Ideation International Inc. 1999.
 • Boris Zlotin, Alla Zusman. Directed Evolution: Philosophy, Theory and Practice. Ideation International Inc. 1999.
 • TRIZ in Progress, Transactions of the Ideation Research Group. International Inc. 1999.
 • Kosse, Vladis. Solving Problems with TRIZ; an Exercise Handbook. International Inc. 1999.
 • Systematic Innovation: An Introduction to TRIZ, by John Terninko, Alla Zusman, and Boris Zlotin
 • Kaplan, Stan, Zlotin, Boris and Zusman, Alla. New Tools for Failure and Risk Analysis. International Inc. 1999.
 • Zlotin, Boris and Zusman, Alla. Directed Evolution: Philosophy, Theory and Practice. Ideation International Inc. 2001.

Книги по ТРИЗ в Інтернет

 • rus.triz-guide.com – архів публікацій по ТРИЗ (документи в архівах. rar і. zip)
 • ru.wikibooks.org – вкіучебнік по ТРИЗ;
 • Злотін Е., Петров В. Введення в теорію розв'язання винахідницьких завдань. – Тель-Авів, 1999.
 • Петров В. Основи теорії розв'язання винахідницьких завдань. – Тель-Авів, 2000.
 • Петров В. Базовий курс з теорії розв'язання винахідницьких завдань. – Тель-Авів, 2002.
 • Петров В. Алгоритм рішення винахідницьких завдань: Учеб. посібник. – Тель-Авів, 1999.
 • Петров В. Серія статей «Закони розвитку систем».
 • Петров В. Структурний речовинно-польовий аналіз.

Організації

 • МАТРІЗ – Міжнародна Асоціація ТРИЗ
 • ETRIA – Європейська Асоціація ТРИЗ (сайт на англ. Яз.)
 • РАТРІЗ – Російська Асоціація ТРИЗ
 • Офіційний Фонд Г.С. Альтшуллера;
 • AIO – Інститут Альтшуллера (сайт на англ. Яз.)
 • Саміт розробників ТРИЗ

Сайти в Інтернеті:

 • altshuller.ru – сайт Офіційного Фонду Г.С. Альтшуллера;
 • metodolog.ru – сайт, присвячений винахідницьким задачам і методам їх вирішення;
 • trizland.ru – все про ТРИЗ: навчання, проблема, творчість, ідея, завдання, креативний успіх, методика і мислення;
 • groups.google.com – група «Філософія ТРИЗ».

Джерела та додаткова інформація:

 • ru.wikipedia.org – теорія рішення винахідницьких задач;
 • ru.wikipedia.org – структура та функції ТРИЗ;
 • triz.org.ua – енциклопедія ТРИЗ;
 • ru.wikibooks.org – «Основи теорії розв'язання винахідницьких завдань» (В. Петров);
 • ru.wikibooks.org – термінологічний словник ТРИЗ.

Category: Медицина і здоров'я

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply